Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.6.2023

IV Övriga bestämmelser

§ 1 Övriga tillämpliga bestämmelser i VÄLKA

Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i VÄLKA:

Kap. I§ 2 i allmänna delen (avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor), § 5–9.
Kap. IVSemester
Grunden för beräkning av semesterlön, semesterersättning och semesterpenning, se LÄKTA lönekapitlet § 5.
Kap. VTjänst-, arbets- och familjeledighet
Kap. VIErsättningar för kostnader och naturaprestationer
Kap. VIIFörtroendemän
Kap. VIIIPermittering, onbildning till deltidsanställning, anställningens upphörande
Bilaga
16
Ersättningar för resekostnader


§ 2 Lokal avtal

mom. 1 

Detta avtal tillämpas inte till de delar som dess bestämmelser frångåtts genom ett lokalt avtal som är förenligt med § 13 i det kommunala huvudavtalet.

mom. 2

Genom ett lokalt avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt detta avtal eller avvika från detta avtals bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjukfrånvaro- eller moderskapsledighetsförmåner. Om en inrättning eller verksamhetsenhet vars huvudman är ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning, staten eller en privat sammanslutning överförs till en annan huvudman som är ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning, kan semesterns längd för den överförda personalen avtalas på ett sätt som avviker från semesterbestämmelserna i VÄLKA.

mom. 3

Möjligheten att ingå avvikande avtal om eventuella extra karriärsteg och om införande av prestationslönesystemet enligt bilaga 1 har begränsats. Avvikande avtal om dessa frågor förutsätter tillstånd av den nationella LÄKTA-arbetsgruppen. Ansökan om tillstånd ska göras skriftligt.


Protokollsanteckning

Se KT:s cirkulär 21/2023


mom. 4

Lokala avtal som ingåtts med stöd av § 25 mom. 3 i allmänna delen i LÄKTA 2007–2009 gäller i enlighet med respektive avtals bestämmelser om giltighetstid.


Tillämpningsanvisning för mom. 1–4

Tillämpningsanvisningen för § 4 mom. 1 i allmänna delen i VÄLKA iakttas i tillämpliga delar.
 


§ 3 Arbetsfred

Tjänsteinnehavare
mom. 1

Den som är bunden av detta avtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

Tjänsteinnehavare
mom. 2

En förening som är bunden av detta avtal är dessutom skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som omfattas av avtalet inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller överträder bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet innebär också att föreningen inte får stödja eller främja förbjudna stridsåtgärder eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få dem att upphöra.

Arbetstagare
mom. 3

Ansvaret hos kollektivavtalets parter och övriga som är bundna av avtalet regleras genom lag (hänvisningsbestämmelse).