Suomeksi
LÄKTA
III Arbetstid

Avtalsbilaga 1: Avvikelse från dygnsvila vid delad arbetsplatsjour i samband med nattjour

1) Avtalets syfte

Syftet med detta lokala avtal är att möjliggöra lokala, fungerande arbets- och jourarrangemang som avviker från läkaravtalets bestämmelser om dygnsvila.

2) Förutsättningar för ingående av avtal

Avtalets ändamålsenlighet, möjligheterna att genomföra avtalet och behovet av det ska bedömas lokalt. Den lokala förtroendemannen ska bedöma förutsättningarna för ingående av det lokala avtalet efter att ha hört de läkare som han eller hon företräder.

3) Undantag från läkaravtalet

Genom avtalet kommer parterna överens om att avvika från kap. III § 5 mom. 1 och mom. 2 punkt a i läkaravtalet. I de arbetsskiftsarrangemang som avses i avtalet uppfylls ingen dygnsvila på 11 timmar inom de 24 timmar som följer på arbetspassets början (mom. 1). Dessutom utförs arbete i detta arbetspass på över 13 timmar mellan kl. 23 och 8 utan att det ordnas vilotid på 3 timmar (mom. 2 punkt a).

Det är inte möjligt att genom detta avtal avvika från läkaravtalets bestämmelser om dygnsvila eller andra bestämmelser på andra sätt än det som anges i punkt 4.

4) Tillämpningsområde och villkor

Avtalet tillämpas vid xx och xx klinik/enhet/verksamhetsområde för att ordna delad arbetsplatsjour för läkare.

Mellan den ordinarie arbetstiden under dagtid och nattjouren ska det finnas en vilotid på minst 5 timmar som inte hör till arbetstiden.


Exempel

Arrangemanget genomförs så att en del av läkarna efter den ordinarie arbetstiden under dagtid har jour kl. 15.30–22.00 och i enlighet med undantag b i kap. III § 5 mom. 2 i LÄKTA kan avvika från dygnsvilan, förutsatt att den uteblivna dygnsvilan ersätts i enlighet med mom. 3 i samma paragraf. En del läkare avslutar sitt arbete efter den ordinarie arbetstiden kl. 15.30, men återvänder till samma arbetspass för jouren kl. 21.00. Arbetet fortsätter till klockan 9.00 på morgonen och avviker från 3-timmarsvilan enligt kap. III § 5 mom. 2 punkt a i LÄKTA.

Dygnsvila ges under tiden mellan den ordinarie arbetstiden och jouren och den uteblivna andelen ska ersättas i enlighet med kap. III § 5 mom. 4 i LÄKTA.
Klockslagen är exempel.


5) Avtalets giltighetstid och uppsägning av avtalet

Avtalet gäller högst avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 och det kan sägas upp ensidigt av vardera parten med iakttagande av en uppsägningstid på 3 månader.