Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Bilaga 2 Tandläkare vid hälsocentraler

§ 1 a Lönesättningen från 1.6.2022

Tjänstebeteckning/befattning

Grundlön €/mån.

1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

 

L2TH2000

4 997,17

2
Specialtandläkare med krävande uppgifter

Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med specialtandläkarrättigheter

 

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

Se tillämpningsanvisningen

 

L2TH4200

4 692,18

3
Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med
specialtandläkarrättigheter
Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

 

L2TH4100

4 468,74

4
Övriga hälsocentraltandläkare

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som
legitimerad tandläkare

 

L2TH5200

3 798,43

5
Odontologie studerande

Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkarbefattning den studerande sköter

 

L2TH6200

2 336,81

§ 1 b Lönesättningen från 1.10.2022

Tjänstebeteckning/befattning

Grundlön €/mån.

1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

 

L2TH2000

5 029,15

2
Specialtandläkare med krävande uppgifter

Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med specialtandläkarrättigheter

 

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

Se tillämpningsanvisningen

 

L2TH4200

4 722,21

3
Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med specialtandläkarrättigheter

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgifterna

 

L2TH4100

4 497,34

4
Övriga hälsocentraltandläkare

 

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som legitimerad tandläkare

L2TH5200

3 822,74

5
Odontologie studerande

 

Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkarbefattning den studerande sköter

 

L2TH6200

2 351,77

 

Ändringarna i åtgärdsarvodessystemet för hälsocentraltandläkare träder i kraft 1.1.2023. Den uppgiftsrelaterade lönen för hälsocentraltandläkare i lönepunkt L2TH5200 höjs vid samma tidpunkt med 41,41 euro.


Tillämpningsanvisning

Förvaltningsnivåerna och befattningarna för ledningsuppgifter har olika benämningar i olika organisationer. Tjänstebeteckningen anger inte uppgifternas innehåll eller ställning i organisationen. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

1 Anställda utanför lönesättningen och annat att observera om tillämpningsområdet

Läkaravtalet tillämpas också på anställda som står utanför lönesättningen.
En befattning som tandläkare i ledande ställning hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av odontologisk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

Ledande tandläkare står utanför lönesättningen.

En hälsocentraltandläkare som förordnats till ansvarig tandläkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla tills det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter odontologisk kompetens är det fråga om en befattning som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. Beroende på uppgifternas innehåll kan den höra till någon lönepunkt, men också stå utanför lönesättningen.

2 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

En person i chefsställning bör ha högre lön än de underställda, om det inte finns någon särskild grundad anledning att avvika från detta. Vid en jämförelse av lönerna beaktas utöver chefens och de underställdas uppgiftsrelaterade löner också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid. Målet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet. Se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget eller nya skyldigheter och ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika kommuner.

En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och framgång för hela enheten.

3 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Med en tandläkare i motsvarande ställning avses en tandläkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en övertandläkare och vars huvuduppgift är att leda ett större delområdes verksamhet.

4 Specialtandläkare med krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om arbetsuppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet.

Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialtandläkare. Den kliniska kompetensen kan även härstamma från någon annan specialitet.

5 Hälsocentraltandläkare

Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för tandläkare med särskilt kunnande eller särskilt ansvar

Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare med arbetsuppgifter som i högre grad än för övriga tandläkare fokuserar på kompetens inom någon odontologisk specialitet, vård av patienter i en särgrupp eller något annat särskilt ansvar beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. Om det särskilda ansvaret medför att åtgärdsarvodena minskar, ska detta kompenseras.

Uppgifter som kräver fördjupad kompetens

Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare med arbetsuppgifter som kräver fördjupad kompetens, beaktas dessa arbetsuppgifter vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Kännetecknande för fördjupad kompetens är till exempel att de kliniska färdigheterna och förmågan till interaktion har utvecklats och fördjupats i arbetet, att tandläkaren kan planera och genomföra övergripande vårdlösningar med bättre effekt och att tandläkaren behärskar mer krävande vårdhelheter än i början av sin karriär.

En tandläkare som är i början av sin karriär kan inte utföra sådana uppgifter.

6 Tandläkare som ansvarar för en delfunktion

Med en tandläkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentraltandläkare som har anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan tandläkarna. Tandläkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och utvecklingen vid en regional tandklinik eller ett odontologiskt delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse tandläkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare som utsetts till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

7 Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter

Vid bestämningen av lönen för tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter bör beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. Vid bestämning av lönen ska också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. En så rättvis lönebildning som möjligt främjar kvaliteten på undervisningen och handledningen.

Med tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter avses tandläkare som undervisar/handleder personer som avlägger odontologie licentiatexamen eller genomgår fördjupad praktik, ST-tandläkare sant sådna tandläkare som inte har självständig rätt att utöva yrke.

I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.


Exempel

Exempelvis i fråga om handledning under fördjupad praktik är utgångspunkten att handledningsuppgiftens inverkan på lönen bedöms i arbetsvärderingen och att den således beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Vid bestämning av lönen ska dessutom åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. Om handledningsuppgiften är tidsbegränsad, betalas högre uppgiftsrelaterad lön för denna tid.


§ 2 Åtgärdsarvoden

mom. 1

För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen till tandläkare när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid och till tandläkare som arbetar full arbetstid när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.

mom 2. Åtgärdsarvoden från 1.1.2019

Arvoden och ersättningar

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertids-arbete

Jour

Första-hjälps-besök

Åtgärdsarvoden

 

Över 30 tim./v. eller vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut*

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsgrupper

TKHL 2

2,10

3,85

3,85

3,85

3,85

TKHL 3

3,99

7,04

7,04

7,04

7,04

TKHL 4

5,07

7,04

7,04

7,04

7,04

TKHL 4 B

8,38

11,63

11,63

11,63

11,63

TKHL 5

11,60

15,85

15,85

15,85

15,85

TKHL 6

16,74

20,74

20,74

20,74

20,74

TKHL 7

28,28

35,07

35,07

35,07

35,07

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda åtgärdsarvoden höjda med 30 %.

 

 

* Se definition på veckoslut i tillämpningsanvisningen för § 3.
Förhöjningen gäller inte åtgärderna TKHL 204, 305 (utlåtande), 307, 309, 311, 409, 420, 428, 429, 457, 462 och 528.


Tillämpningsanvisning

För följande åtgärder avviker arvodena i tandläkarnas åtgärdskatalog från beloppen i tabellen ovan: TKHL 223, 224, 227, 301.

Gränsen på 30 timmar för kliniskt arbete ska kontrolleras en gång per vecka. Det rekommenderas att den maximala arbetstiden i kliniskt arbete inte överstiger 7 timmar per dag


mom. 3

Ändringar i datasystem får inte leda till att arvoden enligt läkaravtalet inte betalas i tid eller att de betalas felaktigt. Då ett datasystem byts ut eller stora ändringar görs i ett system ska arbetsgivaren ta i bruk en utbetalning av kalkylerade åtgärdsarvoden tills systemet fungerar, dock för minst 3 månaders tid. De kalkylerade åtgärdsarvodena bestäms på basis av varje tandläkares individuella åtgärdsarvoden. Som grund för kalkyleringen kan användas de åtgärdsarvoden som betalats ut under det föregående kvalifikationsåret. Om en tandläkare inte har varit anställd hos arbetsgivaren under det föregående kvalifikationsåret, betalas som kalkylerat arvode ett genomsnittligt arvode för tandläkare som arbetar hos arbetsgivaren i likartade arbetsuppgifter. Lönebetalningen ska korrigeras i enlighet med läkaravtalet så snart som möjligt.


Tillämpningsanvisning

På dem som omfattas av läkaravtalet tillämpas bestämmelsen om lönebetalning i AKTA kap. II § 18. Paragrafens mom. 1 lyder: ”om betalningen av arvodet förutsätter att en utredning över vidtagna åtgärder visas i form av en räkning, betalas arvodet senast under den kalendermånad som följer efter att räkningen lämnades in.” Om en fordran försenas, uppkommer för löntagaren en sådan räntefordran som omfattas av räntelagen (633/82).


§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid

mom. 1 

För varje patient som en tandläkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

mom. 2  Besöksarvoden från 1.1.2019

Arvoden och ersättningar

Kliniskt mertids-arbete

Första-hjälpsbesök

Besöksarvoden

Patientbesök hos tandläkaren

 

 

a) under veckoslut

a) 9,90

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 9,90

 

Separat besök av tandläkare hos patient

 

 

a) under veckoslut

a) 12,61

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 12,61

 

Besök som tandläkaren gör på hälsocentral eller annan vårdplats under sin lediga tid för att ge första hjälpen

 

 

a) under veckoslut

 

a)   21,60

a1) för följande patienter/samma besök

 

a1)   9,90

b) under någon annan jourtid

 

b)   16,21

b1) för följande patienter/samma besök

 

b1)   4,50

Separat besök av tandläkare hos patient, då besöket varar över 45 minuter. Tillägg för varje påbörjad kvartstimme (i besökstiden inräknas restiden enligt snabbaste rutt)

 

 

a) under veckoslut

a) 4,14

a) 5,23

b) vid någon annan tidpunkt

b) 4,14

b) 4,14

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda besöks-arvoden höjda
med 30 %

 


Tillämpningsanvisning

För varje patient betalas endast ett besöksarvode enligt tabellen, även om flera undersöknings- och behandlingsåtgärder som inverkar på arvodet vidtas under samma besök.

Med veckoslut avses i ovanstående tabell tiden från fredag kl. 18.00 till måndag kl. 8.00, samt från kl. 18.00 vardag före söckenhelg, julafton eller midsommarafton till påföljande vardag kl. 8.00.

Tandläkare gör sällan separata besök hos patienter. Besöken gäller i allmänhet bara patienter som vårdas på vårdinrättning eller vårdavdelning.


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet.

Grundersättningarna för fri jour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.


§ 4 Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger tandläkarens ordinarie arbetstid (deltiden) åtgärdsarvoden enligt arvodena för ordinarie arbetstid och 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete enligt ersättningstabellen i § 3. Om den sammanlagda ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden för en deltidsarbetande tandläkare överskrider den ordinarie arbetstiden för en heltidsarbetande tandläkare, betalas för detta överskridande mertidsarbete åtgärds- och besöksarvoden enligt ersättningstabellerna (§ 2 och 3).

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas förhöjningen på 30 % för kliniskt mertidsarbete utan assistans först när den ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden sammanlagt överstiger en heltidsarbetande tandläkares ordinarie arbetstid.

§ 5 Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid

För besök som en tandläkare gör under sin lediga tid på en hälsocentral eller annan vårdplats för att ge första hjälpen betalas de besöks- och åtgärdsarvoden som framgår av ersättningstabellerna ovan (§ 2 och § 3). Också ändamålsenliga resekostnader som föranleds av besöket ersätts.