Tillämpliga bestämmelser

§ 1 Tillämpliga bestämmelser i arbetstidskapitlet i AKTA

Förutom detta avtal tillämpas även följande bestämmelser i arbetstidskapitlet (kap. III) i AKTA:

AKTA
paragraf

AKTA
sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

§ 1

Principen om effektiv användning av arbetstiden

 

§ 3

Avvikelser från arbetstidsbestämmelserna

 

§ 4 mom. 2

Vissa specialsituationer

 

§ 12

Dygnets början m.m.

 

§ 18 och
§ 19 mom. 1 och 2

Ersättningar för obekväm arbetstid 

Till den som beordrats jour eller utför sådant kliniskt mertidsarbete som avses i bilagorna betalas inte ersättningar enligt AKTA. Se bestämmelserna i bilagorna.

§ 20

Allmänna förutsättningar  för arbetstidsersättning

 

§ 21

Begränsningar för arbetstidsersättning

Till personer i ledande ställning betalas ersättningar för jour och kliniskt mertidsarbete enligt bilagorna. Se § 11 nedan.

§ 27

Utjämningsschema för arbetstiden

Se även bestämmelsen om arbetstidshandlingar i § 15 nedan.

§ 30

Arbetstidsbank

 

§ 31

Flexibel arbetstid

 

§ 32 mom. 1

Villkor för flexibel arbetstid

 

§ 33

Gränser för överskridning eller underskridning av den ordinarie arbetstiden (saldo)

 

§ 34

Mertids- och övertidsarbete vid flexibel arbetstid

Mertids- och övertidsersättningarna bestäms enligt § 8 och 10 i detta kapitel.

§ 35

Anställningens upphörande med flexibel arbetstid