Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Bilaga 5 Kommunala veterinärer

  II Vilotider

  § 3 Minimiantalet lediga dagar

  mom. 1 

  Veterinärens arbete anordnas med femdagars arbetsvecka som grund, om detta är möjligt med tanke på att veterinärvårdens funktioner ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

  mom. 2 

  För varje full tjänstgöringsmånad får en veterinär minst 8 lediga dagar under vilka veterinären är fri från sina tjänsteuppgifter och sin jourplikt. Antalet lediga dagar under en ofullständig tjänstgöringsmånad beräknas som en relativ andel av 8 lediga dagar. I syfte att ordna veterinärvårdens funktioner på ett ändamålsenligt sätt kan dessa lediga dagar samlas under en längre tid än en månad, dock högst under ett kalenderhalvår så, att de ges senast före utgången av följande kalenderhalvår.

  mom. 3 

  På veterinärer tillämpas inte den bestämmelse om ersättning för förlust av ledighet per vecka som anges i § 20 i allmänna delen i detta avtal.

  mom. 4

  Med veterinärens medgivande kan arbetet arrangeras på något annat sätt än vad som anges ovan i denna paragraf.

  mom. 5

  På veterinärmedicine studerande tillämpas i mån av möjlighet principen om femdagars arbetsvecka.


  Tillämpningsanvisning

  1 Principen om femdagars arbetsvecka och lediga dagar

  Beviljandet av lediga dagar som avses i avtalet görs möjligt genom sådana veckosluts- och vardagsjourarrangemang som är ändamålsenliga med tanke på veterinärvården samt vid behov genom vikariearrangemang. Utgångspunkten är att lediga dagar beviljas genom vardags- och veckoslutsjourarrangemang enligt reciprocitetsprincipen så, att kommunens/samkommunens egna veterinärer sköter varandras uppgifter utan vikarier och utan särskild ersättning. När en utomstående veterinär behövs för skötseln av uppgifterna kan en sådan veterinär anställas som tjänsteinnehavare för viss tid eller i arbetsavtalsförhållande inom ramen för anslag som reserverats i budgeten och inom de gränser som lagstiftningen medger. Se 87 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) angående anställning i ett tjänsteförhållande utan att en tjänst inrättats.

  När veterinärservicens funktioner och jourverksamhet organiseras bör man se till att veterinärernas bundenhet till arbetet inte blir oskälig med tanke på arbetsbelastningen och arbetshälsan.

  Det rekommenderas att en gravid veterinär, med beaktande av hennes arbetsförmåga, helt befrias från jourskyldighet efter 28:e graviditetsveckan. Om det av verksamhetsbetingade skäl inte är möjligt att befria tjänsteinnehavaren från jour ska hennes jourskift minskas eller förkortas.

  De i denna bilaga liksom även de i ett reglemente eller en instruktion avsedda lediga dagarna ska ges i form av ledighet, och penningersättning kan inte ges i stället. Om de lediga dagarna inte tas ut t.ex. på grund av att veterinärens tjänsteförhållande avslutas, betalas penningersättning inte för de outtagna lediga dagarna.

  2 Intjäning av lediga dagar

  Också vid tillämpning av systemet med intjäning av lediga dagar enligt mom. 2 är avsikten att de lediga dagarna ska ges så snabbt som möjligt efter kalendermånaden i fråga. Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för de lediga dagarna.


  Exempel

  Veterinären har under tiden 1.1–30.6 haft 35 lediga dagar. Veterinären har dessutom 13 outtagna lediga dagar från denna period (6 mån. x 8 ld = 48 ld), som kan ges t.ex. som fortsättning på den semester som fastställts att tas ut i juli. De 13 outtagna lediga dagarna för perioden 1.1–30.6 ska tas ut senast 31.12 samma år.

  Om en tjänsteinnehavares tjänstgöring varar mindre än en månad, räknas de i mom. 2 nämnda lediga dagarna i proportion till den ofullständiga månaden (till exempel för en halv tjänstgöringsmånad är andelen lediga dagar hälften av det fulla antalet lediga dagar).


  3 Eventuella övriga lediga dagar för veterinärer

  Bestämmelser om en veterinärs rätt att vara ledig, om tjänsteuppgifterna medger det, kan finnas t.ex. i förvaltningsstadgan. I bestämmelserna kan också ingå ett konstaterande att veterinären, om det inte är möjligt att bevilja lediga dagar, har rätt att få motsvarande lediga dagar under någon annan tid. De nämnda bestämmelserna kan iakttas som bestämmelser om arbetstidsarrangemang. De får ändå inte stå i strid med tjänstekollektivavtalets bestämmelser om lediga dagar, och det ovan i § 3 mom. 2 nämnda systemet för intjänande av lediga dagar gäller inte de lediga dagar som avses i förvaltningsstadgan.

  Vid beviljandet av de lediga dagar som avses i tjänstekollektivavtalet saknar det betydelse om den beviljade ledigheten samtidigt bidrar till att det i t.ex. förvaltningsstadgan avsedda arbetstidsarrangemanget realiseras. Målet är en femdagars arbetsvecka.