Suomeksi
LÄKTA
Åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler

Allmänna anvisningar

1
I denna åtgärdskatalog finns en fullständig förteckning över de åtgärder för vilka det enligt läkaravtalet betalas åtgärdsarvode till läkare vid hälsocentraler.


Åtgärdsarvoden betalas för åtgärder som läkaren personligen utfört, oberoende av var läkaren har utfört åtgärden (t.ex. på läkarmottagning, vårdavdelning eller rådgivningsbyrå).


Varje kirurgisk åtgärd inklusive de tilläggsåtgärder som i regel ingår i operationen utgör en helhet. Arvode betalas därför inte separat för tilläggsåtgärder. Om det i samband med en undersökning, behandling eller åtgärd i regel utförs någon anknytande undersökning, behandling eller åtgärd, betalas arvode enligt den högsta åtgärdsgrupp som ingår i åtgärdshelheten.


Exempel

Sålunda utgör byte av spiral endast en åtgärd oberoende av vilka andra åtgärder som utförs i anknytning till bytet.För olika åtgärder, t.o.m. inom samma arvodesgrupp, betalas separat arvode för varje åtgärd. För åtgärder av samma slag (t.ex. suturering av två sår) betalas endast ett arvode.


För åtgärder och undersökningar som företas som massundersökningar betalas inte något arvode (t.ex. ögontrycksmätning eller mammografi).


Till en läkare som innehar specialläkartjänst betalas inte arvode för åtgärder som är rutinundersökningar för specialiteten i fråga.


Tillämpningsanvisning

För t.ex. åtgärderna 101 och 102 betalas arvode till en specialist endast om det gäller en undersökning som är avsevärt mer omfattande och mer krävande än en rutinundersökning.För de radiologiska åtgärderna RU I 101–RU I 106 och RU II 201 betalas arvode till alla andra läkare vid hälsocentraler utom röntgenläkare. För de radiologiska åtgärderna RR I 101–RR III 305 betalas arvode endast till röntgenläkare vid hälsocentraler.


Tillämpningsanvisning

Åtgärderna RU I 101–RU I 106 hör antingen till en röntgenläkares rutinundersökningar (se punkt 6 ovan) eller ingår i röntgenläkarnas egen RR-klassifikation.Chefläkaren bör styra och övervaka den praktiska tillämpningen av åtgärdssystemet och vid behov informera avtalsparterna.