I Tillämpningsområde

§ 1  Tillämpningsområde

Detta tjänstekollektivavtal, nedan kallat LÄKTA, tillämpas på läkare och tandläkare inom social-, hälso- och sjukvården samt veterinärer inom veterinärvården, miljö- och hälso-skyddet och miljövården vilka är anställda av en kommun eller samkommun, om inte något annat bestäms här eller i något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Den terminologi som använts i detta tjänstekollektivavtal och dess bilagor (t.ex. legitimerad läkare, läkare med allmänläkarrättigheter) beskrivs närmare i tillämpningsbilaga 2 till allmänna delen.


§ 2 Tillämpning av avtalet

mom. 1 Hur anställningsvillkoren fastställs

Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–5 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare i gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), så som nedan närmare föreskrivs.

mom. 2 Hur bestämmelserna i AKTA tillämpas

Bestämmelserna i AKTA och detta avtal med bilagor tillämpas så, att en specialbe-stämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i AKTA.


Tillämpningsanvisning

Till exempel när förhållandet mellan bestämmelserna i lönekapitlet i AKTA och specialbestämmelserna i bilagorna avgörs kan de som omfattas av detta avtal inte beviljas löneförhöjning eller få lönen sänkt på samma grund med stöd av både en specialbestämmelse i allmänna delen i detta avtal eller en bilaga till detta avtal och en allmän bestämmelse i lönekapitlet i AKTA, utan specialbestämmelsen åsidosätter den allmänna bestämmelsen.


mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

Bilaga nr

Tillämpningsområde

Bestämmelser

1

Läkare vid hälso-

centraler

 

Läkare som arbetar vid hälsocentraler

a) läkäre som arbetar inom systemet för primärvård och

b) läkare inom företagshälsovården.

 

 

Lönesättning
 

Åtgärdsarvoden för ordinarie

arbetstid
 

Arvoden för kliniskt mertidsarbete
 

Till bilagan hör en separat

åtgärdskatalog.

2

Tand-

läkare vid hälso-

centraler

 

Tandläkare som arbetar vid hälsocentraler.

 

Lönesättning
 

Åtgärdsarvoden
 

Besöksarvoden för klininskt mertidsarbete och försthjälps-

besök under ledig tid
 

Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare
 

Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid
 

Till bilagan hör en separat

åtgärdskatalog.

3

Sjukhus-

läkare

 

Läkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården och den specialiserade sjukvård som upprättshålls av en hälsocentral.

 

Tillämpningsanvisning

Bilagan tillämpas på läkare som arbetar vid sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt eller specialistledda sjukhus som i enlighet med 4 § i lagen om införande av folkhälsolagen överförts att användas i hälsocentralens verksamhet (se Kommunala avtalsdelegationens cirkulär C 4/1981 och C 18/1981). Bilagan tillämpas i samma omfattning också på dem som arbetar vid de specialistledda kretssjukhusen i Pieksämäki och Brahestad och vid Jokilaakso och Honkaharju sjukhus och sjukhuset Lapponia.

 

Lönesättning
 

Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden
 

Innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus.

4

Sjukhus-

tand-

läkare

 

Legitimerade tandläkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården.

 

 

Lönesättning
 

Åtgärdsarvoden för ordinarie

arbetstid och kliniskt mertids-

arbete
 

Besöksarvoden för klininskt mertidsarbete
 

Tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna delen och bilaga
 

Till bilagan hör en separat

åtgärdskatalog.

5

Kommu-
nala

veteri-

närer

 

Legitimerade veterinärer som är anställda av en kommun eller samkommun.

 

Bestämmelserna i § 2 och 4 i bilagan tillämpas även på icke legitimerade visstidsanställda veterinärer.

 

Lönesättning
 

Kommunala veterinärtaxan
 

Ordnandet av lediga dagar


Jourersättningar
 

Till bilagan hör en separat

kommunal veterinärtaxa.

§ 3 Övergångsbestämmelse för husläkare

Avtalsbestämmelserna om husläkare gäller tills social- och hälsovårdsreformen träder i kraft. Till dess kan avtalsbestämmelserna om husläkare i allmänna delen och bilaga 1 i LÄKTA 2014–2016 tillämpas.

§ 4 Anställningsvillkor för amanuenser

Lönen för en amanuens i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, dvs. en läkarpraktikant, som fullgör sjukhustjänst som ingår i läkarutbildningen och som har full arbetstid bestäms enligt det belopp som anges i § 3 i lönekapitlet i AKTA. Också till övriga delar fast-ställs anställningsvillkoren enligt bestämmelserna i AKTA, varvid arbetstidssystemet kan följa § 7 eller 9 i arbetstidskapitlet i AKTA.