Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.2.2018

Arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott

KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer anser det viktigt att främja goda resultat och förbättra produktiviteten i kommunerna och samkommunerna samt deras arbetsenheter. Parterna anser det vara viktigt personalens kompetens utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt för att kommunens eller samkommunens mål ska kunna nås.

Potten baserar sig på kommunens eller samkommunens strategibaserade resultat- och produktivitetsmål och uppfyllandet av dem. Produktivitetsmålen kan kopplas också till pågående strategiarbete. Arbetsgivaren kan utnyttja utvärderingsmetoder och utvärderingspraxis som redan används i organisationen. De åtgärder som betalningen av engångspotten förutsätter vidtas 2018–2019.

Produktivitetsmålen och engångspotten gäller hela personalen i kommunen eller samkommunen.1

Engångspotten betalas till hela personalen i januari 2019.

Den särskilda engångspotten betalas i samband med lönebetalningen i januari 2019 till anställda vars anställning hos kommunen eller samkommunen har börjat senast måndag 3.9.2018 och fortgått utan avbrott till åtminstone söndag 18.11.2018.

Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under denna period.

För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidsprocent som gällde 18.11.2018.

Engångspotten är 9,2 % av den anställdes

  • ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 eller
  • ordinarie lön enligt § 9 i allmänna delen i LÄKTA eller
  • ordinarie lön enligt UKTA del A § 21 eller
  • ordinarie lön enligt TS kap. II § 18 eller
  • medeltimlön enligt TIM-AKA § 35 mom. 1 multiplicerad med 166

beroende på vilket avtalsområde den anställde omfattas av 31.12.2018.


Tillämpningsanvisning för UKTA:

För de lärare vars lön baserar sig på undervisningstimmar som hållits används såsom lönefaktor som motsvarar den ordinarie lönen beloppet av de timarvoden som i genomsnitt betalats till läraren per månad. Sådana lärare är timlärare i bisyssla samt timlärare i del F. När beloppet räknas ut används det timantal som fastställts i lärarens arbetsplan.


Helsingfors, den 13 februari 2018

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS
UTBILDADE FOSU RF

OFFENTLIGA SEKTORNS UNION JAU RF

FÖRBUNDET FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA JHL RF

KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF


1 Exempel på goda åtgärder finns i KT:s och kommunsektorns huvudavtalsorganisationers gemensamma program Kunteko, www.kunteko.fi