Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 19 Simulerings- och försöksbestämmelser Bilaga 7 Avbytarpersonal

  Bilagans innehåll

  Tillämpningsområde (§ 1)

  • Arbetsledningsuppgifter inom avbytarservice (07LOM050)
  • Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom avbytarservice (07LOM060)

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar med avbytarservice, på det sätt som framgår nedan.


  Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Utanför lönesättningen står bl.a.

  • Chefen för avbytarservicen, avbytarchefen eller motsvarande tjänsteinnehavare eller arbetstagare som ansvarar för avbytarservicen, oberoende av uppgiftsbeteckning.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 4 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.


  § 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket

  När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
  • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
  • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

  Nivåtillägg

  • Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

  § 2 Lönesättningen för avbytarpersonal

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Arbetsledningsuppgifter inom avbytarservice (07LOM050)

  De som hör till denna lönepunkt har arbetslednings- och kundbetjäningsuppgifter inom avbytarservicen. I arbetsuppgifterna kan också ingå bl.a. avbytaruppgifter.

  Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

  Till denna lönepunkt kan höra t.ex. ledande lantbruksavbytare och avbytarinstruktörer.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • antalet underställda/anställda
  • arbetsledningsuppgifter på gårdar med mångsidig verksamhet
  • ansvar för helheter (t.ex. samordning av kompletterande utbildning eller huvudanvändare av avbytarsystem)
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 07LOM050

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Arbetsledningsuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Arbetsledningsuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Arbetsledningsuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 109,30 €

  2 155,30 €

  2 166,08 €

  A1 Arbetsledningsuppgifter där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 109,30 € – högst 10 %

  2 155,30 € – högst 10 %

  2 166,08 € – högst 10 %

   


  Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom avbytarservice (07LOM060)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med avbytaruppgifter enligt avbytarservicelagen (hänvisningsbestämmelse).

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen.

  Till denna lönepunkt kan höra t.ex. lantbruksavbytare och avbytare inom pälsnäringen.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • krävande yrkesuppgifter
   • den anställda träder in som vikarie med kort varsel
   • uppgifterna förutsätter mångsidigt kunnande på olika typer av gårdar
  • den anställda behärskar krävande tekniska tillämpningar
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 07LOM060

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 905,28 €

  1 951,28 €

  1 961,04 €