Suomeksi

AKTA 2020– 2021

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

  Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

  Tillämpningsområdet för AKTA 2020–2021 bilaga 5 ändras 1.9.2021. Se KT:s cirkulär 8/2021 >.


  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor. På lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar på daghem eller sjukhus eller i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas UKTA del G.På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12. 


  Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Lednings- och planeringsuppgifter utanför lönesättningen

  Den högsta administrativa ledningen inom småbarnspedagogiken, t.ex. direktörer och chefer för småbarnspedagogiken, står utanför lönesättningen.

  Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är planering, utveckling och andra sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogiken och/eller familjedagvården (t.ex. planerare inom småbarnspedagogiken) står utanför lönesättningen.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar och § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


  § 2 Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service

  Servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare (05VKA022)

  Den huvudsakliga uppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är att leda en familjedagvårdsenhet och/eller vara direkt chef för personalen. Till uppgifterna kan också höra deltagande i vård och fostran.

  Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå.

  05VKA022

  Grundlön

  1.9.2021

   

   

  2 723,08 €

  Fostran inom småbarnspedagogik (05VKA045) (05VKB045)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter inom specialsmåbarnspedagogik, såsom specialundervisning och fostran av barn.

  Undervisningsuppgifter förutsätter utbildning enligt behörighetsvillkoren i lagen om småbarnspedagogik. På personer som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 och 30 § i lagen om småbarnspedagogik tillämpas UKTA del G.

  Till lönepunkt 05VKA045 kan höra en person som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik med stöd av 33 § i lagen om småbarnspedagogik. 

  Till lönepunkt 05VKB045 kan höra en person som arbetar som speciallärare inom småbarnspedagogik med stöd av 33 § i lagen om småbarnspedagogik.  

  05VKA045

  Grundlön

  1.9.2021

   

   

  2 419,97 €

  05VKB045

  Grundlön

  1.9.2021

   

   

  2 631,77 €

  Vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnspedagogik (05VKA054)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vård och omsorg.

  Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesinriktad examen på skolnivå inom området.

  05VKA054

  Grundlön

  1.4.2019

  1.8.2020

  1.9.2021

   

   

  2 056,36 €

  2 082,36 €

  2 103,18 €

  Till denna lönepunkt kan höra t.ex. närvårdare, barnskötare, barnledare och dagvårdare.

  Familjedagvårdare vid småbarnspedagogisk enhet (05VKA064)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vård och omsorg.

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad examen.

  05VKA064

  Grundlön

  1.4.2019

  1.8.2020

  1.4.2021

   

   

  1 824,06 €

  1 850,06 €

  1 868,56 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet och gruppfamiljedagvårdare.

  Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av bilaga 12.

  Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik (05VKA070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik.

  05VKA070

  Grundlön

  1.4.2019

  1.8.2020

  1.4.2021

   

   

  1 780,90 €

  1 806,90 €

  1 824,97 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. daghemsassistenter, dagvårdsassistenter, lokalvårdare på daghem och gruppassistent.

  § 3 Lönesättningen för yrkes- och grundläggande serviceuppgifter i skola

  Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola (05KOU060)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med stöd och handledning för eleverna i deras uppväxt och utveckling.

  Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesinriktad examen på skolnivå inom området eller yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

  05KOU060

  Grundlön

  1.4.2019

  1.8.2020

  1.4.2021

   

   

  1 916,65 €

  1 942,65 €

  1 962,08 €

  Till denna lönepunkt kan höra t.ex. skolgångshandledare, elevassistenter, skolgångsbiträden och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, hänvisningsbestämmelse) ersätter kommunen en gravt handikappad person kostnaderna för anställning av en personlig assistent. Kommunen är då inte arbetsgivare och anställningsvillkoren följer inte AKTA.

  Anställningsvillkoren för undervisningspersonalen i skolor och läroanstalter bestäms enligt UKTA.


  Grundläggande serviceuppgifter i skola (05KOU070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter i skolor.

  05KOU070

  Grundlön

  1.4.2019

  1.8.2020

  1.4.2021

   

   

  1 780,90 €

  1 806,90 €

  1 824,97 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. skolbiträden, assistenter, gruppassistenter och omvårdnadsassistenter.


  Gemensam tillämpningsanvisning för lönebilagan

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte avgörande.

  Utbildning

  Om det för en befattning som hör till lönepunkten förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller specialiseringsutbildning på området, är det i allmänhet ett tecken på att också arbetets svårighetsgrad förutsätter en uppgiftsrelaterad lön som är klart högre än grundlönen Se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Chefsställning

  I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgifter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Arbetsvärdering

  Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Exempel på extra uppgifter och extra ansvar är ansvar för en krävande uppgiftshelhet som andra som hör till samma lönepunkt inte har. Inom vård- och omsorgsuppgifter innebär till exempel ledning och uppföljning av vården för långtidssjuka barn samt genomförande av läkemedelsbehandling extra uppgifter och ansvar.

  I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan.


  § 4 Vissa arbetstidsbestämmelser

  mom. 1 § 4 Särskild bestämmelse om arbetstiden för trefamiljsdagvårdare och övriga familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn

  På familjedagvårdare som i huvudsak arbetar i barnets/barnens hem tillämpas bestämmelserna om arbetstid och arbetstidsersättningar i § 7–10 i bilaga 12.


  Tillämpningsanvisning

  Med familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn avses oberoende av yrkesbeteckning till exempel familjedagvårdare som arbetar i ett barns hem, trefamiljsdagvårdare och familjedagvårdare som arbetar som ersättande familjedagvårdare i ett barns eller i en annan familjedagvårdares hem. Dessa familjedagvårdares ordinarie arbetstid och arbetstidsersättningar bestäms enligt bilaga 12. Övriga anställningsvillkor såsom lön, semester, sjuk- och moderskapsledigheter samt övriga arbetsledigheter med lön följer de allmänna bestämmelserna i AKTA.