Suomeksi

AKTA 2018– 2019

2018–2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Kapitel III Arbetstid

  Vilotider

  § 24 Ledighet per vecka

  mom. 1    

  Arbetstiden ska ordnas så att tjänsteinnehavarna och arbetstagarna en gång i veckan får en minst 35 timmar lång oavbruten ledighet, som i mån av möjlighet ska förläggas i samband med söndagen. Ledigheten per vecka kan ordnas så att den i genomsnitt är 35 timmar under en 14-dygnsperiod. Ledigheten ska dock vara minst 24 timmar i veckan.


  Tillämpningsanvisning

  En i arbetsskiftsförteckningen antecknad ledighet per vecka kan vid behov ändras. Om den anställde inte har arbetat hela veckan till exempel på grund av semester, sjukledighet eller någon annan tjänst- eller arbetsledighet, och frånvaron har varat minst 35 timmar i en följd, anses ledigheten per vecka ha uppfyllts.

  I periodarbete bör man på varje arbetsställe gå in för att ge de anställda samma mängd lediga dagar under veckoslut inom en viss period.


  mom. 2 

  I kontinuerligt skiftarbete kan ledigheten ordnas så att den i genomsnitt är 35 timmar under en tidsperiod av högst 12 veckor. Ledigheten ska dock vara minst 24 timmar i veckan. Om de tekniska omständigheterna eller arbetsarrangemangen kräver det kan motsvarande förfarande tillämpas då tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren ger sitt samtycke.

  mom. 3  

  Från bestämmelserna ovan i denna paragraf får man avvika

  1. om den anställdes ordinarie arbetstid är högst tre timmar per dygn
    
  2. i arbete som gäller skötsel av husdjur och i brådskande sånings- och skördearbete inom jordbruket
    
  3. när det är fråga om nödarbete som avses i 21 § i arbetstidslagen
    
  4. om arbetets tekniska karaktär inte medger att den anställde helt befrias från arbetet
    
  5. om den anställde tillfälligt behövs i arbete under sin ledighet för att det normala arbetet i kommunen eller samkommunen ska kunna hållas i gång, eller
    
  6. om den anställde samtycker till beredskap under sin veckoledighet.

  mom. 4 

  När man i de fall som avses i mom. 3 punkt 2, 4 eller 5 blir tvungen att tillfälligt inkalla en anställd som omfattas av arbetstidslagen under den anställdes veckoledighet som avses i mom. 1 eller 2, förkortas den anställdes ordinarie arbetstid senast inom 3 månader från det att arbetet utfördes med en tid som är lika lång som den ledighet enligt mom. 1 och 2 som inte har kunnat tas ut, eller också betalas med den anställdes samtycke för det tillfälliga arbetet en oförhöjd timlön för den tid som använts till arbetet.


  Tillämpningsanvisning

  De som inte omfattas av arbetstidslagen behöver inte ersättas för sådan ledighet per vecka som eventuellt inte har erhållits.


  mom. 5 

  Om inte verksamheten kräver något annat, ska tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas ordinarie arbetstid förläggas till fem arbetsdagar i veckan. Arbetsskiften bör planeras så att de anställda i mån av möjlighet får två lediga dagar efter varandra varje vecka.


  Tillämpningsanvisning

  Arbetsskiften bör planeras så att söndag och lördag i mån av möjlighet är lediga dagar.


  § 25 Dagliga vilotider

  mom. 1 

  En tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars arbetstid per dygn är längre än sex timmar och vars närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig för arbetets fortgång ska under arbetsskiftet ges en rast (måltidsrast) på minst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden och under vilken den anställde fritt kan avlägsna sig från arbetsplatsen. Rasten kan på den anställdes begäran ges även i arbetsskift som är kortare än vad som sägs ovan, såvida inte arrangemangen för arbetsuppgifterna utgör ett hinder för detta. Rasten får inte förläggas omedelbart till början eller slutet av arbetsdagen. Om arbetstiden överstiger 10 timmar per dygn har den anställde om han eller hon önskar det rätt att efter åtta timmars arbete hålla en sådan rast på högst en halv timme som inte räknas in i arbetstiden. Om ingen rast kan ges på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ska den anställde ges möjlighet att inta en måltid på arbetsplatsen under arbetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Det är inte nödvändigt att bestämma att rasten (måltidsrasten) ska hållas ett visst klockslag, utan man kan ha till exempel ett sådant arrangemang att rasten hålls mellan vissa klockslag när det är mest ändamålsenligt med tanke på tjänste- eller arbetsuppgifterna, varvid den exakta tidpunkten bestäms av chefen eller den anställde själv.

  Bestämmelsen om måltider under arbetstid blir tillämplig endast i de exceptionella fall då det av verksamhetsbetingade skäl inte är möjligt att ordna en måltidsrast.


  mom. 2  

  Vid sjukhus, hälsocentraler samt vård- och omsorgsinrättningar ska tjänsteinnehavare och arbetstagare i periodarbete ges en sådan rast som avses i mom. 1 eller, om den anställde önskar det, möjlighet att raskt inta en måltid under arbetstid på arbetsplatsen eller i en av arbetsgivaren anvisad matsal vid inrättningen eller på motsvarande måltidsställe, förutsatt att arrangemanget inte medför störningar i arbetets gång eller i de tjänster som ska tillhandahållas och att måltiden inte medför mer än högst 15–20 minuters frånvaro från arbetet.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen tillämpas också inom hemsjukvården och hemvården.


  § 26 Kafferast

  Tjänsteinnehavarna och arbetstagarna ska dagligen ges en 10 minuter lång rast (kafferast) som räknas in i arbetstiden och under vilken de inte får avlägsna sig från arbetsplatsen. Rasten arrangeras vid behov i turer och även i övrigt så att arbetets gång eller de tjänster som ska tillhandahållas inte störs av rasten. Rasten får inte förläggas till början eller slutet av arbetsskiftet eller arbetsdagen.