Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kuntatyönantajien tueksi.

UKK
KVTES

Voidaanko vuosilomia ja harkinnanvaraisia muita vapaita myöntää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Esimiehen on syytä harkita tarkasti, onko uusien vuosilomien tai harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden myöntäminen toiminnan turvaamisen näkökulmasta mahdollista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Katso myös muut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyvät usein kysytyt kysymykset >

 

UKK
OVTES

Milloin opettajien ja opinto-ohjaajien työaikasuunnitelma tehdään ja vapaajaksot vahvistetaan?

Opettajien ja opinto-ohjaajien työaikasuunnitelmat annetaan ennen työkauden alkua. Vuosityöaikasuunnitelma laaditaan yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Vapaajaksot vahvistetaan seuraavasti lukuvuosijärjestelmässä:

 • 2.5.–31.7. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.3. mennessä
 • 1.8.–30.9. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.5. mennessä
 • 1.10.–1.5. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 30.9. mennessä. 

Vapaajaksot vahvistetaan seuraavasti kalenterivuosijärjestelmässä:

 • 1.1.–1.5. välisen ajan vapaajaksot vahvistetaan 30.11. mennessä
 • 2.5.–31.7. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.3. mennessä
 • 1.10.–30.4. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 30.9. mennessä.    

Jos esimerkiksi oppilaitos siirtyy vuosityöaikajärjestelmään 1.8.2018, opettajien syksyn vapaajaksot (1.8.–30.9.) vahvistetaan 31.5.2018 mennessä. Työaikasuunnitelma annetaan viimeistään 31.7.2018.


28.6.2018 julkaistua vastausta on korjattu 21.10.2019 niin, että lukuvuosijärjestelmän ja kalenterivuosijärjestelmän ajankohdat esitetään erikseen.

UKK
OVTES

Miten opettajan henkilökohtainen vuosityöaika lasketaan?

Opettajan varsinainen palkka on E-osiossa 4 600 euroa. Vuosityöajassa opettajan varsinainen palkka 1 500 tunnissa on 4 448,18 euroa.

Opettajan henkilökohtainen vuosityöaika saadaan kaavalla 4 600 / 4 448,18 x 1 500 =1 551 tuntia. Opettajalle tulee 51 tuntia lisätyötä. Lisätyö korvataan 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Jos opettajan henkilökohtainen vuosityöaika on yli 1 700 tuntia, on laskennassa on otettava huomioon se, että tuntipalkka on 1,5-kertainen 1 700 tunnin ylittävältä osalta. Tämä heijastuu henkilökohtaisen vuosityöajan määrään.

UKK
OVTES

Mikä on E-osion opettajan henkilökohtainen vuosityöaika?

E-osiosta siirtyvällä opettajalle turvataan siirtymähetken varsinaisen palkka.

Opettajan varsinainen palkka säilyy ennallaan, ja hänelle lasketaan henkilökohtainen vuosityöaika palkan avulla. Opettajalla on oikeus henkilökohtaiseen vuosityöaikaansa niin kauan, kun hän jatkaa siirtymishetken mukaisessa virassa tai tehtävässä.

UKK
OVTES

Mitä tarkoittaa opinto-ohjaajan oikeus valita 1575 tunnin henkilökohtainen vuosityöaika?

Siirtyvällä opinto-ohjaajalla on oikeus valita 1 575 tunnin henkilökohtainen vuosityöaika. Jos opinto-ohjaaja ei valitse 1 575 tunnin vuosityöaikaa, niin hänen vuosityöaikansa on 1 500 tuntia, joka voidaan työnantajan päätöksellä ylittää 1 700 tuntiin asti.

Opinto-ohjaajalla ei ole oikeutta turvata palkkatasoaan, eikä henkilökohtaista vuosityöaikaa lasketa samanlaisesti kuin E-osion opettajan kohdalla. Valinta koskee ainoastaan 1 575 tunnin työaikaa. Tämä tarkoittaa, että opinto-ohjaajalle lasketaan 75 tuntia lisätyötä, jos hän on valinnut korkeamman vuosityöajan.

 

UKK
OVTES

Opettaja on hakenut palkatonta virkavapaata viikoksi. Kuinka se huomioidaan palkassa?

Opettajan palkasta vähennetään koko viikon palkka. Jos työaikasuunnitelmaan on merkitty lisätyötä koko lukuvuoden ajalle, niin opettajalta vähennetään myös lisätyön palkka palkattoman virkavapaan ajalta.

Kun opettaja palaa palkattoman virkavapaan jälkeen töihin, hänelle maksetaan työaikasuunnitelman mukaisesti samaa palkkaa kuin ennen lyhyttä palkatonta lomaa, ja se sisältää lisätyön osuuden.

Palkan voi vähentää esimerkiksi päiväpalkkana, joka saadaan jakamalla kuukausipalkka kyseisen kuukauden päivillä.

 

UKK
OVTES

Milloin OVTES:n osio C:n liite 1 tulee ottaa käyttöön?

Osio C liite 1 otetaan käyttöön

 •  1.8.2018
 • 1.1.2019
 • 1.8.2019
 • 1.1.2020
 • tai viimeistään 1.8.2020.

Nykyiset E-osion ja C-osion opettajat siirtyvät vuosityöaikaan yhtä aikaa.

UKK
OVTES

Opettaja on palkattomalla virkavapaalla 1.8.–31.12.2017. Hän on ollut hoitamassa toista työtehtävää toisessa kunnassa. Hän palaa töihin 1.1.2018. Opettajan työaikasuunnitelmassa on vapaajakso 1.–7.1. Tuleeko tästä vapaajaksosta palkaton?

Palkattoman virkavapaan vaikutus palkkaan lasketaan osion C liitteen 1 24 §:n perusteella. Opettajalle lasketaan palkattomaan virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien (mape) lukumäärä oppilaitoksessa.

Toisen työn hoitamiseksi myönnettyyn palkattomaan virkavapaaseen ei sovelleta 30 kalenteripäivän sääntöä silloin, kun toista tehtävää on hoidettu eri työnantajan palveluksessa

Tässä tapauksessa opettajalla olisi ollut kyseisellä ajanjaksolla 93 työpäivää ja itsenäisyyspäivä sijoittui arkipäivälle (yhteensä 94 pv). Lisäksi hänellä on ollut 21 kalenteripäivän vapaajaksoa.

Laskenta tehdään maanantaista perjantaihin, eli itsenäisyyspäivä ei vähennä päivien lukumäärää (94 x 0,24 = 22,56). Tästä vähennetään 21 vapaajaksopäivää (22,56 – 21 = 1,56). Opettajalta vähennetään siis 1,56 päivän palkka seuraavan vapaajakson palkasta, joka tässä esimerkissä alkaa heti 1.1.2018.

Vuosityöaikakokeilussa ei noudateta OVTES:n A 37 §:n 2 momenttia.

UKK
OVTES

Voidaanko sivutoimisen opettajan tuntipalkasta tehdä OVTES:n A 8 §:n mukaiset epäpätevyysalennukset, jos tuntiopettaja ei täytä asetuksen 986/1998 mukaisia kelpoisuusvaatimuksia?

Sivutoimisen tuntiopettajan vähimmäistuntipalkkio on 1.5.2018 alkaen 26,67 euroa/tunti. Voimassa olevan tuntipalkkion voi tarkastaa palkkaliitteestä.

Sivutoimisen tuntiopettajan vähimmäistuntipalkka on kelpoisen opettajan vähimmäispalkka. Mikäli sivutoiminen tuntiopettaja ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, voidaan hänen tuntipalkkaansa alentaa OVTES:n A 8 §:n mukaisesti 6–20 prosenttia.

UKK
OVTES

Mitä ovat vuosityöajan vapaajaksot?

Opettajalle annetaan 2.5.–30.9. vähintään kahdeksan viikon eli 56 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään kolmessa osassa, joista yhden pituus on vähintään neljä viikkoa.

Opettajalle on myös annettava muuna aikana neljän viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Se voidaan antaa enintään neljässä osassa.
 
Aikuiskoulutuskeskusten opettajille on oma siistymämääräys vapaajaksoista.

Työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä tehtäväksi kyseisinä aikoina.

UKK
KVTES

Siirtyykö VES-päivä, jos lastentarhanopettaja sairastuu ennen vapaapäivän alkua?

Mikäli työntekijä ja/tai viranhaltija sairastuu ennen työvuoroluetteloon merkittyä vapaapäivää, on hänellä oikeus pyytää vapaapäivän siirtoa toiseen ajankohtaan. Työntekijän sairastuessa vapaapäivänään voidaan seuraavat vapaapäivät  hänen pyynnöstään siirtää. 

UKK
KVTES

Miten työnantaja saa tiedon työntekijän tai viranhaltijan soveltuvuudesta tartuntatautilain 48 §:n mukaisiin tehtäviin?

Rokotussuoja on henkilötieto, ja työnantaja saa siitä tiedon vain työntekijän omalla suostumuksella.

Työnantaja voi kysyä asiaa joko suoraan työntekijältä suullisesti tai esimerkiksi lomakkeella, jossa on myös maininta, että työntekijä antaa tiedot suostumuksellaan työnantajalle.

Rokotussuoja voidaan tarkistaa myös työterveyshuollossa, joka antaa työntekijälle todistuksen soveltuvuudesta tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin. Työntekijä itse päättää, antaako hän tämän todistuksen työnantajalle.

Työnantaja ei voi pitää kirjaa rokotetuista työntekijöistä, vaan ainoastaan tartuntatautilain mukaisiin tehtäviin soveltuvista henkilöistä.

UKK
KVTES

Koskeeko tartuntatautilain 48 § kotihoitoa?

Asiakkaan koti ei ole lain tarkoittama sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastila. Lähtökohtaisesti kotihoidon henkilöstö ei siten kuulu 48 §:n piiriin.

Jos kuitenkin kotihoidon henkilöstön työnkuvaan kuuluu se, että he käyvät usein esimerkiksi terveysasemalla, kuuluvat he todennäköisesti rokotussuojan piiriin.

 

UKK
OVTES

Opettaja on ollut KVTES:n vuosilomajärjestelmässä, ja hän siirtyy vuosityöaikajärjestelmään 1.1.2018. Korvataanko hänelle pitämättömät lomat? Maksetaanko hänelle lomakorvausta tai lomarahaa?

Opettajalle ei makseta lomakorvausta, koska hän siirtyy saman työnantajan palveluksessa ilman päivänkään katkosta virkaehtosopimuksen piiristä toiseen.

Vuosilomat kuittaantuvat vuosityöaikakokeiluun siirryttäessä, ja opettaja saa vuosityöaikaan kuuluvat vapaajaksot heti siirryttyään vuosityöaikakokeiluun.

Mahdollisten säästövapaiden pitämisestä tai maksamisesta sovitaan työntekijän kanssa ennen siirtymistä.

Lomarahaa ei makseta siirtymävaiheessa, vaan normaalisti heinäkuun palkasta.

 

UKK
OVTES

Opettaja on otettu kokoaikaiseen palvelussuhteeseen 1.8.–31.12.2017. Opettajalla on 21 vapaajaksopäivää kyseisellä aikavälillä. Kuinka monta työtuntia hänelle tulee?

Opettajalle kertyy kyseisellä aikavälillä 93 työpäivää ja lisäksi itsenäisyyspäivä osuu arkipäivälle. Arkipyhä ei vähennä vuosityöajassa työaikaa (yhteensä 94 päivää).

Opettajalle tulee työtunteja 94 x 7,5 = 705 tuntia, jotka sijoitetaan 93 työpäivälle. Itsenäisyyspäivälle ei sijoiteta työaikaa (L388/1937).