På svenska
UKK
OVTES

Yleissivistävän koulun opettaja on ollut määräaikaisessa palvelussuhteessa 11.8.2021–4.6.2022 eli koko lukuvuoden työajan. Hänellä alkaa uusi opettajan palvelussuhde (määräaikainen tai vakituinen) 1.8.2022. Opettajan virantoimitus alkaa 10.8.2022. Opettaja on hakenut palkallista raskausvapaata 1.9.2022 alkaen. Onko opettajalla oikeus raskausvapaan palkkaetuisuuksiin?

Palkallisen raskausvapaan yhtenä edellytys on, että viranhaltija on ollut kunnan palveluksessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta (KVTES V luku 7 § 1 mom.). Palkallisen raskausvapaan kahden kuukauden karenssiaikaa laskettaessa palvelussuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos opettaja on ollut saman kunnan palveluksessa opettajana edellisen lukuvuoden päättymiseen saakka ja palvelus jatkuu samassa kunnassa viimeistään seuraavan lukuvuoden työajan alkaessa (OVTES A 40a § 3 mom.). 

Tässä opettajalla täyttyy karenssiaikaa koskeva vaatimus. Sen lisäksi opettaja aloittaa virantoimituksen tässä uudessa palvelussuhteessa 10.8.2022. Opettajalla on oikeus raskausvapaan palkkaetuisuuksiin 1.9.2022 lukien, jos palkkaetuisuuksien maksamiseen liittyvät ehdot muutoinkin täyttyvät (ks. KVTES V luku 7 § 1 mom.).