UKK
OVTES

Osa kouluissa työskentelevästä henkilökunnastamme on lomautettuna. Varsinainen lomautus alkoi 30.4. ja kestää 17.6. saakka. Koska koulut päätettiin avata 14.5. alkaen, tarvitaan lomautettuja. Mitä voimme tehdä?

Työnantaja ei voi varsinaisen lomautuksen alettua yksipuolisesti päättää, että palkansaajan on palattava töihin kesken lomautusajan. Määräaikaista lomautusta ei voi määrätä päättymään ennen aikojaan, vaan se jatkuu lähtökohtaisesti määräajan loppuun asti, ellei lomautetun kanssa sovita muusta. 

Myöskään lomautuksen tilapäinen keskeyttäminen ei ole mahdollista muutoin kuin sopimalla.

Siispä kun työnantajalle on ilmaantunut uutta työtä lomautuksen jo alettua, lomautuksen keskeyttämisen tai päättämisen täytyy perustua kokonaan työnantajan ja lomautetun väliseen sopimukseen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista.

Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika, mikäli lomautuksen on tarkoitus jatkua välittömästi tilapäisen työn päätyttyä.

Mikäli ilmaantunutta työtä on tarjolla vain osa-aikaisesti, voidaan palkansaajan kanssa sopia myös kokoaikaisen lomautuksen muuttamisesta osittaiseksi.

Tutustu myös sivuillamme 27.4.2020 julkaistuun kysymykseen 

UKK
OVTES

Olemme ilmoittaneet osalle kouluissa työskentelevästä henkilökunnasta, että heidät lomautetaan. Lomautusten on määrä alkaa lomautusilmoitusajan jälkeen 12.5. ja kestää 17.6. saakka. Koska koulut päätettiin avata 14.5. alkaen, tarvitsemmekin lomautettavaa henkilökuntaa ainakin osittain töihin koulujen kesäloman alkuun asti. Mitä voimme tehdä?

Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää.
 
Vastaavasti jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä voidaan joko koko lomautusajaksi tai lomautusajan osaksi siirtää lyhennettyyn työaikaan esimerkiksi työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntia päivässä, on työnantajalla oikeus muuttaa kokoaikainen lomautus osittaiseksi lomautukseksi ilman uuden lomautusilmoitusajan käynnistämistä.

UKK
KVTES
OVTES
LS
TS
TTES

Miten työnantajan on otettava koronavirus huomioon työpaikan riskien arvioinnissa?

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Tarpeellisten toimenpiteiden riittävyyttä on arvioitava jatkuvasti ja säännönmukaisesti.

Työnantajan on huolehdittava, että työpaikan vaarojen selvitys ja riskien arviointi on päivitetty huomioiden koronavirusepidemiatilanne. Työantajan tulee laatia tarvittavat ohjeet ja menettelytavat koronatilanteeseen liittyen (esimerkiksi valmiusryhmä, puhtaus, hygienia, henkilönsuojaimet).

Koronavirusepidemian aikana on arvioitava, onko riski saada koronavirustartunta työssä kohonnut muuhun väestöön verrattuna. Riskin arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi lähikontaktien määrä ja kesto sekä suojautumisen mahdollisuus.

Terveydenhuollossa on erityisesti huomioitava aerosoleja tuottavat toimenpiteet.

Työnantaja voi käyttää riskienarvioinnissa apuna työterveyshuollon asiantuntemusta.

Muualla verkossa


Linkkilistaa on täydennetty vastauksen julkaisemisen jälkeen, viimeksi 9.4.2020.

UKK
OVTES

Mikä on vuosityöaika?

Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuvassa opetusvelvollisuustyöajassa opettajan työaika ja palkka määräytyvät opetusvelvollisuuden mukaan.
 
Vuosityöajassa ei erotella oppitunteja ja muuta työtä, vaan vuosityöaikaan lasketaan oppitunnit, niiden esi- ja jälkityöt, kokoukset, palaverit, tapaamiset, kouluttautumiset ja kaikki opettajalle määrättävät työtehtävät. Työaika määritellään vuositasolla.
 
Kokoaikaisen opettajan työaika on 1 500 tuntia vuodessa. Palvelussuhteen ehdot yhdenmukaistetaan eri koulutusaloilla.
 
UKK
OVTES

Lasketaanko työmatka työajaksi vuosityöajassa?

Tässä noudatetaan KVTES:n liitteen 16 määräyksiä. Esimerkiksi työpäivän aikana toimipisteestä toiseen pisteeseen tapahtuvat siirtymiset ovat työaikaa.

UKK
OVTES

Milloin opettajien ja opinto-ohjaajien työaikasuunnitelma tehdään ja vapaajaksot vahvistetaan?

Opettajien ja opinto-ohjaajien työaikasuunnitelmat annetaan ennen työkauden alkua. Vuosityöaikasuunnitelma laaditaan yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa.

Vapaajaksot vahvistetaan seuraavasti lukuvuosijärjestelmässä:

 • 2.5.–31.7. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.3. mennessä
 • 1.8.–30.9. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.5. mennessä
 • 1.10.–1.5. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 30.9. mennessä. 

Vapaajaksot vahvistetaan seuraavasti kalenterivuosijärjestelmässä:

 • 1.1.–1.5. välisen ajan vapaajaksot vahvistetaan 30.11. mennessä
 • 2.5.–31.7. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 31.3. mennessä
 • 1.10.–30.4. pidettävät vapaajaksot vahvistetaan 30.9. mennessä.    

Jos esimerkiksi oppilaitos siirtyy vuosityöaikajärjestelmään 1.8.2018, opettajien syksyn vapaajaksot (1.8.–30.9.) vahvistetaan 31.5.2018 mennessä. Työaikasuunnitelma annetaan viimeistään 31.7.2018.


28.6.2018 julkaistua vastausta on korjattu 21.10.2019 niin, että lukuvuosijärjestelmän ja kalenterivuosijärjestelmän ajankohdat esitetään erikseen.

UKK
OVTES

Miten opettajan henkilökohtainen vuosityöaika lasketaan?

Opettajan varsinainen palkka on E-osiossa 4 600 euroa. Vuosityöajassa opettajan varsinainen palkka 1 500 tunnissa on 4 448,18 euroa.

Opettajan henkilökohtainen vuosityöaika saadaan kaavalla 4 600 / 4 448,18 x 1 500 =1 551 tuntia. Opettajalle tulee 51 tuntia lisätyötä. Lisätyö korvataan 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Jos opettajan henkilökohtainen vuosityöaika on yli 1 700 tuntia, on laskennassa on otettava huomioon se, että tuntipalkka on 1,5-kertainen 1 700 tunnin ylittävältä osalta. Tämä heijastuu henkilökohtaisen vuosityöajan määrään.

UKK
OVTES

Mikä on E-osion opettajan henkilökohtainen vuosityöaika?

E-osiosta siirtyvällä opettajalle turvataan siirtymähetken varsinaisen palkka.

Opettajan varsinainen palkka säilyy ennallaan, ja hänelle lasketaan henkilökohtainen vuosityöaika palkan avulla. Opettajalla on oikeus henkilökohtaiseen vuosityöaikaansa niin kauan, kun hän jatkaa siirtymishetken mukaisessa virassa tai tehtävässä.

UKK
OVTES

Mitä tarkoittaa opinto-ohjaajan oikeus valita 1575 tunnin henkilökohtainen vuosityöaika?

Siirtyvällä opinto-ohjaajalla on oikeus valita 1 575 tunnin henkilökohtainen vuosityöaika. Jos opinto-ohjaaja ei valitse 1 575 tunnin vuosityöaikaa, niin hänen vuosityöaikansa on 1 500 tuntia, joka voidaan työnantajan päätöksellä ylittää 1 700 tuntiin asti.

Opinto-ohjaajalla ei ole oikeutta turvata palkkatasoaan, eikä henkilökohtaista vuosityöaikaa lasketa samanlaisesti kuin E-osion opettajan kohdalla. Valinta koskee ainoastaan 1 575 tunnin työaikaa. Tämä tarkoittaa, että opinto-ohjaajalle lasketaan 75 tuntia lisätyötä, jos hän on valinnut korkeamman vuosityöajan.

 

UKK
OVTES

Opettaja on hakenut palkatonta virkavapaata viikoksi. Kuinka se huomioidaan palkassa?

Opettajan palkasta vähennetään koko viikon palkka. Jos työaikasuunnitelmaan on merkitty lisätyötä koko lukuvuoden ajalle, niin opettajalta vähennetään myös lisätyön palkka palkattoman virkavapaan ajalta.

Kun opettaja palaa palkattoman virkavapaan jälkeen töihin, hänelle maksetaan työaikasuunnitelman mukaisesti samaa palkkaa kuin ennen lyhyttä palkatonta lomaa, ja se sisältää lisätyön osuuden.

Palkan voi vähentää esimerkiksi päiväpalkkana, joka saadaan jakamalla kuukausipalkka kyseisen kuukauden päivillä.

 

UKK
OVTES

Milloin OVTES:n osio C:n liite 1 tulee ottaa käyttöön?

Osio C liite 1 otetaan käyttöön

 •  1.8.2018
 • 1.1.2019
 • 1.8.2019
 • 1.1.2020
 • tai viimeistään 1.8.2020.

Nykyiset E-osion ja C-osion opettajat siirtyvät vuosityöaikaan yhtä aikaa.

UKK
OVTES

Opettaja on palkattomalla virkavapaalla 1.8.–31.12.2017. Hän on ollut hoitamassa toista työtehtävää toisessa kunnassa. Hän palaa töihin 1.1.2018. Opettajan työaikasuunnitelmassa on vapaajakso 1.–7.1. Tuleeko tästä vapaajaksosta palkaton?

Palkattoman virkavapaan vaikutus palkkaan lasketaan osion C liitteen 1 24 §:n perusteella. Opettajalle lasketaan palkattomaan virkavapaaseen sisältyneiden työpäivien (mape) lukumäärä oppilaitoksessa.

Toisen työn hoitamiseksi myönnettyyn palkattomaan virkavapaaseen ei sovelleta 30 kalenteripäivän sääntöä silloin, kun toista tehtävää on hoidettu eri työnantajan palveluksessa

Tässä tapauksessa opettajalla olisi ollut kyseisellä ajanjaksolla 93 työpäivää ja itsenäisyyspäivä sijoittui arkipäivälle (yhteensä 94 pv). Lisäksi hänellä on ollut 21 kalenteripäivän vapaajaksoa.

Laskenta tehdään maanantaista perjantaihin, eli itsenäisyyspäivä ei vähennä päivien lukumäärää (94 x 0,24 = 22,56). Tästä vähennetään 21 vapaajaksopäivää (22,56 – 21 = 1,56). Opettajalta vähennetään siis 1,56 päivän palkka seuraavan vapaajakson palkasta, joka tässä esimerkissä alkaa heti 1.1.2018.

Vuosityöaikakokeilussa ei noudateta OVTES:n A 37 §:n 2 momenttia.

UKK
OVTES

Voidaanko sivutoimisen opettajan tuntipalkasta tehdä OVTES:n A 8 §:n mukaiset epäpätevyysalennukset, jos tuntiopettaja ei täytä asetuksen 986/1998 mukaisia kelpoisuusvaatimuksia?

Sivutoimisen tuntiopettajan vähimmäistuntipalkkio on 1.5.2018 alkaen 26,67 euroa/tunti. Voimassa olevan tuntipalkkion voi tarkastaa palkkaliitteestä.

Sivutoimisen tuntiopettajan vähimmäistuntipalkka on kelpoisen opettajan vähimmäispalkka. Mikäli sivutoiminen tuntiopettaja ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, voidaan hänen tuntipalkkaansa alentaa OVTES:n A 8 §:n mukaisesti 6–20 prosenttia.

UKK
OVTES

Mitä ovat vuosityöajan vapaajaksot?

Opettajalle annetaan 2.5.–30.9. vähintään kahdeksan viikon eli 56 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään kolmessa osassa, joista yhden pituus on vähintään neljä viikkoa.

Opettajalle on myös annettava muuna aikana neljän viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Se voidaan antaa enintään neljässä osassa.
 
Aikuiskoulutuskeskusten opettajille on oma siistymämääräys vapaajaksoista.

Työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä tehtäväksi kyseisinä aikoina.

UKK
OVTES

Opettaja on ollut KVTES:n vuosilomajärjestelmässä, ja hän siirtyy vuosityöaikajärjestelmään 1.1.2018. Korvataanko hänelle pitämättömät lomat? Maksetaanko hänelle lomakorvausta tai lomarahaa?

Opettajalle ei makseta lomakorvausta, koska hän siirtyy saman työnantajan palveluksessa ilman päivänkään katkosta virkaehtosopimuksen piiristä toiseen.

Vuosilomat kuittaantuvat vuosityöaikakokeiluun siirryttäessä, ja opettaja saa vuosityöaikaan kuuluvat vapaajaksot heti siirryttyään vuosityöaikakokeiluun.

Mahdollisten säästövapaiden pitämisestä tai maksamisesta sovitaan työntekijän kanssa ennen siirtymistä.

Lomarahaa ei makseta siirtymävaiheessa, vaan normaalisti heinäkuun palkasta.