Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 13 Folkhögskolor

I Lön och arbetstid för tjänste-/befattningsinnehavare

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer

Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer (4 07 01 01 1) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

§ 2 Grundlön (se lönebilagan) och lönepunkter för lärare med arbetstidsalternativ 1

4 07 04 01 3

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 07 04 01 4

Annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid folkhögskola


Tillämpningsanvisning

Arbetsgivaren och en lärare på vilken alternativ 2 tillämpats (se § 7 helhetsarbetstid) kan komma överens om övergång till lön och arbetstid enligt alternativ 1.


§ 3 Arbetstid för lärare med alternativ 1

mom. 1         

En lärares totala arbetsskyldighet indelas under arbetsåret i undervisningsskyldighet och annan arbetsskyldighet.

mom. 2        

Den årliga totala arbetsskyldigheten för lärare är följande:

Modersmålet

700 timmar

för den studerande främmande språk, matematik, fysik och kemi

800 timmar

övriga ämnen

870 timmar

En lärares undervisningsskyldighet är 3/4 av timantalet för den totala arbetsskyldigheten.

Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika timantal, beräknas den totala undervisningsskyldigheten vägd enligt undervisningsskyldigheten i de olika ämnena.


Protokollsanteckning

En undervisningstimme är 45 minuter. Till undervisningstimmen hör förberedelse av undervisningen liksom också utarbetande och korrigering av till undervisningen hörande repetitioner, prov och övriga uppgifter, med undantag för handledning och granskning av arbeten för specialkurser vid en folkakademi, samt deltagande i lärarmöten.


mom. 3 (träder i kraft 1.8.2020)

Om undervisningsskyldigheten utgör 3/4 av den totala arbetsskyldigheten är lärarens övriga arbetsskyldighet 315 timmar per år.

En timme av den övriga arbetsskyldigheten är 60 minuter.


Protokollsanteckning

De arbetsuppgifter som hör till en lärares övriga arbetsskyldighet ska definieras allmänt vid fördelningen av den totala arbetsskyldigheten. Primärt hör till den övriga arbetsskyldigheten sådana pedagogiska uppgifter samt handlednings-, övervaknings- och vårduppgifter som följer av internatverksamhetens karaktär. I den övriga arbetsskyldigheten ingår biträdande rektorns och prorektorns uppgifter och eventuella särskilda arbetsuppgifter som en lärare tilldelats, till exempel skötseln av biblioteket.


mom. 4 (träder i kraft 1.8.2020)

Om organiseringen av undervisningsarbetet vid en folkhögskola av särskilda skäl så kräver eller överenskommelse om detta ingås med läraren kan en lärares undervisningsskyldighet bestämmas vara större eller mindre än vad som anges ovan. Då ökas eller minskas den övriga arbetsskyldigheten med 1,5 timmar per undervisningstimme. En lärares undervisningsskyldighet ska dock vara minst 2/3 av arbetsskyldigheten, om inte den behöriga myndigheten av särskilda skäl beslutar minska undervisningsskyldigheten till hälften av den totala arbetsskyldigheten.

mom. 5

För den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägledningen får 10 timmar per arbetsår räknas som undervisningstimmar för varje grupp på 30 studerande som deltar i vägledningen.

mom. 6

Om en lärare får i uppgift att sköta handledningen av distansundervisning, räknas det av arbetsgivaren fastställda antalet handledningstimmar till undervisningstimmarna så att 1,5 timmar arbete motsvarar en undervisningstimme.

mom. 7

Med anledning av trettondagen, om denna infaller på en annan vardag än lördag, görs från en lärares arbetstid en kalkylerad minskning som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

§ 4 Grundlön (se lönebilagan) och lönepunkter för lärare med arbetstidsalternativ 2

4 07 04 02 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 07 04 02 2

Lämplig högskoleexamen

4 07 04 02 3

Annan examen


Tillämpningsanvisning

Alternativ 2 tillämpas på anställningsvillkoren för de lärare vid folkhögskolor på vilka alternativ 1 inte tillämpas.

Arbetsgivaren och en lärare på vilken alternativ 1 tillämpas kan komma överens om övergång till lön och arbetstid enligt alternativ 2.


§ 5 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer och lärare i huvudsyssla och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 Gäller till 31.3.2020

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare med alternativ 1

2 %

2 %

9 %

6 %

6 %

Lärare med alternativ 2

2 %

2 %

5 %

 

 

 Gäller från 1.4.2021

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare med alternativ 1

2 %

1 %

9 %

6 %

6 %

Lärare med alternativ 2

2 %

1 %

5 %

 

 

§ 6 Arbetstid och semester för rektorer

mom. 1         

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


Protokollsanteckning

Rektorsuppgifterna består delvis av sådana som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


mom. 2    

Arbetsgivaren fastställer per arbetsår rektorns undervisningsskyldighet till högst 325 timmar med beaktande av folkhögskolans storlek och andra lokala förhållanden.

mom. 3    

Rektorer har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

§ 7 Arbetstid och semester för lärare med alternativ 2

mom. 1

På lärare tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet. Helhetsarbetstiden omfattar undervisning och annat arbete.


Protokollsanteckning

I lärarnas arbetsuppgifter ingår delvis uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


mom. 2    

Lärare har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

mom. 3    

En lärares undervisningsskyldighet per arbetsår är följande:

1

Modersmålet

525 timmar

2

För den studerande främmande språk, matematik, fysik och kemi

600 timmar

3

Religion, psykologi, historia, litteratur, samhällslära, ekonomikunskap, biologi, geografi och övriga ämnen

652 timmar

mom. 4

Om organiseringen av undervisningsarbetet vid folkhögskolan av särskilda skäl så kräver, kan en lärares undervisningsskyldighet bestämmas vara större eller mindre än vad som anges ovan. Undervisningsskyldigheten får ändå inte minskas så att den är mindre än 90 % av undervisningsskyldigheten.


Protokollsanteckning

En undervisningstimme som hör till undervisningsskyldigheten är 45 minuter.


mom. 5    

För den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägledningen får 10 timmar per arbetsår räknas som undervisningstimmar för varje grupp på 30 studerande som deltar i yrkesvägledningen.