På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 13 Kansanopisto

  I Viran-/toimenhaltijoiden palkka ja työaika

  1 § Rehtorin tehtäväkohtainen palkka

  Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

  2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 1 (ks. palkkaliite)

  4 07 04 01 3

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 07 04 01 4

  Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus
  kansanopistonopettajan virkaan


  Soveltamisohje

  Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 2, (ks. kokonaistyöaika 7 §) voivat sopia vaihtoehto 1 mukaiseen palkkaus- ja työaikaan siirtymisestä.


  3 § Opettajan työaika vaihtoehdossa 1

  1 mom.           

  Opettajan kokonaistyövelvollisuus jakautuu työvuoden aikana opetusvelvollisuuteen ja muuhun työvelvollisuuteen.

  2 mom.           

  Opettajan vuotuinen kokonaistyövelvollisuus on seuraava:

  äidinkieli

  700 tuntia

  opiskelijalle vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia

  800 tuntia

  muut aineet

  870 tuntia

  Opettajan opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuuden tuntimäärästä.

  Jos opettaja opettaa useampia aineita, joiden tuntimäärät ovat erilaiset, hänen opetusvelvollisuutensa lasketaan eri aineiden opetusvelvollisuuksien mukaan painotettuna.


  Pöytäkirjamerkintä

  Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Opetustuntiin sisältyy opetuksen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertausten, kokeiden ja muiden tehtävien valmistus ja korjaus, kansankorkeakoulun erikoiskurssin tutkielmien ohjausta ja tarkastusta lukuun ottamatta sekä osallistuminen opettajainkokouksiin.


  3 mom.           

  Opettajan vuotuinen muun työn työvelvollisuus on 339 tuntia vuodessa, jos opettajan opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuudesta.

  Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus on 60 minuuttia.


  Pöytäkirjamerkintä

  Opettajan muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat tehtävät tulee kokonaistyövelvollisuutta jaettaessa yleisesti määritellä. Muuhun työvelvollisuuteen ensisijaisesti kuuluvia ovat sisäoppilaitoksen luonteesta johtuvat kasvatukselliset, ohjaus-, valvonta- ja huoltotehtävät. Muuhun työvelvollisuuteen sisältyy myös apulaisrehtorin ja vararehtorin tehtävät sekä opettajalle mahdollisesti määrätyt erityistehtävät, esimerkiksi kirjaston hoito.


  4 mom.           

  Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä niin vaatii, opettajan opetusvelvollisuus voidaan määrätä edellä mainittua suuremmaksi tai pienemmäksi. Tällöin muuta työvelvollisuutta lisätään tai vähennetään 1,5 tuntia jokaista oppituntia kohden. Opettajan opetusvelvollisuuden tulee olla kuitenkin vähintään 2/3 työvelvollisuudesta, ellei toimivaltainen viranomainen erityisistä syistä päätä alentaa opetusvelvollisuutta puoleen kokonaistyövelvollisuudesta.

  5 mom.           

  Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitavalle opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ohjaukseen osallistuvaa hänen toimenpiteidensä kohteena olevaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.

  6 mom.           

  Jos opettaja määrätään hoitamaan etäopetuksen ohjaustyö, luetaan siitä työnantajan vahvistama tuntimäärä opetustunteihin siten, että 1,5 tunnin työtä vastaa yksi oppitunti.

  7 mom.           

  Opettajan työaikaa lyhennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaava osa.

  4 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 2 (ks. palkkaliite)

  4 07 04 02 1

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 07 04 02 2

  Soveltuva korkeakoulututkinto

  4 07 04 02 3

  Muu tutkinto


  Soveltamisohje

  Vaihtoehtoa 2 sovelletaan niiden kansanopiston opettajien palvelussuhteen ehtoihin, joihin ei sovelleta vaihtoehtoa 1.

  Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 1, voivat sopia vaihtoehdon 2 mukaiseen palkkaukseen ja työaikaan siirtymisestä.


  5 § Vuosisidonnainen lisä

  Rehtorin ja päätoimisen opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  Voimassa 30.11.2018 asti

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja vaihtoehdossa 1

  2 %

  3 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Opettaja vaihtoehdossa 2

  2 %

  3 %

  5 %

   

   

  Voimassa 1.12.2018 alkaen

  Voimassa 1.12.alkaen

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja vaihtoehdossa 1

  2 %

  2 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Opettaja vaihtoehdossa 2

  2 %

  2 %

  5 %

   

   

  6 § Rehtorin työaika ja vuosiloma

  1 mom.           

  Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.


  Pöytäkirjamerkintä

  Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


  2 mom.           

  Työnantaja päättää rehtorin opetusvelvollisuuden työvuosittain paikallisesti ottaen huomioon opiston koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 325 tunniksi.

  3 mom.           

  Rehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 § 1 momentin mukaan.

  7 § Opettajan työaika ja vuosiloma vaihtoehdossa 2

  1 mom.           

  Opettajan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Kokonaistyöaika jakaantuu opetukseen ja muuhun työhön.


  Pöytäkirjamerkintä

  Opettajan tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain tehtävistä, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee työvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


  2 mom.           

  Opettajan vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määräysten mukaan.

  3 mom.           

  Opettajan opetusvelvollisuus työvuodessa on seuraava:

  1

  Äidinkieli

  525 tuntia

  2

  Opiskelijalle vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia

  600 tuntia

  3

  Uskonto, psykologia, historia, kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, taloustieto, biologia, maantieto ja muut aineet

  652 tuntia

  4 mom.           

  Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä vaatii, opettajan opetusvelvollisuus voidaan määrätä edellä mainittua suuremmaksi tai pienemmäksi. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan tule alentaa alle 90 %:iin opetusvelvollisuudesta.


  Pöytäkirjamerkintä

  Opetusvelvollisuuteen kuuluvan opetustunnin pituus on 45 minuuttia.


  5 mom.           

  Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitava opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ammatinvalinnan ohjaukseen osallistuvaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.