2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

III Erinäisiä määräyksiä

18 § Siirtymäsäännös 1.1.2006 euromääräiseen palkkaukseen siirretylle opettajalle

1 mom.           

Jos opettajan kokonaisansio ao. tehtävässä 31.12.2005 oli suurempi kuin samalla viikkotuntimäärällä 1.1.2006 alkaen laskettu uusi kokonaisansio, erotuksesta muodostui henkilökohtainen palkanlisä.

2 mom.           

Henkilökohtainen palkanlisä poistuu tehtäväkohtaisessa palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai henkilön siirtyessä muuhun toimeen/virkaan.


Soveltamisohje

Palkanlisä poistuu em. tavalla myös aikaisemmin muodostuneiden henkilökohtaisten palkanlisien osalta. Tehtäväkohtaisiksi palkanmuutoksiksi ei lueta yleiskorotuksia eikä henkilökohtaisia lisiä.