På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 6 Taide ja viestintäkulttuurioppilaitos

  III Viranhaltijoiden työaika

  4 § Opettajan opetusvelvollisuus

  1 mom.

  Ammatillisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on viestintäkulttuurialalla 722 ja muilla aloilla 798 tuntia. Hinnoittelutunnuksen 4 18 04 00 5 mukaisen opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on kuitenkin viestintäkulttuurialalla 760 ja muilla aloilla 912 tuntia.

  Yhteisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa yhteisissä aineissa 836 tuntia.

  2 mom.

  Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuotuinen opetusvelvollisuus luvulla 38.

  4 a § Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017)

  Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön. 


  Soveltamisohje

  Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.


  5 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

  1 mom.

  Suunnittelutyöllä huojennetaan opettajan opetusvelvollisuutta 1 tunti viikossa. Määräys koskee kokoaikaisten viranhaltijoiden lisäksi ao. oppilaitoksen tuntien ja päätoimisuuteen luettavien muiden tehtävien perusteella päätoimiseksi tulevaa tuntiopettajaa sekä niitä osa-aikaisia viranhaltijoita, joilla on vähintään päätoimisuuden edellyttämä tuntimäärä. Määräyksen soveltaminen edellyttää lisäksi, että asianomaisen palvelussuhde ko. oppilaitokseen kestää yli viikon.


  Soveltamisohje

  Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.


  2 mom.

  Opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan luokan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä seuraavasti:


  Kirjaston hoidosta edellyttäen, että kirjasto on asianmukaisesti hoidettu ja avokäytössä tai vähintään kaksi tuntia viikossa oppilaiden käytössä, seuraavasti:

  Kirjaston nideluku

  Opetustunnit lukuvuodessa

  1 000–2 000

  38

  2 001–3 000

  76

  3 001–5 000

  114

  5 001–

  152

  2
  Luokanvalvojan tehtävistä 38 tuntia lukuvuodessa.

  3
  Oppilaitoksella on käytettävissä enintään 80 tuntia lukuvuodessa oppilaitoksen näyttelyiden valmistamiseen.

  4
  Opintokäyntien ohjaukseen käytetystä ajasta enintään kuusi tuntia päivää kohden.

  5
  Harjoittelijoiden harjoittelukirjojen tarkastuksesta kuusi tuntia vuodessa harjoittelijaa kohden ja puolen vuoden harjoittelusta vastaavasti kolme tuntia vuodessa harjoittelijaa kohti.

  6 § Laitteistokorvaus

  Varsinaisten opetustuntien ulkopuolella tehtävistä toimivaltaisen kunnallisen viranomaisen määräämistä opetusvälineistön, -laitteis­ton ja -materiaalin kehittämiseen, suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä maksetaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen 1–6 viikkotunnin suuruinen palkkio opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan.

  7 § Ylituntipalkkio

  Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,83. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 3 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää eikä osion A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää.