Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 6 Läroanstalter för konst och mediekultur

  III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 4 Undervisningsskyldighet för lärare

  mom. 1

  Den årliga undervisningsskyldigheten för lärare i yrkesämnen är 722 timmar inom mediekultur och 798 timmar inom övriga områden. För en lärare i lönepunkt 4 18 04 00 5 är den årliga undervisningsskyldigheten dock 760 timmar inom mediekultur och 912 timmar inom övriga områden.

  För lärare i gemensamma ämnen är den årliga undervisningsskyldigheten i upprätthållande av arbetsförmågan, gymnastik och hälsokunskap 874 timmar och i övriga gemensamma ämnen 836 timmar.

  mom. 2

  En lärares undervisningsskyldighet per vecka får man genom att dividera den årliga undervisningsskyldigheten med 38.

  § 4 a Planeringstid (träder i kraft 1.8.2017)

  Utöver undervisning och andra uppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren delta 24 timmar per år i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet. Skyldigheten att delta i planeringsarbetet gäller alla som undervisar minst 16 timmar vid läroanstalten. Ersättningen för planeringsarbetet ingår vid sidan av undervisningsskyldigheten i lärarens uppgiftsrelaterade lön.


  § 5 Minskning av undervisningsskyldigheten

  mom. 1

  En lärares undervisningsskyldighet minskas med 1 timme per vecka för planering. Bestämmelsen gäller förutom heltidsanställda tjänsteinnehavare även de timlärare vid respektive läroanstalt som på grundval av timantal och andra för huvudsyssla godkända uppgifter betraktas som timlärare i huvudsyssla, samt de deltidsanställda tjänsteinnehavare som uppnår minst det timantal som krävs för huvudsyssla. För att bestämmelsen ska tillämpas krävs dessutom att anställningen vid läroanstalten varar längre än en vecka.


  Tillämpningsanvisning

  I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet.


  mom. 2

  För timmar utom klass minskas en lärares undervisningsskyldighet enligt följande:

  1
  För skötsel av bibliotek, förutsatt att biblioteket är ändamålsenligt skött och i öppet bruk eller står till elevernas förfogande i minst två timmar per vecka, enligt följande:

  Antal band i biblioteket

  Undervisningstimmar per läsår

  1 000–2 000

  38

  2 001–3 000

  76

  3 001–5 000

  114

  5 001–

  152

  2
  För klassföreståndaruppgifter 38 timmar per läsår.

  3
  För förberedelse av egna utställningar har läroanstalten tillgång till högst 80 timmar per läsår.

  4
  För ledning av studiebesök högst sex timmar per dag av den tid som åtgått.

  5
  För granskning av praktikanters praktikböcker sex timmar per år och praktikant, och för ett halvt års praktik på motsvarande sätt tre timmar per år och praktikant.

  § 6 Apparaturersättning

  För arbetsuppgifter i anslutning till utveckling, planering och underhåll av läromedel, undervisningsutrustning och undervisningsmaterial som den behöriga kommunala myndigheten har bestämt att ska utföras utanför de egentliga undervisningstimmarna, betalas med beaktande av de lokala förhållandena ett arvode som motsvarar 1–6 veckotimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund.

  § 7 Övertimarvode

  Till en lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26 och 27.


  Tillämpningsanvisning

  Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 4 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas varken det årsbundna tillägget enligt § 3 eller det individuella tillägget enligt del A § 11.