På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

  III Viranhaltijoiden työaika

  4 § Opettajan työaika

  1 mom.

  Opettajan työpäivien laskennallinen lähtökohta on lukuvuodessa 195 työpäivää. Jos itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, vähennetään työpäiviä vastaavalla päivien määrällä. Vuotuisista työpäivistä vähintään viisi on koulutus-/suunnittelutyöpäivää.


  Soveltamisohje

  Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuista opetusvelvollisuutta kukin yhden päivän opetusvelvollisuutta vastaavalla tuntimäärällä.

  Oppitunti on 60 minuutin pituinen jakso, johon sisältyy enintään 15 minuuttia kestävä välitunti. Työnopetuksessa välitunti on kuitenkin enintään 15 minuuttia kahdessa oppitunnissa.

  Luonnonvara-alalla opettajan viikoittaisen ja vuotuisen työajan sijoittelussa noudatetaan voimassa olevaa vakiintunutta käytäntöä.


  2 mom.

  Ammatillisissa aineissa opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on 931 tuntia.

  Yhteisten aineiden opettajan vuotuinen opetusvelvollisuus on kielten opetuksessa 779 tuntia, työkyvyn ylläpitämisessä, liikunnassa ja terveystiedossa 874 tuntia ja muissa yhteisissä aineissa 817 tuntia.


  Pöytäkirjamerkintä

  Työnantajan palveluksessa olevan työnopetuksen teknikon tutkinnon tai vastaavan (OVTES 2010–2011 hinnoittelutunnuksen 4 09 04 004) viran tehtävissä opetusvelvollisuus on edellä mainitusta poiketen 969 tuntia vuodessa. Ks. Pienkirje 12/21/2011.


  3 mom.

  Jos yhteisten aineiden lehtori opettaa kahta tai useampaa muuta kuin ammatillista ainetta, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Viikoittainen painotettu opetusvelvollisuus määritellään kahden desimaalin tarkkuudella.

  4 mom.

  Jos päätoiminen tuntiopettaja opettaa aineita, joissa on eri opetusvelvollisuus, lasketaan hänelle painotettu opetusvelvollisuus. Viikoittainen painotettu opetusvelvollisuus määritellään kahden desimaalin tarkkuudella.

  5 mom.

  Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuotuinen opetusvelvollisuus luvulla 38. Viikoittainen opetusvelvollisuus määritellään kahden desimaalin tarkkuudella.

  5 § Suunnittelutyöaika (voimaan 1.8.2017)

  Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa keskimäärin 81 tunnin ajan vuodessa oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön.


  Soveltamisohje

  Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.


  6 § Laitteistokorvaus

  Varsinaisten opetustuntien ulkopuolella tehtävistä toimivaltaisen viranomaisen määräämistä opetusvälineistön, -laitteiston ja -materiaalin kehittämiseen, suunnitteluun ja kunnossapitoon liittyvistä tehtävistä maksetaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen 1–6 viikkotunnin suuruinen korvaus opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan.

  7 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

  1 mom.

  Yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia.

  2 mom.

  Apulaisrehtorina toimivana opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta huojennetaan 152–266 tuntia.

  3 mom.

  Osastonjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan seuraavasti:

  Luokkien lukumäärä

  Opetustuntien huojennus viikossa

  3

  2

  4–5

  3

  6–7

  4

  8–9

  5

  10–

  5 + 1

  jokaista seuraavaa alkavaa kolmea luokkaa kohti

   Jos osastojen linjojen lukumäärä on viisi tai sitä enemmän, saa osastonjohtaja edellä olevan lisäksi yhden huojennustunnin viikossa.


  Soveltamisohje

  Osastonjohtaja-nimikkeestä ks. yleiskirje A 9/93.


  4 mom.

  Yleisaineiden yhdysopettajaksi määrätyn opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan seuraavasti:

  Luokkien lukumäärä

  Opetustuntien huojennus viikossa

  1–35

  1

  36–60

  2

  61–

  3

  5 mom.

  Urakointityön vastaavana töiden johtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla jokaista opettajan vastuualueeseen kuuluvaa urakoivaa luokkaa kohti. Huojennus voi kuitenkin olla enintään neljä viikkotuntia.


  Pöytäkirjamerkintä

  Urakoivana luokkana pidetään luokkaa, jonka oppilaiden työnopetusajasta keskimäärin yli kolmasosa on urakointityötä varsinaisen työsalin ulkopuolella.


  6 mom.

  Jos ravintotalousosaston opettaja on välittömässä työnjohdollisessa esimiesasemassa koulun keittiöhenkilökuntaan ja vastaa koulun oppilasruokalan toiminnasta, hänen opetusvelvollisuuttaan huojennetaan tehtävien laajuudesta riippuen 1–4 viikkotunnilla.

  8 § Ylituntipalkkio

  1 mom.

  Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaisesti.


  Soveltamisohje

  Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,83. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n 2–5 momentin mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 3 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää eikä osion A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää.


  2 mom.

  Viranhaltijan ylituntipalkkio määräytyy viran ylituntipalkkion mukaisena myös muiden kuin ao. virkaan kuuluvien tuntien osalta.


  Soveltamisohje

  1.8.2001 voimaantulleella sopimusmuutoksella ei muutettu sellaisen 31.7.2001 palveluksessa olleen opettajan ylituntipalkkioperustetta, joka jatkoi saman työnantajan palveluksessa. Tällä tarkoitetaan teknikon tutkinnon tai vastaavan suorittaneen lehtorin ylituntipalkkiota ammatillisten teoria-aineiden opetuksen osalta.

  Päätoimisen tuntiopettajan ylituntipalkkioperuste määräytyy painotuksen mukaisena, jos hänelle on laskettu osioiden A tai C mukaan painotettu palkka ja/tai painotettu opetusvelvollisuus.