På svenska
OVTES
Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala

1 mom.

Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

  • tekniikan ja liikenteen ala lukuun ottamatta merenkulkuoppilaitoksissa annettavaa opetusta
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali- ja terveysalaan kuuluva kauneudenhoitokoulutus
  • kulttuurialaan kuuluva käsi- ja taideteollisuuskoulutus
  • luonnonvara-alaan kuuluva maatila-, puutarha- ja kalatalouskoulutus.

2 mom.

1 momentissa mainitun koulutusalan opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtona sovelletaan tämän liitteen lisäksi OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.

3 mom.

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan samoja määräyksiä kuin opettajanviran haltijaan.