Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 4 Yrkesläroanstalter

III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

§ 4 Arbetstid för lärare

mom. 1

Utgångspunkten för antalet arbetsdagar för lärare är ett kalkylerat antal av 195 arbetsdagar per läsår. Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på någon annan vardag än lördag, minskas arbetsdagarna med motsvarande antal dagar. Minst fem av arbetsdagarna ska vara fortbildnings-/planeringsdagar.


Tillämpningsanvisning

Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på en annan vardag än lördag, minskas den årliga undervisningsskyldigheten för varje sådan dag med det antal timmar som motsvarar en dags undervisningsskyldighet.

En undervisningstimme är 60 minuter och i den ingår en högst 15 minuter lång rast. Vid arbetsundervisning är rasten dock högst 15 minuter per två undervisningstimmar.

Inom området naturbruk iakttas rådande praxis vid förläggningen av arbetstiden per vecka och per år.


mom. 2

I yrkesämnen är en lärares årliga undervisningsskyldighet 931 timmar.

För lärare i gemensamma ämnen är den årliga undervisningsskyldigheten i språk 779 timmar, i upprätthållande av arbetsförmågan, gymnastik och hälsokunskap 874 timmar och i övriga gemensamma ämnen 817 timmar.


Protokollsanteckning

För en hos arbetsgivaren anställd lärare med teknikerexamen eller motsvarande som ger arbetsundervisning (UKTA 2010–2011 lönepunkt 4 09 04 00 4) är undervisningsskyldigheten i avvikelse från ovan 969 timmar per år. Se brev 12/21/2011.


mom. 3

Om en lektor i gemensamma ämnen undervisar i två eller flera ämnen som inte är yrkesämnen och som ger olika undervisningsskyldighet, beräknas en vägd undervisningsskyldighet. En vägd undervisningsskyldighet per vecka bestäms med två decimalers noggrannhet.

mom. 4

Om en timlärare i huvudsyssla undervisar i ämnen med olika stor undervisningsskyldighet, beräknas en vägd undervisningsskyldighet. En vägd undervisningsskyldighet per vecka bestäms med två decimalers noggrannhet.

mom. 5

En lärares undervisningsskyldighet per vecka får man genom att dividera den årliga undervisningsskyldigheten med 38. Undervisningsskyldigheten per vecka bestäms med två decimalers noggrannhet.

§ 5 Planeringstid (träder i kraft 1.8.2017)

Utöver undervisning och andra uppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren i genomsnitt delta 81 timmar per år i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.


Tillämpningsanvisning

I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet. Skyldigheten att delta i planeringsarbetet gäller alla som undervisar minst 16 timmar vid läroanstalten. Ersättningen för planeringsarbetet ingår vid sidan av undervisningsskyldigheten i lärarens uppgiftsrelaterade lön.


§ 6 Apparaturersättning

För arbetsuppgifter i anslutning till utveckling, planering och underhåll av läromedel, undervisningsutrustning och undervisningsmaterial som den behöriga kommunala myndigheten har bestämt att ska utföras utanför de egentliga undervisningstimmarna, betalas med beaktande av de lokala förhållandena en ersättning som motsvarar 1–6 veckotimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund.

§ 7 Minskning av undervisningsskyldigheten

mom. 1

För en eller flera uppgifter som klassföreståndare/grupphandledare minskas lärarens årliga undervisningsskyldighet med 38 timmar.

mom. 2    

Den årliga undervisningsskyldigheten för en lärare som är biträdande rektor minskas med 152–266 timmar.

mom. 3

Undervisningsskyldigheten för en lärare som arbetar som avdelningsföreståndare minskas enligt följande:

Antal klasser

Minskning av antalet undervisningstimmar per vecka

3

2

4–5

3

6–7

4

8–9

5

10–

5 + 1

för varje påbörjat antal av tre klasser

 Om avdelningen har fem eller fler linjer, minskas avdelningsföreståndarens undervisningsskyldighet med ytterligare en timme per vecka.


Tillämpningsanvisning

Angående beteckningen avdelningsföreståndare, se cirkulär A 9/1993.


mom. 4

Undervisningsskyldigheten för en lärare som utsetts till koordinerande lärare i allmänna ämnen minskas enligt följande:

Antal klasser

Minskning av antalet undervisningstimmar per vecka

1–35

1

36–60

2

61–

3

mom. 5

Undervisningsskyldigheten för en lärare som är ansvarig ledare för entreprenadarbete minskas med en veckotimme för varje sådan klass som hör till lärarens ansvarsområde och som utför entreprenadarbete. Minskningen kan dock bestå av högst fyra veckotimmar.


Protokollsanteckning

Det anses vara fråga om en klass som utför entreprenadarbete när i genomsnitt över en tredjedel av elevernas arbetsundervisningstid används för entreprenadarbeten som utförs någon annanstans än i den egentliga arbetssalen.


mom. 6

Undervisningsskyldigheten för en sådan lärare vid en avdelning för näringsekonomi som i egenskap av arbetsledare är i omedelbar förmansställning i förhållande till skolans kökspersonal och som svarar för verksamheten i skolans elevbespisning minskas med 1–4 veckotimmar, beroende på uppgifternas omfattning.

§ 8 Övertimarvode

mom. 1

Till en lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26 och 27.


Tillämpningsanvisning

Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 4 mom. 2–5 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas varken det årsbundna tillägget enligt § 3 eller det individuella tillägget enligt del A § 11.


mom. 2

En tjänsteinnehavares övertimarvode bestäms enligt övertimarvodet i tjänsten även när det gäller timmar som inte hör till tjänsten.


Tillämpningsanvisning

Genom den avtalsändring som trädde i kraft 1.8.2001 ändrades inte övertimarvodesgrunden för sådana lärare som fortsatte arbeta hos samma arbetsgivare som de var anställda hos 31.7.2001. Här avses övertimarvodet för lektorer som avlagt teknikerexamen eller motsvarande till den del det gäller teoriundervisning i yrkesämnen.

Övertimarvodesgrunden för en timlärare i huvudsyssla bestäms i enlighet med vägningen, om det för läraren har räknats ut en vägd lön och/eller en vägd undervisningsskyldighet enligt del A eller C.