UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1

Denna bilaga tillämpas på följande utbildningsområden:

  • teknik och kommunikation, med undantag av undervisning som ges vid sjöfartsläroanstalter
  • turism, kosthåll och huslig ekonomi
  • skönhetsbranschen inom ramen för social- och hälsovården
  • hemslöjd och konstindustri inom ramen för området kultur
  • gårdsbruk, trädgårdsskötsel och fiskeri inom ramen för naturbruk.

mom. 2

På anställningsvillkoren för undervisningspersonal inom de utbildningsområden som anges i mom. 1 tillämpas utöver denna bilaga också del A och de gemensamma bestämmelserna i del C i UKTA. Dessutom iakttas bestämmelserna i AKTA i tillämpliga delar.

mom. 3

På timlärare i huvudsyssla tillämpas samma bestämmelser som på lärartjänsteinnehavare.