Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 13 Folkhögskolor

I Lön och arbetstid för tjänste-/befattningsinnehavare

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer

Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer (4 07 01 01 1) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

§ 2 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare med arbetstidsalternativ 1

(gäller till 31.7.2022)

§ 3 Arbetstid för lärare med alternativ 1

(gäller till 31.7.2022)

§ 4 Lönepunkter och grundlön (se lönebilagan) för lärare med arbetstidsalternativ 2 

4 07 04 02 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 07 04 02 2Lämplig högskoleexamen
4 07 04 02 3Annan examen

§ 5 Årsbundet tillägg (träder i kraft 1.8.2022)

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer och lärare i huvudsyssla och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande

 

5 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer

 

5 %

4 %

6 %

Lärare med alternativ 2

3 %

5 %

 

 

Tillämpningsanvisning

Arbetsgivaren och en lärare på vilken alternativ 2 tillämpats (se § 7 helhetsarbetstid) kan komma överens om övergång till lön och arbetstid enligt alternativ 1.


§ 6 Arbetstid och semester för rektorer

mom. 1         

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


Protokollsanteckning

Rektorsuppgifterna består delvis av sådana som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


mom. 2    

Arbetsgivaren fastställer per arbetsår rektorns undervisningsskyldighet till högst 325 timmar med beaktande av folkhögskolans storlek och andra lokala förhållanden.

mom. 3    

Rektorer har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

§ 7 Arbetstid och semester för lärare med alternativ 2

mom. 1

På lärare tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet. Helhetsarbetstiden omfattar undervisning och annat arbete.


Protokollsanteckning

I lärarnas arbetsuppgifter ingår delvis uppgifter som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis uppgifter som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


mom. 2    

Lärare har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

mom. 3    

En lärares undervisningsskyldighet per arbetsår är följande:

1

Modersmålet

525 timmar

2

För den studerande främmande språk, matematik, fysik och kemi

600 timmar

3

Religion, psykologi, historia, litteratur, samhällslära, ekonomikunskap, biologi, geografi och övriga ämnen

652 timmar

mom. 4

Om organiseringen av undervisningsarbetet vid folkhögskolan av särskilda skäl så kräver, kan en lärares undervisningsskyldighet bestämmas vara större eller mindre än vad som anges ovan. Undervisningsskyldigheten får ändå inte minskas så att den är mindre än 90 % av undervisningsskyldigheten.


Protokollsanteckning

En undervisningstimme som hör till undervisningsskyldigheten är 45 minuter.


mom. 5    

För den lärare som sköter uppgifterna som kontaktlärare inom yrkesvägledningen får 10 timmar per arbetsår räknas som undervisningstimmar för varje grupp på 30 studerande som deltar i yrkesvägledningen.