På svenska
OVTES
Osio F Liite 13 Kansanopisto

II Tuntiopettajat

8 § Työsuhteen alkaminen

Työsuhteen alkamisessa noudatetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) I luvun 6 §:n määräyksiä.

9 § Tehtävät

1 mom.           

Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.


Soveltamisohje

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.


2 mom.           

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 10 §:n mukaan.


Soveltamisohje

Edellä tarkoitetun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.


3–4 mom. 

Poistettu 1.8.2020

10 § Tuntipalkkiot

1 mom.           

Tuntiopettajalle (4 07 07 03 3) maksetaan pidetyltä opetustunnilta palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio.

2 mom.           

Kansanopiston ja kansalaisopiston päätoimisen opettajan kelpoisuuden omaavalle sekä tuntiopettajalle, joka on suorittanut 35 opintoviikon tai vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, maksetaan 10 % ja pelkästään aikuiskasvatuksen perusopinnot suorittaneelle 5 % korkeampi tuntipalkkio kuin mitä asianomaiselle tuntiopettajalle muutoin maksetaan.


Soveltamisohje

Tuntiopettajaan sovelletaan etäopetuksen ohjaustyöstä mitä opettajan osalta on todettu 3 §:n 6 momentissa.


3 mom.           

Luentopalkkioista sovitaan erikseen paikallisesti.

11 § Määrävuosikorotus (voimaan 1.8.2022)

1 mom.

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on kolme vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansanopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio.

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on 5 vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansanopistossa, maksetaan 4 % korkeampi tuntipalkkio.

Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle tuntiopettajalle, joka on 7 vuotta opettanut vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa joko omassa tai jossain muussa kansanopistossa, maksetaan 4 % korkeampi tuntipalkkio.


Soveltamisohje

Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Määrävuosikorotuksen maksaminen edellyttää lisäksi, että opettaja opettaa asianomaisessa kansalais- tai kansanopistossa keskimäärin vähintään 16 viikkotuntia. Jakajana käytetään työviikkojen määrää.


2 mom.

Määrävuosikorotuksen hakemiseen ja vanhenemiseen sovelletaan mitä A osion 17 §:ssä on määrätty.

3 mom.

Määrävuosikorotuksen vaikutus tuntipalkkaan lasketaan tuntipalkkiosta ja aiempien määrävuosikorotusten summasta.


Soveltamisohje

Määrävuosikorotuksen vaikutus tuntipalkkaan lasketaan kertomalla tuntipalkkio määrävuosikorotuksen prosenttien mukaisilla kertoimilla (esim. 6 % = 1,06) pyöristämättä tuloa välissä. Pyöristys täysiin sentteihin tehdään vasta loppupalkasta. Laskenta tehdään siis korkoa korolle periaatteella.


12 § Vuosilomakorvaus

1 mom.           

Tuntiopettajan oikeus (vuosilomaan, lomapalkkaan ja) lomakorvaukseen määräytyy vuosilomalain (162/2005) säännösten perusteella. Vuosilomakorvaus maksetaan opiston työkauden tai työsuhteen päättyessä. Vuosilomakorvauksesta on annettava tuntiopettajalle laskelma, jossa on selvitys korvauksen perusteesta.

2 mom.           

Jos tuntiopettaja saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelussuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

13 § Lomaraha

Tuntiopettaja ansaitsee lomarahaa sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona tuntiopettajalla on vähintään 14 työssäolopäivää, jos hän kuuluu 14 työssäolopäivän ansaintasäännön piiriin, tai 35 työtuntia, jos hän kuuluu 35 työtunnin ansaintasäännön piiriin (täysi lomanmääräytymiskuukausi). Lomaraha lasketaan seuraavasti:

50 %

Lomakorvaus työvuodelta

x

Ne kuukaudet, joissa 14 työpäivää tai 35 oppituntia

 

Työsuhteen keston kuukaudet


Soveltamisohje

Lomakorvaus on 9 % koko palvelussuhteen kestoajalta maksetuista työssäoloajan palkoista (11,5 %, jos työsuhde on jatkunut ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä keskeytyksettä vähintään yhden vuoden).

Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle lomakorvauksesta laskelman.


14 § Sairauspoissaolon ja äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaan palkka

1 mom.           

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairauspoissaolon ja äitiys-/raskausvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 § ja 7 §:n mukaan. Lisäksi palkalliseen raskausvapaaseen oikeutetulle maksetaan vanhempainvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 8 §:n mukaan.


Soveltamisohje

Karenssiaikoja laskettaessa katsotaan tuntiopettajan palvelus yhtäjaksoiseksi, jos hän on ollut oman opistonsa palveluksessa edellisen varsinaisen työkauden loppuun asti opettaen tällöin keskimäärin 14 tuntia viikossa.


2 mom.           

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tuntiopettajien oikeus äitiys-/raskaus-/vanhempainvapaaseen ja palkalliseen sairauslomaan määräytyy työsopimuslain säännösten mukaan.

15 § Tilapäinen hoitovapaa

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalla tuntiopettajalla on oikeus saada palkallista työvapaata (tilapäistä hoitovapaata) hänen äkillisesti sairastuneen lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi siten kuin KVTES:n V luvun 9 §:ssä mainitaan.

16 § Matkakustannusten korvaukset (voimaan 1.8.2022)

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin.

Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää kaksikymmentä kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.

17 § Palkanmaksu

Tuntiopettajan palkanmaksukausi ja -ajankohta on KVTES:n II luvun 18 §:n mukainen.