• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Kunnallinen kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

  IV luku Erinäisiä määräyksiä

  11 § Soittimien kuljetus ja vakuuttaminen

  1 mom. 

  Työnantaja järjestää suurikokoisten soittimien kuten kontrabasson kuljetuksen harjoitus- ja/tai esiintymispaikalle. Orkesterin jäsenen joutuessa itse hoitamaan tällaisen kuljettamisen, maksaa työnantaja siitä aiheutuneet kulut KVTES:n liitteen 16 mukaan.

  2 mom. 

  Työnantaja vakuuttaa ne orkesterin jäsenen omistamat soittimet, joita hän käyttää työsopimuksensa mukaan työssään, ellei paikallisesti toisin sovita. Soittimien omistaja maksaa puolet vakuutusmaksusta.

  12 § Luottamusmiehet

  Kaupunginorkesterin jäsenet voivat orkesterikohtaisesti keskuudestaan valita luottamusmiehen edustamaan kaupunginorkesterin jäseniä suhteessa työnantajaan.


  Soveltamisohje

  KVTES VII luvun 8 §:n 3 momenttia sovelletaan, jos orkesterin jäseniä edustava luottamusmies joutuu työtehtävistä johtuvista syistä tekemään luottamusmiestehtäviä tämän virka- ja työehtosopimuksen 3 §:n työajan ylittävällä ajalla.