Muusikot
Kunnallinen kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimus 2020–2021

II luku Työaika

3 § Säännöllinen työaika

1 mom. 

Orkesterin jäsenen säännöllinen työaika on viikossa enintään 36 tuntia, josta vähintään kuusi tuntia varataan henkilökohtaista harjoittelua, työvälineiden kunnossapitoa sekä muuta soittokunnon ylläpitämistä varten.


Soveltamisohje (voimaan 1.8.2020)

Orkesterin työohjelmaan ja työaikaan voi kuulua myös pienemmässä kokoonpanossa soittaminen kaupungin järjestämässä yleisötyötehtävässä esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa. 

Edellä mainittua pienemmän pääsääntöisesti vähintään neljän muusikon kokoonpanossa soittamista ja harjoittelua voi olla orkesterin jäsenellä vuoden aikana enintään 12 tuntia. Asiasta neuvotellaan paikallisesti muusikoiden luottamusmiehen kanssa. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja voi päättää asiasta, jos siihen on työtehtävien järjestelemiseen liittyvä syy. 

Jos tehtävä ei rinnastu vaativuudeltaan eikä muutoin III luvun 10 §:n tarkoittamaan työskentelyyn solistisessa yhtyeessä, ei tehtävää huomioida työn vaativuutta lisäävänä tekijänä. Tähän tilapäiseen tehtävään ei tule sovellettavaksi myöskään KVTES:n II 10 §:n määräykset. 


2 mom. 

Henkilökohtaista harjoittelua ym. varten varattua kuuden tunnin aikaa ei oteta huomioon vuorokautista työaikaa laskettaessa lisä- tai ylityöperusteena.

3 mom. 

Säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään kuusi tuntia, jota voidaan kahtena päivänä viikossa pidentää yhdellä tunnilla.

4 mom. 

Niillä viikoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mainittu arkipyhä, työaika on 7 tuntia 12 minuuttia lyhyempi. Työajan lyhennys toteutetaan ao. viikolla tai jonain muuna aikana, jos toiminnalliset syyt sitä edellyttävät.

4 § Työajan sijoittelu ja työohjelma

1 mom. 

Kahden tunnin harjoituksen aikana on 15 minuutin tauko, kolmen tunnin harjoituksen aikana on 20 minuutin tauko, neljän tunnin harjoituksen aikana on yksi 15 ja yksi 20 minuutin tauko, viiden tunnin harjoituksen aikana on kaksi 15 minuutin taukoa ja yksi 20 minuutin tauko.

2 mom. 

Jos päivittäinen työaika jakautuu kahteen jaksoon, jaksojen välillä on vähintään kahden tunnin tauko. Pakottavissa tapauksissa, kuten työnantajan juhla- tai edustustilaisuuksissa tai vierailevista solisteista aiheutuvissa yllättävissä tilanteissa, voidaan tästä poiketa. Tällöin jaksojen välinen aika katsotaan työajaksi.

3 mom. 

Osa-aikaisen orkesterin jäsenen päivittäistä työaikaa ei saa jakaa kolmea tuntia lyhyempiin jaksoihin.

4 mom. 

Työnantaja vahvistaa työohjelmaan 10 päivää vuodessa harjoitteluaikaa soittokunnon ylläpitämiseksi.


Soveltamisohje

Harjoitteluaika sijoitetaan vuosiloman/vuosilomaosien yhteyteen.


5 mom. 

Työohjelma annetaan tiedoksi orkesterin jäsenelle, mikäli mahdollista kuusi viikkoa kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen kutakin työviikkoa.

6 mom. 

Tämän pykälän määräyksistä voidaan poiketa sopimalla luottamusmiehen kanssa.

5 § Poikkeuksellisen työajan korvaus

Orkesterin jäsenelle maksetaan kello 23.00:n jälkeen tehdystä työstä ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

6 § Tuntipalkan laskeminen

Tuntipalkka lasketaan jakamalla kalenterikuukauden varsinainen palkka luvulla 130.

7 § Vuotuisen työajan lisääminen (poistettu 1.8.2020)