Muusikot
Muusikot 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallisten tilapäisten muusikkojen työehtosopimus 2020–2021

1 § Soveltamisala

Tämä sopimus koskee kaupunginorkesterien tilapäisiä täysin ammattitaitoisia muusikoita.

2 § Palkkio 

Muusikoille maksetaan palkkio seuraavasti:

Julkisesta esityksestä
1.8.2020 lukien 139,87 € 
1.4.2021 lukien 142,36 € 

Esityksen kestäessä yli 3 tuntia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
1.8.2020 lukien 23,30 € 
1.4.2021 lukien 23,71 € 
 
Harjoituksesta
1.8.2020 lukien 93,23 € 
1.4.2021 lukien 94,89 € 
  
Harjoituksen kestäessä yli 3 tuntia, kutakin alkavaa puolta tuntia kohden
1.8.2020 lukien 15,53 € 
1.4.2021 lukien 15,81 €

Jos esitykseen liittyy välittömästi lyhyt harjoitus, harjoituspalkkiona maksetaan puolelta tunnilta harjoituksen alkamishetken ja konsertin alkamishetken väliseltä ajalta
1.8.2020 lukien 15,53 € 
1.4.2021 lukien 15,81 €

3 § Korvaus erityisistä tehtävistä

Äänenjohtajan tehtävästä palkkio maksetaan 25 %:lla korotettuna. Mikäli muusikko joutuu toimimaan konserttimestarina, palkkiosta sovitaan etukäteen erikseen. Muusikolle, joka työsopimuksensa mukaisesti soittaa useampaa kuin yhtä soitinta, maksetaan palkkio 15 %:lla korotettuna.

4 § Korvaus lyhyistä esityksistä

Jos samana päivänä on useita lyhyitä esityksiä (esim. koululaiskonsertti), joiden väliin jäävä aika on enintään kaksi tuntia, maksetaan muusikolle ensimmäistä esitystä seuraavista esityksiltä palkkiona euroissa:
1.8.2020 lukien 69,93 € 
1.4.2021 lukien 71,17 €  

5 § Korvaus esiintymisestä työssäkäyntialueen ulkopuolella

Työssäkäyntialueen ulkopuolella työskentelevälle muusikolle palkkio maksetaan vähintään yhdestä esityksestä ja kahdesta harjoituksesta. Jos esityksen ja sen uusinnan väliin jää yksi tai useampi päivä, uusinnasta maksetaan yhden esitys- ja yhden harjoituspalkkion suuruinen palkkio. Uusintaesityksen yhteyteen voidaan sijoittaa samana päivänä harjoitus, joka sisältyy tähän maksuun.

6 § Korvaus esiintymisestä musiikkiteatterissa

Oopperassa, operetissa tai muussa musiikkiteatterissa esiintymisestä maksetaan palkkio pääharjoituksista ja muista harjoituksista kuten esityksestä, jos soittaminen on kiinteässä yhteydessä näyttämötoimintaan.

7 § Sunnuntaityökorvaus

Sunnuntaina tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.

8 § Vuosilomakorvaus

Vuosilomakorvaus maksetaan vuosilomalain mukaan.

Jos muusikko saa samanaikaisesti vuosilomaa, lomakorvausta tai lomarahaa saman työnantajan muun palvelusuhteen perusteella, hänellä ei ole oikeutta tässä pykälässä tarkoitettuun lomakorvaukseen.

9 § Matkakustannusten korvaukset

Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteen 16 mukaisesti.

10 § Palkkioiden maksu

Palkkion määrä ja palkkion maksuajankohta ilmoitetaan muusikolle työsopimusta solmittaessa.
Palkkio maksetaan muusikolle työsuhteen päättymistä lähinnä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä.


Soveltamisohje

Jos palkanmaksun estyminen johtuu muusikosta johtuvasta syystä, määräaika alkaa esteen lakkaamisesta.