• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Muusikot 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Kunnallisen muusikkojen virka- ja työehtosopimusten 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

  Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on1,24 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,24 prosentilla.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

  Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

  3 mom. Tilapäiset muusikot

  Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.8.2020 1,21 prosenttia ja 1.4.2021 1,78 prosenttia.

  3 § Paikallinen järjestelyerä

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja Muusikkojen liiton edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

  Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentissa. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  4 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys 

  1 mom.

  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut työajan pidennykset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

  Kunnallisten kuukausipalkkaisten muusikkojen II luvun 7 §:n määräys poistuu 1.8.2020 lukien. Kunnallisten tilapäisten muusikkojen sopimuksen 2018–2019 2 §:n palkkiomääräykseen tehdyt 1.2.2017 voimaan tulleet minuuttilisäykset poistuvat 1.8.2020 lukien.

  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojenpidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. työaikaluvun ja vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

  5 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa.

  8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät

  Sopijaosapuolet ovat sopineet jatkavansa työryhmätyöskentelyä ainakin II luvun 3 § 1 momentin uuden soveltamisohjeen osalta. Tämän lisäksi työryhmässä tarkastellaan tarpeen mukaan sopijaosapuolten tärkeiksi katsomia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi edellisellä sopimuskaudella käsitellyt tekijänoikeuskysymykset sekä soitinkorvauksiin liittyvät kysymykset.

  9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  Helsingissä 24. kesäkuuta 2020

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  SUOMEN MUUSIKKOJEN LIITTO RY