På svenska
LS
LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien

Liite 1 Perusterveydenhuollon lääkärit

1 § Uraporrasjärjestelmä

Sovellettava porras valitaan kokonaisharkinnalla tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Portaikossa on kolme erillistä lohkoa (opiskelijat/lääkärit/erikoistumassa olevat lääkärit, erikoislääkärit ja johtamistyötä tekevät).

LIITE 1

PERUSTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIT 1.6.2023 lukien

Tehtävä ja kriteerit

  

L1TK003C 
Erittäin vaativat johtamistehtävät OSVA 3

6 450,98 €

  

L1TK003B 
Vaativat johtamistehtävät OSVA 2

6 143,78 €

 

L1TK002C
Erikoislääkäri, erittäin vaativat tehtävät OSVA 3

5 672,10 €

L1TK003A Johtamistehtävät OSVA 1

5 672,10 €

 

L1TK002B
Erikoislääkäri, vaativat tehtävät OSVA 2

5 165,93 €

 
 

L1TK002A 
Erikoislääkäri OSVA 1

4 919,93 €

 

L1TK001E
Lääkäri / erikoistuva lääkäri, vaativat tehtävät OSVA 3

4 458,88 €

  

L1TK001D 
Lääkäri /erikoistuva lääkäri, 3 vuotta OSVA 2

4 142,98 €

  

L1TK001C
Lääkäri / erikoistuva lääkäri OSVA 1

3 779,37 €

  

L1TK001B 
Lääketieteen opiskelija
2 809,58 €

  

L1TK001A

Amanuenssi
1 746,00 €

  

Portaat 1A–1E

L1TK001A Lääkärikoulutusta suorittava opiskelija (amanuenssi). 

L1TK001B Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut 4. vuoden opinnot (ent. L1TK6200).

L1TK001C Lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Sovelletaan myös erikoistuvaan lääkäriin. (ent. L1TK6100).

L1TK001D Lääkäri/erikoistuva lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä tai laillistettua lääkäriä, jolla on yleislääketieteen erikoiskoulutus (YEK) (ent. L1TK5200).

Sovelletaan tämän sopimuksen palkkausluvun 10 § työkokemuslisämääräyksiä.

L1TK001E Erikoistumisensa loppuvaiheessa oleva lääkäri, jonka työnkuva on lähes 2A - portaan tasolla.  (osa ryhmästä ent. L1TK5200).

Ei erikoistuneet: 

Työnkuvassa painottuu muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reuma-,) potilaiden hoito tai muu esimerkiksi sektorikohtainen erityisvastuu.  
Tätä porrasta voidaan soveltaa myös toimipisteessä, jossa työskentelee vain muutama lääkäri ja tähän liittyen tehtävässä vaaditaan monipuolista osaamista ja vastuuta työnkuvan laaja-alaisuuden ja kollegiaalisen tuen puutteen vuoksi.

Huom. Erittäin kokeneen erikoistumattoman kliinikon tehtävä on porraspalkkajärjestelmän ulkopuolinen. Tällaisessa tehtävässä painottuu esim. hoidon jatkuvuuden varmistaminen. Palkan muodostamisesta ks. 7 §.  
Ks. 6 § tehtävälisä.

Portaat 2A–2C

Portaiden 2A–2C soveltaminen edellyttää, että lääkärillä on oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. 

L1TK002A Erikoislääkärillä on erikoisalansa ammatilliset perustaidot ja erikoislääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa. (osa ryhmästä L1TK4100)

L1TK002B Erikoislääkäri, vaativat tehtävät

Tässä ryhmässä olevien päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta. 

Tehtävien hallinta edellyttää perustason tehtäviin (porras 2A) verrattuna selvästi syvällisempää ja/tai laaja- alaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä/erityisosaamista.

Tähän siirretään osa ryhmästä L1TK4100 ja siirretään osa ryhmästä L1TK4200.

L1TK002C Erikoislääkärit, erittäin vaativat tehtävät

Tehtävässä vaaditaan enemmän osaamista ja/tai sisältää enemmän vastuuta kuin tasolla L1TK002B.

Omaa yksikköä laajempi erityisvastuualue tai hoitoketjuvastuu tai ainoa erikoisalan tehtävä. 

Omaa yksikköä laajempi kehittämis- tai tutkimusvastuu (uusien menetelmien ja hoitojen käyttöönotto ja kehittäminen). 

Vastaa yksikön kehittämistoiminnasta tai tutkimustoiminnasta olematta ylilääkäri.
Yksikkö määritellään paikallisesti.

Tähän siirretään osa ryhmästä L1TK4200 tai poikkeuksellisesti ryhmästä L1TK4100.

Portaat 3A–3C

Johtamistehtävillä tarkoitetaan kliinistä, hallinnollista ja/tai lääketieteellistä johtamista. Työnkuva voi sisältää myös kliinistä työtä. 

Eri organisaatioissa johtaminen on järjestetty eri tavoin ja tämä vaikuttaa siihen, mitä portaita sovelletaan. Johtotehtävissä toimivien virka/tehtävänimike ei yksinomaan ratkaise portaan valintaa.

Johtotehtävissä toimivan lääkärin tehtävä kuuluu Lääkärisopimuksen soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy lääketieteellisen substanssin johtamista, muuta Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää lääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävästä maksettava palkka ks. palkkausluku 7 § (uraporrasjärjestelmän ulkopuolinen). 

L1TK003A Johtamistehtävät

Lääkäri/erikoislääkäri, joka on lähiesihenkilö tai jolla on tietyn osa-alueen kokonaisvastuu. Ko. lääkärin esihenkilönä useimmiten ylilääkäri. Tässä ryhmässä ovat myös apulaisylilääkärit (ja muut verrattavassa asemassa olevat) 

Tehtävä vaatii yleensä erikoislääkärin koulutuksen/tutkinnon. Tehtävä voi sisältää myös hallinnollista työtä.  (ent. L1TK2000, tähän ryhmään voi siirtyä myös osa ent. ryhmästä L1TK4200).

L1TK003B Vaativat johtamistehtävät

Kyse kliinisestä, hallinnollisesta tai/ja lääketieteellisestä johtamisesta.

Johdettavan yksikön koko, yksikössä toimivien erikoisalojen määrä ja moninaisuus tai yhteistyövaatimus hyvinvointialueen muiden toimijoiden tai palveluntuottajien kanssa ovat suurempia kuin portaalla 3A. Lääkäri toimii usein 3A-portaalla olevien esihenkilönä.

Tehtävässä edellytetään lähtökohtaisesti erikoislääkärin oikeutta. Tehtävä voi sisältää myös kliinistä työtä. 

Tähän siirretään myös osa ryhmästä L1TK2000.

2 § Tehtävälisä

Tehtävälisien maksamisen yleisistä edellytyksistä ks. II luvun 6 §.

1 mom.
Koulutus- ja ohjaustehtävä

Koulutus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan lääkäreitä/erikoislääkäreitä, jotka kouluttavat/ohjaavat lääketieteen lisensiaatin perustutkintoa suorittavia lääkäreitä, yleislääketieteen erityiskoulutuksesta olevia (YEK) tai erikoistuvia lääkäreitä. Tehtävän vaatiessa pedagogista pätevyyttä tämä huomioidaan tehtävälisän määrässä.

Koulutus- ja ohjaustehtävissä vaadittava osaaminen ja vastuu vaihtelee, mikä huomioidaan maksettavan lisän suuruudessa. Esim. erikoislääkärikouluttajalta vaaditaan laajempaa pedagogista pätevyyttä kuin YEK-ohjaajalääkärinä toimimisessa.

2 mom.
Muut erityisvastuut

Lääkärillä voi olla jokin muu erityisvastuu, jota ei ole huomioitu uraporraspalkassa (esim. tietojärjestelmävastuu)

Ks. kuitenkin porras 1E.


Soveltamisohje (1.2.2024 alkaen)

Mikäli muista erityisvastuista aiheutuu suoritepalkkioiden alenemista, tämä huomioidaan tehtävälisän määrässä.


3 § Suoritepalkkaus

1 mom.

Työnantaja määrittelee, ketkä kuuluvat suoritepalkkauksen piiriin. Jos lääkärin työnkuvaan kuuluu pääosin vastaanottotoimintaa, lääkäri voi kuulua suoritepalkkauksen piiriin. Tällöin huomioidaan toisen tehtävän, esimerkiksi opetus- ja ohjaustehtävän, vaikutus tehtävästä maksettavaan palkkaan. Lisäksi lääkärille maksetaan suoritepalkkausjärjestelmän mukaiset palkkiot.


Soveltamisohje

Suoritepalkkausjärjestelmään siirrytään 1.1.2024 alkaen. Valtakunnalliselta LS-palkkaustyöryhmältä voi hakea kirjallisesti perustellusti mahdollisuutta poiketa suoritepalkkausjärjestelmästä tai sen käyttöönottoaikataulusta. Malli löytyy  yleiskirjeen 21/2023 liitteistä 5 ja 6.

Suoritepalkkausjärjestelmään siirryttäessä jokaiselle järjestelmässä mukana olevalle lääkärille määritellään henkilökohtainen suoriteosa.

Suoriteosa lasketaan lääkärille maksettujen suoritepalkkioiden tai vastaavien keskiarvona työssäolokuukausilta edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalta. Suoriteosaa tarvitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa korvaus on ennen muutosta maksettu esimerkiksi kokonaisuutena, joka on käsittänyt sekä tehtäväkohtaisen palkan että toimenpidepalkkio-osuuden.  

Suoritepalkkausjärjestelmästä ks. yleiskirje 9/2022, kohta 11.3.  

Suoritepalkkausjärjestelmän ulkopuolelle jää lähtökohtaisesti vuodeosastolla, kotisairaanhoidossa, sosiaalihuollossa ml. kasvatus- ja perheneuvoloissa työskentelevät lääkärit. Ko. ryhmien tasapuolisesta palkkauksesta on tarpeen huolehtia. Vastaavansuuruinen palkanosa muodostetaan ko. ryhmille suunnatun tehtävälisän avulla. Tehtävälisä lasketaan suoritekorvausjärjestelmässä samalla uraportaalla olevien lääkärien keskimääräisen suoriteosan perusteella. Yksilön palkkatasoon vaikuttaa lisäksi mm. työkokemuslisä ja henkilökohtainen lisä (1.2.2024 alkaen).


2 mom. Suoritteet

Suoritteita ovat

 • potilaan vastaanottokäynnit, ml. etävastaanotot
 • lääkärin käynnit potilaan luona
 • konsultaatiot
 • hoidonsuunnittelut ilman potilaan läsnäoloa
 • puhelimella tapahtuva hoitoasiointi, kun se korvaa vastaanottokäynnin.

3 mom. Suoritteen vaativuus ja tasot

Suoritteen vaativuus voi muodostua toimenpiteen vaativuuden, toimenpiteiden määrän tai potilaan vaikeahoitoisuuden perusteella. Suoritteen taso määräytyy suoritteen kokonaisvaativuuden perusteella.

Suoritetasoja on neljä.

 1. Suppea
  Suorite sisältää suppean tutkimuksen, lyhyen konsultaation tai suppean hoitotoimenpiteen.
 2. Perus
  Suorite sisältää esimerkiksi perustutkimuksen tai hoitoasioinnin, konsultaation tai hoitotoimenpiteen.
 3. Vaativa tai laaja
  Suorite sisältää esimerkiksi perustutkimusta laajemman tutkimuksen, laajan konsultaation tai laajan hoitotoimenpiteen.
 4. Erittäin vaativa tai erittäin laaja
  Suorite sisältää esimerkiksi erittäin vaativan tai erittäin laajan hoitotoimenpiteen.

4 mom. Suoritepalkkiot

Suoritepalkkio on euromääräinen. Suoritepalkkioiden euromäärät määritellään paikallisesti. Päivystysajalta ja kliinisen lisätyön ajalta suoritepalkkiot maksetaan korotettuina.

Paikallisesti suoritepalkkioiden euromääriä määriteltäessä on huomioitava päivystysajan ja kliinisen lisätyön vaikutukset suoritepalkkioiden tasoon.

5 mom.

Mitä Lääkärisopimuksessa on sanottu toimenpide- ja käyntipalkkioista (esim. palkkausluku 3 § ja 5 §) koskee vastaavasti tämän liitteen 4 §:n mukaista järjestelmää.