Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.6.2023

Bilaga 1 Läkare inom primärvården

§ 1 Karriärstegssystemet

Det karriärsteg som tillämpas väljs genom en helhetsbedömning utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. Karriärtrappan består av tre separata block (studerande/läkare/ST-läkare, specialistläkare och läkare med ledningsuppgifter).

BILAGA 1

LÄKARE INOM PRIMÄRVÅRDEN från 1.6.2023

Uppgifter och kriterier

 

 

L1TK003C  
Mycket krävande ledningsuppgifter, KA 3

6 450,98 €

 

 

L1TK003B  
Krävande ledningsuppgifter, KA 2

6 143,78 €

 

L1TK002C
Specialistläkare, mycket krävande uppgifter, KA 3

5 672,10 €

L1TK003A Ledningsuppgifter, KA 1

5 672,10 €

 

L1TK002B 
Specialistläkare, krävande uppgifter, KA 2

5 165,93 €

 

 

L1TK002A  
Specialistläkare, KA 1

4 919,93 €

 

L1TK001E 
Läkare/ST-läkare, krävande uppgifter, KA 3

4 458,88 €

 

 

L1TK001D 
Läkare/ST-läkare, 3 år, KA 2

4 142,98 €

 

 

L1TK001C 
Läkare/ST-läkare, KA 1

3 779,37 €

 

 

L1TK001B  Medicine studerande
2 809,58 €

 

 

L1TK001A

Amanuens
1 746,00 €

 

 

Steg 1A–1E

L1TK001A Studerande som genomgår läkarutbildning (amanuens).

L1TK001B Medicine studerande som fullgjort 4:e årets studier (tidigare L1TK6200)

L1TK001C Läkare med rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Tillämpas också på ST-läkare. (tidigare L1TK6100).

L1TK001D Läkare/ST-läkare med rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som i sammanlagt minst 3 år arbetat i en tjänst/befattning som legitimerad läkare samt legitimerade läkare med specialistutbildning inom allmänmedicin (YEK) (tidigare L1TK5200).

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas § 10 i lönekapitlet i detta avtal.

L1TK001E Läkare i slutskedet av sin specialisering med arbetsuppgifter på nästan samma nivå som steg 2A.  (En del av grupp L1TK5200)

Icke-specialiserade:

Arbetet fokuserar i högre grad än andra läkares arbete på vård av patienter i en särgrupp (t.ex. diabetes, lungsjukdom eller reumatism) eller något annat särskilt ansvar, till exempel ett sektorspecifikt ansvar.  

Detta steg kan också tillämpas på verksamhetsställen där endast ett fåtal läkare arbetar och det därför krävs mångsidigt kunnande och ansvar då arbetsfältet är omfattande och det saknas kollegialt stöd.

Obs! Mycket erfarna icke-specialiserade kliniker står utanför karriärstegssystemet. I deras arbete betonas t.ex. säkerställande av kontinuiteten i vården. Se § 7 om bestämning av lönen.  

Se § 6 om uppgiftstillägg.

Steg 2A–2C

Steg 2A–2C förutsätter att läkaren har rätt att utöva specialistläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

L1TK002A Specialistläkare som har grundläggande yrkeskunskaper inom sin specialitet och arbetar med grundläggande uppgifter inom specialiteten. (En del av grupp L1TK4100)

L1TK002B Specialistläkare, krävande uppgifter

Uppgifterna i denna grupp består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Arbetet kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialistläkare. Den kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter.

Jämfört med uppgifter på grundläggande nivå (steg 2A) kräver uppgifterna klart djupare och/eller bredare kompetens eller särskilt kunnande/specialkunskaper.

Hit överförs en del av grupp L1TK4100 och en del av grupp L1TK4200.

L1TK002C Specialistläkare, mycket krävande uppgifter

Arbetet kräver mer kunnande och/eller innebär mer ansvar än på nivå L1TK002B.

Specialupptagningsområde som sträcker sig utanför den egna enheten eller ansvar för vårdkedjor eller enda befattning inom specialiteten.

Utvecklings- eller forskningsansvar som sträcker sig utanför den egna enheten (införande och utveckling av nya metoder och behandlingar).

Ansvarar för enhetens utvecklings- eller forskningsverksamhet utan att vara överläkare.

Begreppet enhet definieras lokalt.

Hit överförs en del av grupp L1TK4200 eller undantagsvis grupp L1TK4100.

Steg 3A–3C

Med ledningsuppgifter avses klinisk, administrativ och/eller medicinsk ledning. Också kliniskt arbete kan ingå i uppgifterna.

Ledningen har organiserats på olika sätt i olika organisationer och det inverkar på vilka steg som tillämpas. Enbart tjänstebeteckningen är inte avgörande för valet av karriärsteg för dem som har ledningsuppgifter.

Läkare med ledningsuppgifter hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av medicinsk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter medicinsk kompetens är det fråga om uppgifter som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. I fråga om den uppgiftsspecifika lönen, se § 7 i lönekapitlet (anställda utanför karriärstegssystemet). 

L1TK003A Ledningsuppgifter

Läkare/specialistläkare som är närmaste chef för andra läkare eller som har övergripande ansvar för ett visst delområde. Läkarens chef är oftast överläkaren. Till denna grupp hör också biträdande överläkare (och andra läkare i motsvarande ställning).

Arbetet kräver i allmänhet specialistutbildning/specialistexamen. Också administrativt arbete kan ingå i uppgifterna.  (Tidigare L1TK2000, till denna grupp kan också överföras en del av den tidigare gruppen L1TK4200).

L1TK003B Krävande ledningsuppgifter

Det är fråga om kliniskt, administrativt och/eller medicinskt ledarskap.

Storleken på den enhet som leds, antalet och mångfalden av specialiteter vid enheten eller kravet på samarbete med andra aktörer eller tjänsteproducenter inom välfärdsområdet är mer omfattande än på steg 3A. Läkaren är ofta chef för läkare på steg 3A.

Läkaren förutsätts i regel ha specialisträttigheter. Också kliniskt arbete kan ingå i uppgifterna.

Hit överförs också en del av grupp L1TK2000.

§ 2 Uppgiftstillägg

Se kap. II § 6 om de allmänna förutsättningarna för betalning av uppgiftstillägg.

mom. 1
Utbildnings- och handledningsuppgifter

Läkare med utbildnings- och handledningsuppgifter avser läkare/specialistläkare som utbildar/handleder läkare som avlägger medicine licentiatexamen eller som genomgår specialiseringsutbildning inom allmän medicin (YEK) eller som är ST-läkare. När uppgiften kräver pedagogisk behörighet, beaktas detta i uppgiftstilläggets storlek.

Det kunnande och ansvar som krävs i utbildnings- och handledningsuppgifter varierar, vilket beaktas i storleken på uppgiftstillägget. Till exempel krävs det mer omfattande pedagogisk behörighet av dem som utbildar specialistläkare än av dem som verkar som handledare i specialiseringsutbildning inom allmän medicin.

mom. 2
Annat särskilt ansvar

En läkare kan ha något annat särskilt ansvar som inte har beaktats i karriärstegslönen (t.ex. ansvar för datasystem)

Se dock steg 1E.


Tillämpningsanvisning (från 1.2.2024)

Om andra särskilda ansvar innebär att prestationsarvodena minskar, ska detta beaktas i uppgiftstilläggets belopp.


§ 3 Prestationslön

mom. 1

Arbetsgivaren bestämmer vem som omfattas av prestationslön. Om en läkares arbetsuppgifter huvudsakligen består av mottagning, kan läkaren omfattas av prestationslön. Då ska det beaktas hur en annan uppgift, t.ex. en undervisnings- och handledningsuppgift, inverkar på den uppgiftsspecifika lönen. Dessutom betalas läkaren arvoden enligt prestationslönesystemet.


Tillämpningsanvisning

Övergången till prestationslönesystemet sker fr.o.m. 1.1.2024. Den nationella LÄKTA-lönearbetsgruppen kan bevilja tillstånd att avvika från prestationslönesystemet eller tidtabellen för införandet. En ansökan med motivering ska skickas in skriftligt. En ansökningsmall finns i cirkulär 21/2023 bilaga 5 och 6.

Vid övergången till prestationslönesystemet fastställs en individuell prestationsdel för varje läkare som omfattas av systemet.

Prestationsdelen beräknas som genomsnittet av de prestationsarvoden eller motsvarande som betalats läkaren för arbetade månader under det föregående kvalifikationsåret.

Prestationsdelen behövs till exempel i situationer där ersättningen före ändringen har betalats som en helhet där både den uppgiftsrelaterade lönen och åtgärdsarvoden ingått.  

Närmare anvisningar om prestationslönesystemet finns i cirkulär 9/2022, punkt 11.3.  

Utanför prestationslönesystemet står i regel läkare som arbetar på vårdavdelningar och inom hemsjukvården och socialvården inklusive uppfostrings- och familjerådgivningar. Arbetsgivaren bör sörja för en rättvis lönesättning för dessa grupper. En lönedel av motsvarande storlek ska riktas till dessa grupper genom ett uppgiftstillägg. Uppgiftstillägget beräknas utgående från den genomsnittliga prestationsdelen för läkare på samma karriärsteg i prestationsersättningssystemet. Individens lönenivå påverkas dessutom av bland annat arbetserfarenhetstillägg och individuellt tillägg (från 1.2.2024).


mom. 2 Prestationer

Prestationer är:

 • patientbesök på mottagning, inkl. distansmottagning
 • läkarbesök hos patienter
 • konsultationer
 • vårdplanering utan patientens närvaro
 • vårdärenden per telefon, då de ersätter besök på mottagningen.
   

mom. 3 Prestationens svårighetsgrad och nivåer

Prestationens svårighetsgrad kan bero på hur krävande åtgärden är, antalet åtgärder eller hur svårbehandlad patienten är. Prestationsnivån bestäms utifrån prestationens totala svårighetsgrad.

Det finns fyra prestationsnivåer.

 1. Enkel
  Prestationen innefattar en begränsad undersökning, en kort konsultation eller en begränsad vårdåtgärd.
 2. Basnivå
  Prestationen innefattar till exempel en rutinundersökning, ett vårdbesök, en konsultation eller en vårdåtgärd.
 3. Krävande eller omfattande
  Prestationen innefattar till exempel en undersökning som är mer omfattande än en rutinundersökning, en omfattande konsultation eller en omfattande vårdåtgärd.
 4. Mycket krävande eller mycket omfattande
  Prestationen innefattar till exempel en mycket krävande eller mycket omfattande vårdåtgärd.
   

mom. 4 Prestationsarvoden

Ett prestationsarvode anges i euro och beloppen fastställs lokalt. För prestationer under jour och kliniskt mertidsarbete betalas förhöjda prestationsarvoden.
När prestationsarvodenas belopp bestäms lokalt ska man beakta hur jour och kliniskt mertidsarbete inverkar på prestationsarvodenas nivå.

mom. 5

Det som i läkaravtalet bestäms om åtgärds- och besöksarvoden (t.ex. § 3 och 5 i lönekapitlet) gäller på motsvarande sätt systemet enligt § 4 i denna bilaga.