På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  I Yleinen osa

  Soveltamisala

  1 § Soveltamisala

  Tätä virka- ja työehtosopimusta (jäljempänä LS) sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa terveyden- ja sosiaalihuollossa toimiviin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin sekä eläinlääkintä-, ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa toimiviin eläinlääkäreihin, ellei tässä tai muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.


  Soveltamisohje

  Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan tehtäessä lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin tehtäviä ja/tai kun tehtävä edellyttää lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen osaamista. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

  Tässä virka -ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä käytettyä terminologiaa (esim. laillistettu lääkäri, yleislääkärin oikeuden omaava lääkäri) on selostettu tarkemmin yleisen osan soveltamisohjeliitteessä.


  2 § Sopimuksen soveltaminen

  1 mom. Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

  Sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden 1–5 määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) viranhaltijoita/työntekijöitä koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

  2 mom. KVTES:n määräysten soveltaminen

  KVTES:n ja tämän sopimuksen sekä sen liitteiden määräyksiä sovelletaan siten, että tässä sopimuksessa tai sen liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan yleisen määräyksen.


  Soveltamisohje

  Tarkasteltaessa esim. KVTES:n palkkausluvun määräysten suhdetta liitteiden erityismääräyksiin ei tämän sopimuksen piirissä oleville voida myöntää palkankorotusta tai tehdä palkkauksen alennusta samalla perusteella sekä tämän sopimuksen palkkausluvussa tai liitteessä olevan erityismääräyksen että KVTES:n palkkausluvun yleismääräyksen perusteella, vaan erityismääräys syrjäyttää ao. yleismääräyksen.


  3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat

  Liite nro

  Soveltamispiiri

  Määräykset

  1

  Terveys-
  keskuksen lääkärit

   

  Terveyskeskuksessa

  a) perusterveydenhuollon järjestelmässä työskentelevät lääkärit ja

  b) työterveyshuollon lääkärit

   

  • Palkkahinnoittelut
  • Säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
  • Kliinisen lisätyön palkkiot
  • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

  2

  Terveys-
  keskuksen hammas­lääkärit

   

  Terveyskeskuksessa työskentelevät hammaslääkärit.

   

  • Palkkahinnoittelu
  • Toimenpidepalkkiot
  • Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot
  • Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot
  • Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä
  • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

  3

  Sairaala-lääkärit

   

  Erikoissairaanhoidossa sekä
  terveyskeskuksen ylläpitämässä
  erikoissairaanhoidossa toimivat
  lääkärit.

  Soveltamisohje

  Liitettä sovelletaan sairaanhoitopiireissä, erityishuoltopiireissä ja kansanterveyslain voimaanpanolain 4 §:n nojalla terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi siirretyissä erikoislääkärijohtoisissa sairaaloissa (ks. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet C 4/1981 ja C 18/1981) työskenteleviin.

  Liitettä sovelletaan viimeksi mainittuja sairaaloita vastaavassa laajuudessa myös erikoislääkärijohtoisissa Pieksämäen ja Raahen aluesairaaloissa, Jokilaakson ja Honkaharjun sairaaloissa sekä hyvinvointikeskus Lapponiassa työskenteleviin.

   

  • Palkkahinnoittelu
  • Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
  • Yliopistollisen sairaalansivuviranhaltijat

  4

  Sairaala-hammas-lääkärit

   

  Erikoissairaanhoidossa työskentelevät laillistetut hammaslääkärit.

   

  • Palkkahinnoittelu
  • Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot
  • Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot
  • Lukujen I, II, III ja IV ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen
  • Liite sisältää erillisentoimenpideluettelon.

  5

  Eläin­lääkärit

   

  Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa työskentelevät laillistetut eläinlääkärit.

  Liitteen 5 määräyksiä sovelletaan myös määräaikaisina eläinlääkäreinä toimiviin laillistamattomiin eläinlääkäreihin lukuun ottamatta 1 §:ää.

   

  • Palkkahinnoittelu
  •  Eläinlääkäritaksa
  • Viikkolepo
  • Eläinlääkärin päivystysvapaa
  • Päivystyskorvaukset
  • Liitteeseen kuuluu erillinen eläinlääkäritaksa