På svenska
LS
I Yleinen osa

Soveltamisala

1 § Soveltamisala

Tätä virka- ja työehtosopimusta (jäljempänä LS) sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa terveyden- ja sosiaalihuollossa toimiviin lääkäreihin ja hammaslääkäreihin sekä eläinlääkintä-, ympäristöterveydenhuollossa ja ympäristönsuojelussa toimiviin eläinlääkäreihin, ellei tässä tai muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty.


Soveltamisohje

Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan tehtäessä lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin tehtäviä ja/tai kun tehtävä edellyttää lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen osaamista. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

Tässä virka -ja työehtosopimuksessa ja sen liitteissä käytettyä terminologiaa (esim. laillistettu lääkäri, yleislääkärin oikeuden omaava lääkäri) on selostettu tarkemmin yleisen osan soveltamisohjeliitteessä.


2 § Sopimuksen soveltaminen

1 mom. Palvelussuhteen ehtojen määräytyminen

Sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän sopimuksen ja sen liitteiden 1–5 määräysten sekä kulloinkin voimassa olevan kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) viranhaltijoita/työntekijöitä koskevien määräysten mukaan siten kuin jäljempänä on tarkemmin määrätty.

2 mom. KVTES:n määräysten soveltaminen

KVTES:n ja tämän sopimuksen sekä sen liitteiden määräyksiä sovelletaan siten, että tässä sopimuksessa tai sen liitteessä oleva erityismääräys syrjäyttää KVTES:n vastaavan yleisen määräyksen.


Soveltamisohje

Tarkasteltaessa esim. KVTES:n palkkausluvun määräysten suhdetta liitteiden erityismääräyksiin ei tämän sopimuksen piirissä oleville voida myöntää palkankorotusta tai tehdä palkkauksen alennusta samalla perusteella sekä tämän sopimuksen palkkausluvussa tai liitteessä olevan erityismääräyksen että KVTES:n palkkausluvun yleismääräyksen perusteella, vaan erityismääräys syrjäyttää ao. yleismääräyksen.


3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat

Liite nro

Soveltamispiiri

Määräykset

1

Terveys-
keskuksen lääkärit

 

Terveyskeskuksessa

a) perusterveydenhuollon järjestelmässä työskentelevät lääkärit ja

b) työterveyshuollon lääkärit

 

 • Palkkahinnoittelut
 • Säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot
 • Kliinisen lisätyön palkkiot
 • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

2

Terveys-
keskuksen hammas­lääkärit

 

Terveyskeskuksessa työskentelevät hammaslääkärit.

 

 • Palkkahinnoittelu
 • Toimenpidepalkkiot
 • Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot
 • Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot
 • Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä
 • Liite sisältää erillisen toimenpideluettelon.

3

Sairaala-lääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa sekä
terveyskeskuksen ylläpitämässä
erikoissairaanhoidossa toimivat
lääkärit.

Soveltamisohje

Liitettä sovelletaan sairaanhoitopiireissä, erityishuoltopiireissä ja kansanterveyslain voimaanpanolain 4 §:n nojalla terveyskeskuksen toiminnassa käytettäväksi siirretyissä erikoislääkärijohtoisissa sairaaloissa (ks. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet C 4/1981 ja C 18/1981) työskenteleviin.

Liitettä sovelletaan viimeksi mainittuja sairaaloita vastaavassa laajuudessa myös erikoislääkärijohtoisissa Pieksämäen ja Raahen aluesairaaloissa, Jokilaakson ja Honkaharjun sairaaloissa sekä hyvinvointikeskus Lapponiassa työskenteleviin.

 

 • Palkkahinnoittelu
 • Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot
 • Yliopistollisen sairaalansivuviranhaltijat

4

Sairaala-hammas-lääkärit

 

Erikoissairaanhoidossa työskentelevät laillistetut hammaslääkärit.

 

 • Palkkahinnoittelu
 • Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot
 • Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot
 • Lukujen I, II, III ja IV ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen
 • Liite sisältää erillisentoimenpideluettelon.

5

Eläin­lääkärit

 

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa työskentelevät laillistetut eläinlääkärit.

Liitteen 5 määräyksiä sovelletaan myös määräaikaisina eläinlääkäreinä toimiviin laillistamattomiin eläinlääkäreihin lukuun ottamatta 1 §:ää.

 

 • Palkkahinnoittelu
 •  Eläinlääkäritaksa
 • Viikkolepo
 • Eläinlääkärin päivystysvapaa
 • Päivystyskorvaukset
 • Liitteeseen kuuluu erillinen eläinlääkäritaksa