Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  I Allmän del

  Tillämpningsområde

  § 1 Tillämpningsområde

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal, nedan kallat LÄKTA, tillämpas på läkare och tandläkare inom social-, hälso- och sjukvården samt veterinärer inom veterinärvården, miljö- och hälsoskyddet och miljövården vilka är anställda av en kommun eller samkommun, om inte något annat bestäms här eller i något annat tjänsteeller arbetskollektivavtal.


  Tillämpningsanvisning

  Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas när läkar-, tandläkar- eller veterinäruppgifter utförs och/eller när uppgiften förutsätter medicinskt, odontologiskt eller veterinärmedicinskt kunnande. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

  Den terminologi som använts i detta tjänste- och arbetskollektivavtal och dess bilagor (t.ex. legitimerad läkare, läkare med allmänläkarrättigheter) beskrivs närmare i tillämpningsbilagan till allmänna delen.


  § 2 Tillämpning av avtalet

  mom. 1 Hur anställningsvillkoren fastställs

  Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–5 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare/arbetstagare i gällande allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA), så som nedan närmare föreskrivs.

  mom. 2 Hur bestämmelserna i AKTA tillämpas

  Bestämmelserna i AKTA och detta avtal med bilagor tillämpas så, att en specialbestämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i AKTA.


  Tillämpningsanvisning

  Till exempel när förhållandet mellan bestämmelserna i lönekapitlet i AKTA och specialbestämmelserna i bilagorna avgörs kan de som omfattas av detta avtal inte beviljas löneförhöjning eller få lönen sänkt på samma grund med stöd av både en specialbestämmelse i allmänna delen i detta avtal eller en bilaga till detta avtal och en allmän bestämmelse i lönekapitlet i AKTA, utan specialbestämmelsen åsidosätter den allmänna bestämmelsen.


  mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

  Bilaga nr

  Tillämpningsområde

  Bestämmelser

  1

  Läkare vid hälso-centraler

   

  Läkare som arbetar vid hälsocentraler

  a) läkare som arbetar inom systemet för primärvård och

  b) läkare inom företagshälsovården.

   

   

  • Lönesättning
    
  • Åtgärdsarvoden fö ordinrie arbetstid
    
  • Arvoden för kliniskt mertidsarbete
    
  • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

  2

  Tandläkare vid hälso-centraler

   

  Tandläkare som arbetar vid hälsocentraler.

   

  • Lönesättning
    
  • Åtgärdsarvoden
    
  • Besökningsarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid
    
  • Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare
    
  • Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid
    
  • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

  3

  Sjukhusläkare

   

  Läkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården och den specialicerade sjukvård som upprätthålls av en hälsocentral.

  Tillämpningsanvisning

  Bilagan tillämpas på läkare som arbetar vid sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt eller specialistledda sjukhus som i enlighet med § 4 i lagen om införande av folkhälsolagen överförts att användas i hälsocentralens verksamhet (se Kommunala avtalsdelegationens cirkulär C 4/1981 och C 18/1981). Bilagan tillämpas i samma omfattning också på dem som arbetar vid de specialistledda kretssjukhusen i Pieksämäki och Brahestad och vid Jokilaakso och Honkaharju sjukhus och välfärdscentralen Lapponia.

   

  • Lönesättning
    
  • Arvoden för läkarutlåtanden
    
  • Innehavare av bitjänst vid unversitetssjukhus.

  4

  Sjukhus-tandläkare

   

  Legitimerade tandläkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården.

   

   

  • Lönesättning
    
  • Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete
    
  • Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete
    
  • Tillämpning av vissa bestämmelser i kapitel I, II, III och IV samt bilaga 3
    
  • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

  5

  Veterinärer

   

  Legitimerade veterinärer som är anställda av en kommun eller samkommun.

   

  Bestämmelserna i bilaga 5 tillämpas även på icke legitimerade visstidsanställda veterinärer, med undantag för § 1.

   

  • Lönesättning
    
  • Veterinärtaxa
    
  • Veckovila
    
  • Veterinärers jourledighet
    
  • Jourersättningar
    
  • Till bilagan hör en separat veterinärtaxa.