På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Palkkaus

  Sovellettavat määräykset

  1 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset

  Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n palkkausluvun (II luku) ja siihen sisältyvien liitteiden seuraavia määräyksiä:

  KVTES-
  pykälä

  KVTES-
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  1 §

  Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

   

  2 §

  Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä

   

  4 §

  Osa-aikaisen palkka

  Ei sovelleta eläinlääkäreihin, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 3 §:n soveltamisohje 4.

  Sivuviroissa ja -toimissa entisten palkkausperusteiden noudattaminen.

  Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 28 §:ssä tarkoitettujen yliopistollisten sairaaloiden sivuviran- ja sivutoimenhaltijoiden
  palvelussuhteen ehdot määräytyvät liitteen 3 4 §:n mukaan vastaavasti kuin päävirkaisen tai -toimisen sairaalalääkärin tai -hammaslääkärin.

  5 §

  Varsinainen palkka
  (sisältää pöytäkirjamerkintänä määrävuosilisän ja syrjäseutulisän
  säilymisestä)

  Liitteisiin 1–4 kuuluvien varsinainen palkka palkallisen virka- tai työvapaan ajalta, ks. palkkausluvun 3 §.

  Eläinlääkärin työkokemuslisän laskentapalkka, palkka palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta, ks. palkkausluvun 4 §.

  Sopimuksen piiriin kuuluvan vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste, ks. palkkausluvun 5 §.

  Eläinlääkärin mahdollinen määrävuosilisä määräytyy 15.1.2000 voimassa olleen sopimuksen mukaan.

  6 §

  Palkkausjärjestelmä

   

  7 §

  Palkkahinnoittelu (peruspalkka)

  Sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävä­kohtaiset peruspalkat (palkkahinnoittelu) on määrätty tämän sopimuksen liitteissä 1–5 ja palkkausluvun 2 §:ssä.

  8 §

  Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät

  Lääkärisopimuksen piiriin kuuluu myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Ks. palkkahinnoitteluliitteiden omat soveltamisohjeet palkkahinnoittelun ulkopuolisista.

  9 §

  Tehtäväkohtainen palkka

  Ks. alla oleva soveltamisohje. Sopimuksen palkkahinnoitteluissa on täydentäviä lisäohjeita tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä.

  10 §

  Olennainen muutos tehtävissä

   

  11 §

  Henkilökohtainen lisä

  Ks. henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää koskeva määräys tämän sopimuksen palkkausluvun 6 § ja soveltamisohjeet.

  12 §

  Työkokemuslisä

  Ks. eläinlääkärien työkokemuslisän laskentapalkka eräissä tapauksissa tämän sopimuksen palkkausluvun 4 §:n 1 mom.

  13 §

  Tulospalkkio

   

  14 §

  Kertapalkkio

   

  15 §

  Rekrytointilisä

   

  16 §

  Kielilisä

   

  17 §

  Työnantajan edustajan palkka

   

  18 §

  Palkanmaksu

   

  19 §

  Palkan laskeminen kalenterikuukautta
  lyhyemmältä ajalta

  Eläinlääkäreillä, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, osakuukauden palkka määräytyy päiväpalkkana, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 7 §:n 2 momentin soveltamisohje ja liitteen 5 1 §:n soveltamisohjeen kohta 5.1.

  20 §

  Saatavan kuittausoikeus ja palkan takaisinperintä

   

  21 §

  Palkka virantoimituksesta
  pidättämisen ajalta

   

  Soveltamisohje

  Tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

  Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Yleiset vaativuustekijät ilmenevät KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeesta. Soveltamisohjeessa on kerrottu esimerkiksi koulutuksen, lisätehtävien ja vastuun sekä esimiesaseman vaikutuksesta tehtävien vaativuuteen. Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. myös KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1. Olennaisista tehtävämuutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista viranhaltijan/työntekijän palkkaan neuvotellaan ao. viranhaltijan/työntekijän kanssa.

  Palkkahinnoittelun ulkopuolisten ja esimiesasemassa olevien palkkauksen määrittämisestä, ks. erityisesti KVTES:n palkkausluvun 8 §:n 1 momentti ja sen soveltamisohje sekä LS:n palkkahinnoitteluliitteiden soveltamisohjeet.