På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.1.2023

  Toimenpideluettelo

  (TKHL = toimenpideryhmä)

  TKHL

  Korvattavat toimenpiteet

  TKHL 2

  204

  Oikomishoidon suunnittelu
  Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan
  oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

  205

  Potilaan esilääkitys
  I.m.- i.v.- p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoineen.

  214

  Parodontologinen hoito, erittäin suppea tai suppea
  Kesto enintään 20 min.

  217

  Hampaan poisto

  219

  Pulpotomia

  220

   

   

  Suppea karieksen hoidon toimenpide

  • yhden pinnan täyte
  • resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle
  • hampaiden käsittely hopeadiamiinifluorilla tai vastaavalla aineella
  • vaiheittainen karieksen poisto erillisellä käynnillä
  • hammasytimen välitön kattaminen erillisellä käynnillä

  223

   

  Yksilöllinen oikomishoidon seulontatutkimus
  Tätä varten varatulla potilaskohtaisella vastaanottoajalla tehty oikomishoidon tarpeen ja hoitoon ottamisen määritys: maksetaan vain yhdelle hammaslääkärille kerrallaan. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  224

  Puudutus
  Käyntikertaa kohti. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  226

  Suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus
  Esim. riskipotilaan uusintatarkastus ja tapaturmapotilaan jälkitarkastus.

  227

  Rengaskiinnike hampaalta
  Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

  229
   

  Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea
  Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpidettä.

  230

  Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea
  Kesto enintään 10 min.

  TKHL 3

   

  301

  Suun ja hampaiston kokonaistutkimus
  Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja diagnosointi. Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkiota.

  Palkkion suuruus (€) määräytyy seuraavasti:

  Potilaan ikä tutkimuspäivänä

  Säännöllinen
  työaika

  Kliininen lisätyö

     

  yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00:n jälkeen ja viikonloppuna

   
   

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  Palkkio, €

  0–17 vuotta

  5,00

  8,75

  8,75

  18–64 vuotta

  12,50

  21,88

  21,88

  vähintään 65 vuotta

  15,00

  26,25

  26,25

  303


   

  Erikoisalakohtainen tutkimus
  Käytetään esim. purennan tai purentasuhteiden rekonstruktiohoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon pohjana. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi esim. röntgentutkimukseen, mikrobiologiseen tutkimukseen ja/tai kipsimalleihin, esim. eri erikoisalojen tutkimukset.

  305


   

   

   

  Konsultaatio tai lausunto

  Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon. Konsultaatiopalkkion maksaminen edellyttää, että hoito-ohjeet antava hammaslääkäri kirjaa ne potilasasiakirjoihin. Hampaiston röntgentutkimuksesta laaditun lausunnon on oltava koko hampaiston käsittävä. Mikäli samalla kertaa lausutaan useampia röntgenkuvia, maksetaan palkkio kerran. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  307

  Lähetepotilaan kirjallinen hoitosuunnitelma

  308
   

  Koepalan otto
  Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

  309

   

  Oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Irto-/kiinteän oikomiskojeen tai proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen ja oikomisessa jäljennökset kojetta varten. Kesto enintään 20 min.

  310

  Irtokojeen sovitus, käytön opetus tai aktivointi.

  312
   

  Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli
  Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarteen irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa.

  313


   

  Hammasproteesin korjaus tai pohjaus
  Hammasproteesin korjaus tai pohjaus ilman jäljennöstä. Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset. Proteesireunan hionta painohaavojen paranemiseksi sisältyy muihin tämän liitteen toimenpiteisiin. Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.

  314


   

   

  Hoitovasteen arviointikäynti
  Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon
  arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

  Arvioinnin perusteella määritetään ylläpitohoitoväli huomioiden
  omahoidon sujuminen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  315

  Miniruuvin asettaminen
  Miniruuvin kirurginen asettaminen. Maksetaan ruuvikohtaisesti.

  TKHL 4

  401

   

  Karieksen hoidon toimenpide

  • kahden tai kolmen pinnan täyte
  • suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte
  • resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle
  • kariessaneeraus 3–6 hampaaseen

  405
   

  Frenulum-plastiikka
  Erilaisilla leikkausmenetelmillä tehtävä limakalvojänteitä pidentävä leikkaus/-kset käyntikerralta.

  406
   

  Suun limakalvossa olevan kasvaimen poisto
  Leukoplakian, lichenin, verrukan tai vastaavan exkiisio/-t käyntikerralta.

  407

  Ienmuutoksen poisto
  Esim. hyperplasian poisto. Toimenpide kestoltaan 20–30 min.

  409   

  Purennanhoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon suunnittelu
  Kirjallinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kliiniseen ja/tai
  röntgentutkimukseen sekä mahdolliseen mikrobiologiseen
  tutkimukseen ja kipsimallianalyysiin.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  410

  Pieni kova- ja/tai pehmytosaplastiikka
  Yksittäisten kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t käyntikerralta.

  411

  Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä toimenpide
  Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän-, ylläpito- ja omahoidon suunnitelmineen.

  413

  Keskivaikean oikomishoidon hoitokäynnin toimenpiteet
  Aktivaattorin tai vastaavan kojeen sovitus ja käytön opetus tai sen hionnat ja säädöt.

  Kiinteän kojeen valmistus / leuka, enintään 6 kiinnikettä.

  Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys.

  Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen linguaali- tai palatinaali­kaaren etsauskiinnitys tai sementointi.

  Hammaslääkärin tekemä linguaali- tai palatinaali- ym. kaari
  juotoksineen.

  Ekstraoraalivedon kasvokaaren sovitus ja/tai vetojärjestelyt ja käytön opetus.

  Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus.

  416

  Keskivaikea erikoisalojen tutkimus

  Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin.

  Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  420

  Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle
  Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita.

  421

  Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

  427

  Purentafysiologinen hoitokäynti
  Kesto enintään 20 min.

  428

  Vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto enintään 30 min.

  429

  Vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
  Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (yksi leukapuolisko).

  Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

  430

  Mini-implantin asettaminen
  Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin
  yhteydessä implanttikohtaisesti.

  TKHL 4B

  453

  Hammaskruunun tai pienen hammassillan irrottaminen ja
  uudelleen sementointi

  455

  Yksikanavaisen hampaan juurikanavan avaus ja laajennus
  Sisältää juurikanavan avauksen, kanavan pituuden määrittämisen ja laajennuksen.

  456

  Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus
  Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.

  Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

  457

  Vaativa erikoisalojen suunnittelu
  Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu TKHL 516 tutkimukseen.

  Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidon suunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305.

  Palkkio maksetaan kliinisten alojenerikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  458

  Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas

  460

  Parodontologinen hoito
  Esim. hammaskiven poisto, kyretointi tai syvien ientaskujen
  hoito. Kesto vähintään 20 min.

  461

  Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa
  Kesto enintään 30 min.

  462

  Erittäin vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
  Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.
  Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto yli 30 min.

  463

  Kiinteän kojeen valmistus / leuka, vähintään 7 kiinnikettä

  464

  Proteettisen työn hoitokäynti
  Sisältää irto- ja kiinteään protetiikkaan liittyvien laajojen hampaiston preproteettisten toimenpiteiden suorittamisen, tarkkuusjäljennösten oton, purennan määrityksen kaavion avulla tai sillan tai rangan runkovaiheen sovituksen, kukin käyntikertaa kohden.

  465

  Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
  Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.

  466

  Kiinteän oikomiskojeen kaari, yksinkertainen tai muotoiltava

  467

  Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen sillan valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen

  468

  Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide
  Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.

  Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan
  eristämistä varten.

  TKHL 5

  503

  Suun pehmytkudoskasvaimen poisto tai torusten poisto
  Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto (esim.
  lipoma, papilloma, mucocele jne.) käyntikerralta.

  505

  Vaativa ienmuutoksen poisto
  Esim. laaja gingivoektomialeikkaus, kestoltaan 30–60 min.

  507

  Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi tai hammasmurtuman
  hoito tai hampaan siirto

  Käytetään reponoitaessa hammas tai kiskotettaessa juurimurtuma. Koodi merkitään kerran jokaista ko. tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.

  510

  Vaativa hammasproteesin korjaus tai pohjaus
  Proteesin korjaus tai pohjaus, joka edellyttää jäljennöstä. Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.

  Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  513

  Leukamurtuman kiskotus

  515

  Vaativa karieksen hoidon toimenpide

  • hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
  • suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte
  • kariessaneeraus vähintään 7 hampaaseen

  516

  Vaativa erikoisalojen tutkimus
  Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, johon liittyy mm. malli- ja/tai röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin perustuva diagnoosi.

  Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

  517

  Inhalaatiosedaatio
  Sisältää inhalaatiosedaation käyntikerralta tarpeellisine jälkivalvontoineen.

  518

  Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari

  519

  Potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi. Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.

  Soveltamisohje

  Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden leikkaukselliseen poistoon.

  520

  Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito

  Paikallisesti on laadittava kirjalliset ohjeet hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

  Käytettäessä koodia TKHL 520 koodin kanssa voidaan käyttää myös muita tämän liitteen mukaisia toimenpidekoodeja.

  Hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan.

  521

  Hampaan vaikea-asteisen kovakudoshäiriön hoito

  Esim. AI, DI, MIH. Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille.

  523

  2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

  524

  Hampaiston oikomishoidon viimeistely
  Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien
  hionnan.

  525

  Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi/kiinnitys
  Toimenpide, joka kestää yli 30 min.

  526

  Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa
  Kesto yli 30 min.

  528

  Erittäin vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
  Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (kaksi tai useampi leukapuolisko) tai muu useisiin eri röntgentutkimuksiin perustuva erittäin vaativa lausunto.

  Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

  529

  Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus
  Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.

  530

  Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys
  Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

  531

  Hampaan juurentäyttö, 3- tai useampijuurikanavainen hammas

  TKHL 6

  601

  Levyproteesi
  Sisältää myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
  Toimenpide koskee myös tilapäistä osaproteesia.

  602

  Hammassillan välihampaat
  Jos väliosia on esim. kaksi, merkitään koodi kaksi kertaa.

  604

  Erittäin vaativa karieksen hoidon toimenpide
  Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte.

  605

  Laaja ja vaativa ienmuutoksen poisto
  Esim. laaja gingivoektomialeikkaus. Kestoltaan yli 60 min.

  606

  Parodontologinen läppäleikkaus

  607

  Hampaan poistoleikkaus
  Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan leikkauksellisen poiston tai osittain puhjenneen hampaan leikkauksellisen poiston, joka edellyttää viillosta tapahtuvaa hampaan poistoa ja mahdollisesti hampaan ja/tai luun poraamista hampaan/juuren poistamiseksi sekä haavan suturointia.

  609

  Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
  Esim. hammaskiven poisto, laaja ja vaativa kyretointi, syvien ientaskujen hoito. Kesto vähintään 30 min.

  610

  3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja
  laajennuksen.

  611

  Hampaan juurenpään poisto tai kystan fenestraatio
  Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

  TKHL 7

  701

  Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus sekä komplisoitu sairaus
  laaja ja vaativa/erittäin vaativa

  702

  Vaativa parodontologinen läppäleikkaus sekä uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai iensiirreleikkaus
  Läppäleikkauksessa vähintään 4 hampaan alue.

  703

  Implantti- tai implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- tai
  osaproteesi

  704

  Metallirunkoinen hammasosaproteesi

  705

  Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen

  706

  Purentakiskon tai uniapneakiskon valmistus ja suuhun sovitus

  707

  Vastaanotolla valmistettu hammassilta (yksittäinen silta)

  709

  Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai
  pintakiinnitteistä vahviketta

  Toimenpide on yksi kokonaisuus.

  710

  Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
  Kesto vähintään 45 min.

  711

  Hammaskruunu

  712

  Vaativa hampaan poistoleikkaus
  Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.

  713

  Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi

  714

  Monijuurisen hampaan juurenpään poisto tai leukakystan poisto
  Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

  715

  4- tai useampikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus,
  erittäin vaativa

  Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

  716

  Vaativan juurihoidon lisätoimenpide
  Vaativa juurihoidon toimenpide juurikanavan kautta, kuten vierasesineen poisto juurikanavasta, juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus tai hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen tai ahtautuneiden kanavien etsiminen/avaus. Toimenpide vaatii usein mikroskooppia ja oman hoitokäyntinsä. Palkkio maksetaan käyntikohtaisesti.

  717

  Hampaan paljastus
  Luun sisällä olevan hampaan paljastus.

  718

  Vaativa juurentäyttö
  Edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa.