På svenska
LS
Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.1.2023

Toimenpideluettelo

(TKHL = toimenpideryhmä)

TKHL

Korvattavat toimenpiteet

TKHL 2

204

Oikomishoidon suunnittelu
Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan
oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

205

Potilaan esilääkitys
I.m.- i.v.- p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoineen.

214

Parodontologinen hoito, erittäin suppea tai suppea
Kesto enintään 20 min.

217

Hampaan poisto

219

Pulpotomia

220

 

 

Suppea karieksen hoidon toimenpide

 • yhden pinnan täyte
 • resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle
 • hampaiden käsittely hopeadiamiinifluorilla tai vastaavalla aineella
 • vaiheittainen karieksen poisto erillisellä käynnillä
 • hammasytimen välitön kattaminen erillisellä käynnillä

223

 

Yksilöllinen oikomishoidon seulontatutkimus
Tätä varten varatulla potilaskohtaisella vastaanottoajalla tehty oikomishoidon tarpeen ja hoitoon ottamisen määritys: maksetaan vain yhdelle hammaslääkärille kerrallaan. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

224

Puudutus
Käyntikertaa kohti. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

226

Suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus
Esim. riskipotilaan uusintatarkastus ja tapaturmapotilaan jälkitarkastus.

227

Rengaskiinnike hampaalta
Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

229
 

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea
Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpidettä.

230

Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea
Kesto enintään 10 min.

TKHL 3

 

301

Suun ja hampaiston kokonaistutkimus
Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja diagnosointi. Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkiota.

Palkkion suuruus (€) määräytyy seuraavasti:

Potilaan ikä tutkimuspäivänä

Säännöllinen
työaika

Kliininen lisätyö

   

yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00:n jälkeen ja viikonloppuna

 
 

Palkkio, €

Palkkio, €

Palkkio, €

0–17 vuotta

5,00

8,75

8,75

18–64 vuotta

12,50

21,88

21,88

vähintään 65 vuotta

15,00

26,25

26,25

303


 

Erikoisalakohtainen tutkimus
Käytetään esim. purennan tai purentasuhteiden rekonstruktiohoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon pohjana. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi esim. röntgentutkimukseen, mikrobiologiseen tutkimukseen ja/tai kipsimalleihin, esim. eri erikoisalojen tutkimukset.

305


 

 

 

Konsultaatio tai lausunto

Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon. Konsultaatiopalkkion maksaminen edellyttää, että hoito-ohjeet antava hammaslääkäri kirjaa ne potilasasiakirjoihin. Hampaiston röntgentutkimuksesta laaditun lausunnon on oltava koko hampaiston käsittävä. Mikäli samalla kertaa lausutaan useampia röntgenkuvia, maksetaan palkkio kerran. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

307

Lähetepotilaan kirjallinen hoitosuunnitelma

308
 

Koepalan otto
Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

309

 

Oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Irto-/kiinteän oikomiskojeen tai proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen ja oikomisessa jäljennökset kojetta varten. Kesto enintään 20 min.

310

Irtokojeen sovitus, käytön opetus tai aktivointi.

312
 

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli
Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarteen irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa.

313


 

Hammasproteesin korjaus tai pohjaus
Hammasproteesin korjaus tai pohjaus ilman jäljennöstä. Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset. Proteesireunan hionta painohaavojen paranemiseksi sisältyy muihin tämän liitteen toimenpiteisiin. Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.

314


 

 

Hoitovasteen arviointikäynti
Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon
arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Arvioinnin perusteella määritetään ylläpitohoitoväli huomioiden
omahoidon sujuminen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

315

Miniruuvin asettaminen
Miniruuvin kirurginen asettaminen. Maksetaan ruuvikohtaisesti.

TKHL 4

401

 

Karieksen hoidon toimenpide

 • kahden tai kolmen pinnan täyte
 • suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte
 • resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle
 • kariessaneeraus 3–6 hampaaseen

405
 

Frenulum-plastiikka
Erilaisilla leikkausmenetelmillä tehtävä limakalvojänteitä pidentävä leikkaus/-kset käyntikerralta.

406
 

Suun limakalvossa olevan kasvaimen poisto
Leukoplakian, lichenin, verrukan tai vastaavan exkiisio/-t käyntikerralta.

407

Ienmuutoksen poisto
Esim. hyperplasian poisto. Toimenpide kestoltaan 20–30 min.

409 

Purennanhoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon suunnittelu
Kirjallinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kliiniseen ja/tai
röntgentutkimukseen sekä mahdolliseen mikrobiologiseen
tutkimukseen ja kipsimallianalyysiin.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

410

Pieni kova- ja/tai pehmytosaplastiikka
Yksittäisten kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t käyntikerralta.

411

Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä toimenpide
Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän-, ylläpito- ja omahoidon suunnitelmineen.

413

Keskivaikean oikomishoidon hoitokäynnin toimenpiteet
Aktivaattorin tai vastaavan kojeen sovitus ja käytön opetus tai sen hionnat ja säädöt.

Kiinteän kojeen valmistus / leuka, enintään 6 kiinnikettä.

Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys.

Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen linguaali- tai palatinaali­kaaren etsauskiinnitys tai sementointi.

Hammaslääkärin tekemä linguaali- tai palatinaali- ym. kaari
juotoksineen.

Ekstraoraalivedon kasvokaaren sovitus ja/tai vetojärjestelyt ja käytön opetus.

Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus.

416

Keskivaikea erikoisalojen tutkimus

Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin.

Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

420

Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle
Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita.

421

Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

427

Purentafysiologinen hoitokäynti
Kesto enintään 20 min.

428

Vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto enintään 30 min.

429

Vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (yksi leukapuolisko).

Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

430

Mini-implantin asettaminen
Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin
yhteydessä implanttikohtaisesti.

TKHL 4B

453

Hammaskruunun tai pienen hammassillan irrottaminen ja
uudelleen sementointi

455

Yksikanavaisen hampaan juurikanavan avaus ja laajennus
Sisältää juurikanavan avauksen, kanavan pituuden määrittämisen ja laajennuksen.

456

Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus
Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.

Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

457

Vaativa erikoisalojen suunnittelu
Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu TKHL 516 tutkimukseen.

Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidon suunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305.

Palkkio maksetaan kliinisten alojenerikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

458

Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas

460

Parodontologinen hoito
Esim. hammaskiven poisto, kyretointi tai syvien ientaskujen
hoito. Kesto vähintään 20 min.

461

Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa
Kesto enintään 30 min.

462

Erittäin vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.
Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto yli 30 min.

463

Kiinteän kojeen valmistus / leuka, vähintään 7 kiinnikettä

464

Proteettisen työn hoitokäynti
Sisältää irto- ja kiinteään protetiikkaan liittyvien laajojen hampaiston preproteettisten toimenpiteiden suorittamisen, tarkkuusjäljennösten oton, purennan määrityksen kaavion avulla tai sillan tai rangan runkovaiheen sovituksen, kukin käyntikertaa kohden.

465

Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.

466

Kiinteän oikomiskojeen kaari, yksinkertainen tai muotoiltava

467

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen sillan valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen

468

Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide
Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.

Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan
eristämistä varten.

TKHL 5

503

Suun pehmytkudoskasvaimen poisto tai torusten poisto
Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto (esim.
lipoma, papilloma, mucocele jne.) käyntikerralta.

505

Vaativa ienmuutoksen poisto
Esim. laaja gingivoektomialeikkaus, kestoltaan 30–60 min.

507

Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi tai hammasmurtuman
hoito tai hampaan siirto

Käytetään reponoitaessa hammas tai kiskotettaessa juurimurtuma. Koodi merkitään kerran jokaista ko. tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.

510

Vaativa hammasproteesin korjaus tai pohjaus
Proteesin korjaus tai pohjaus, joka edellyttää jäljennöstä. Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

513

Leukamurtuman kiskotus

515

Vaativa karieksen hoidon toimenpide

 • hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
 • suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte
 • kariessaneeraus vähintään 7 hampaaseen

516

Vaativa erikoisalojen tutkimus
Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, johon liittyy mm. malli- ja/tai röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin perustuva diagnoosi.

Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

517

Inhalaatiosedaatio
Sisältää inhalaatiosedaation käyntikerralta tarpeellisine jälkivalvontoineen.

518

Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari

519

Potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi. Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.

Soveltamisohje

Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden leikkaukselliseen poistoon.

520

Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito

Paikallisesti on laadittava kirjalliset ohjeet hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

Käytettäessä koodia TKHL 520 koodin kanssa voidaan käyttää myös muita tämän liitteen mukaisia toimenpidekoodeja.

Hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan.

521

Hampaan vaikea-asteisen kovakudoshäiriön hoito

Esim. AI, DI, MIH. Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille.

523

2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

524

Hampaiston oikomishoidon viimeistely
Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien
hionnan.

525

Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi/kiinnitys
Toimenpide, joka kestää yli 30 min.

526

Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa
Kesto yli 30 min.

528

Erittäin vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (kaksi tai useampi leukapuolisko) tai muu useisiin eri röntgentutkimuksiin perustuva erittäin vaativa lausunto.

Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

529

Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus
Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.

530

Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys
Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

531

Hampaan juurentäyttö, 3- tai useampijuurikanavainen hammas

TKHL 6

601

Levyproteesi
Sisältää myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
Toimenpide koskee myös tilapäistä osaproteesia.

602

Hammassillan välihampaat
Jos väliosia on esim. kaksi, merkitään koodi kaksi kertaa.

604

Erittäin vaativa karieksen hoidon toimenpide
Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte.

605

Laaja ja vaativa ienmuutoksen poisto
Esim. laaja gingivoektomialeikkaus. Kestoltaan yli 60 min.

606

Parodontologinen läppäleikkaus

607

Hampaan poistoleikkaus
Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan leikkauksellisen poiston tai osittain puhjenneen hampaan leikkauksellisen poiston, joka edellyttää viillosta tapahtuvaa hampaan poistoa ja mahdollisesti hampaan ja/tai luun poraamista hampaan/juuren poistamiseksi sekä haavan suturointia.

609

Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
Esim. hammaskiven poisto, laaja ja vaativa kyretointi, syvien ientaskujen hoito. Kesto vähintään 30 min.

610

3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja
laajennuksen.

611

Hampaan juurenpään poisto tai kystan fenestraatio
Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

TKHL 7

701

Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus sekä komplisoitu sairaus
laaja ja vaativa/erittäin vaativa

702

Vaativa parodontologinen läppäleikkaus sekä uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai iensiirreleikkaus
Läppäleikkauksessa vähintään 4 hampaan alue.

703

Implantti- tai implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- tai
osaproteesi

704

Metallirunkoinen hammasosaproteesi

705

Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen

706

Purentakiskon tai uniapneakiskon valmistus ja suuhun sovitus

707

Vastaanotolla valmistettu hammassilta (yksittäinen silta)

709

Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai
pintakiinnitteistä vahviketta

Toimenpide on yksi kokonaisuus.

710

Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
Kesto vähintään 45 min.

711

Hammaskruunu

712

Vaativa hampaan poistoleikkaus
Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.

713

Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi

714

Monijuurisen hampaan juurenpään poisto tai leukakystan poisto
Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

715

4- tai useampikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus,
erittäin vaativa

Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

716

Vaativan juurihoidon lisätoimenpide
Vaativa juurihoidon toimenpide juurikanavan kautta, kuten vierasesineen poisto juurikanavasta, juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus tai hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen tai ahtautuneiden kanavien etsiminen/avaus. Toimenpide vaatii usein mikroskooppia ja oman hoitokäyntinsä. Palkkio maksetaan käyntikohtaisesti.

717

Hampaan paljastus
Luun sisällä olevan hampaan paljastus.

718

Vaativa juurentäyttö
Edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa.