Suomeksi

LÄKTA 2022–2025

Tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  II Löner

  Tillämpliga bestämmelser

  § 1 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

  Förutom LÄKTA tillämpas följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA (kap. II) och dess bilagor:

  AKTA
  paragraf

  AKTA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av AKTA

  § 1

  De anställdas rätt till lön

   

   

  § 2

  Grundläggande lönebegrepp

   

  § 4

  Deltidslön

  Tillämpas inte på veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet. Se tillämpningsanvisning 4 i § 3 i allmänna delen till LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.

  Iakttagande av tidigare lönegrunder i bitjänst och bibefattning.

  Anställningsvillkoren för sådana innehavare av bitjänst och bibefattning vid universitetssjukhus som avses i § 28 i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) följer bilaga 3 § 4 på samma sätt som för sjukhusläkare och sjukhustandläkare med huvudtjänst eller huvudbefattning.

  § 5

  Ordinarie lön
  (inklusive protokollsanteckningen om bibehållande av års- och fjärrortstillägg)

  Ordinarie lön under tjänst- eller arbetsledighet för dem som omfattas av bilaga 1–4, se § 3 i lönekapitlet.

  Lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägg för veterinärer, lön under avlönad tjänstledighet, utbildning och utbytesledighet, se § 4 i lönekapitlet.

  Semesterlön till dem som omfattas av LÄKTA och grunden för beräkning av semesterpenning, se § 5 i lönekapitlet.

  Eventuella årstillägg för veterinärer följer bestämmelserna i det avtal som gällde 15.1.2000.

  § 6

  Lönesystemet

   

  § 7

  Lönesättning (grundlön)

  De uppgiftsrelaterade grundlönerna (lönesättningen) för dem som omfattas av detta avtal anges i bilagorna 1–5 till detta avtal och i § 2 i lönekapitlet.

  § 8

  Anställda utanför lönesättningen

  Läkaravtalet omfattar också anställda utanför lönesättningen.  Se tillämpningsanvisningarna i lönebilagorna om dem som står utanför lönesättningen.

  § 9

  Uppgiftsrelaterade lön

  Se tillämpningsanvisningen. I avtalets lönesättning finns kompletterande närmare anvisningar om bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen.

  § 10

  Väsentliga ändringar i uppgifterna

   

  § 11

  Individuellt tillägg

  Se bestämmelsen om minimibeloppet för individuellt tillägg i § 6 i lönekapitlet i detta avtal och tillämpningsanvisningen.

  § 12

  Arbetserfarenhetstillägg

  Se § 4 mom. 1 i lönekapitlet i detta avtal angående lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägget för veterinärer i vissa fall.

  § 13

  Resultatbonus

   

  § 14

  Engångsarvode

   

  § 15

  Rekryteringstillägg

   

  § 16

  Språktillägg

   

  § 17

  Lön för arbetsgivarens representant

   

  § 18

  Lönebetalning

   

  § 19

  Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad

  För veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet bestäms lönen för en del av månaden som dagslön. Se tillämpningsanvisningen för § 7 mom. 2 i allmänna delen och punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5 i det LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.

  § 20

  Kvittningsrätt och återkrav av lön

   

  § 21

  Lön under avstängning från tjänsteutövning

   

  Tillämpningsanvisning

  Hur den uppgiftsrelaterade lönen bestäms

  Den uppgiftsrelaterade lönen för anställda som omfattas av läkaravtalet bestäms i första hand enligt arbetets svårighetsgrad. De allmänna värderingsfaktorerna anges i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. I tillämpningsanvisningen behandlas hur till exempel utbildning, extra uppgifter, ansvar och chefsställning påverkar arbetets svårighetsgrad. I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen, se även § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Vid ändringar i arbetsuppgifterna bör anställdas arbetsbeskrivningar ses över och arbetsvärderingen göras på nytt. Se punkt 1 i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  Avsevärda ändringar i uppgifterna och deras eventuella inverkan på anställdas lön ska diskuteras med den anställda.

  I fråga om bestämningen av lön för personal utanför lönesättningen och anställda i chefsställning, se särskilt § 8 mom. 1 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA samt tillämpningsanvisningarna i lönebilagorna i LÄKTA.