På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 1 Terveyskeskusten lääkärit

  1a § Palkkahinnoittelu 1.6.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka, €

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
  oikeutta

   

  L1TK2000

  5 433,35

  2
  Erikoislääkärin vaativat tehtävät

  Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat
  terveyskeskuslääkärit

   

  Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
  oikeus

   

  L1TK4200

  5 029,58

  3
  Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat
  terveyskeskuslääkärit
  Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
  oikeus
  L1TK4100

  4 790,07

  4
  Muut terveyskeskuslääkärit

   

  4.1
  Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai
  joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

   

  L1TK5200

  4 033,63

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä.
  Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna
  lääkärinä työskentely.

   

  4.2
  Laillistettu lääkäri

   

  L1TK6100

  3 521,13

  5
  Lääketieteen opiskelija

   

  Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin
  virasta/tehtävästä riippumatta

   

  L1TK6200

  2 735,42

  1b § Palkkahinnoittelu 1.10.2022 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka, €

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat
  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
  oikeutta

  L1TK2000

   

  5 460,52

  2
  Erikoislääkärin vaativat tehtävät

  Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat
  terveyskeskuslääkärit

  Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
  oikeus

   
   

  L1TK4200

  5 054,73

  3
  Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat
  terveyskeskuslääkärit
  Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
  oikeus
  L1TK4100

  4 814,02

  4
  Muut terveyskeskuslääkärit

  4.1
  Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai
  joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

   
   

  L1TK5200

  4 053,80

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä.
  Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna
  lääkärinä työskentely.

   

  4.2
  Laillistettu lääkäri

   

  L1TK6100

  3 538,74

  5
  Lääketieteen opiskelija
  Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin
  virasta/tehtävästä riippumatta

   
   

  L1TK6200

  2 749,10


  Soveltamisohje

  Eri organisaatioissa hallinnon tasot ja johtotehtävissä toimivien tehtävät nimetään keskenään eri tavoin. Tehtävänimike ei kerro tehtävän sisältöä eikä asemaa organisaatiossa. Ks. tarkemmin yleiskirjeen 9/2022 liitteenä 3 oleva muistio lääkärisopimuksen soveltamisalasta.

  1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset ja muita huomioita soveltamisalasta

  Lääkärisopimusta sovelletaan myös palkkahinnoittelun ulkopuolisiin.

  Johtotehtävissä toimivan lääkärin tehtävä kuuluu LS:n soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy lääketieteellisen substanssin johtamista, muuta LS:n piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

  Johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia.

  Vastaavaksi lääkäriksi määrätty terveyskeskuslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää lääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävän sisällöstä riippuen tehtävä voi kuulua johonkin palkkahinnoittelukohtaan, mutta voi olla myös hinnoittelun ulkopuolinen.

  2 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

  Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä vaativuuteen, määrään ja työtuloksiin myös oikeassa suhteessa hänen alaistensa palkkaan. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

  Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja, eri kuntien vastaavista yksiköistä muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut samoin kun ylilääkärin osallistuminen johtamistehtävän ohella säännöllisen päiväajan potilastyöhön tai erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen silloin, kun tällaisia seikkoja pidetään perusteltuna toiminnan kokonaisuuden kannalta.

  3 Ylilääkäri/verrattavassa asemassa oleva

  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

  4 Erikoislääkärin vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta.

  Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

  5 Erikoislääkärin tehtävät

  Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalansa ammatilliset perustaidot.

  6 Terveyskeskuslääkärin tehtävät

  Määrättäessä sellaisen terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka työnkuvassa painottuu muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reuma-,) potilaiden hoito tai muu esimerkiksi sektorikohtainen erityisvastuu, otetaan tämä huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti.

  7 Osatoiminnasta vastaava lääkäri

  Osatoiminnasta vastaavalla lääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden antamista jonkun terveyskeskuslääkärin johdettavaksi (ei siis lääkärien välisen työnjaon toteuttamista). Osatoiminnasta vastaava voi vastata esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka yhteistoiminta-alueen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä. Osatoiminnasta vastaavien lääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän johtajuuden toteutumista.

  Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkausta määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin kohdan 3.2 mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

  8 Kouluttaminen ja ohjaaminen

  Kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks. palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.

  9 Tehtävien ja työnjakojen muutokset

  Organisaation erilaisissa muutostilanteissa, kuten esim. terveydenhuollon henkilöstön tehtäviä ja työnjakoja uudistettaessa (esim. tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille), saattaa muutoksen läpivienti edellyttää lääkäreiltä keskimääräistä enemmän muun henkilöstön koulutusta, ohjausta ja opastusta, jolloin myös lääkärien työnkuvan painopiste lääkärin oman vastaanotto- yms. potilastyön ja muun työn suhteen muuttuu tilapäisesti. Myös em. muutoksen toiminnalliset vaikutukset ja kesto tulee etukäteen arvioida ja ottaa paikallisesti huomioon lääkärien työ- ja palkkausjärjestelyissä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n määräykset soveltamisohjeineen.


  2 § Toimenpidepalkkiot

  1 mom. Toimenpiteiden korvaaminen

  Lääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle lääkärille kliinisenä lisätyönä suoritetuista terveyskeskuksen lääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot.


  Soveltamisohje

  Toimenpidepalkkio maksetaan siitä riippumatta, missä toimenpide on tehty esim. vastaanotolla, vuodeosastolla tai neuvolassa.


  2a mom. Toimenpiteiden korvaustaulukko 1.6.2022 lukien

  Palkkiot ja
  korvaukset

   

  Säännöllinen
  työaika

  Kliininen
  lisätyö

  Säännöllinen työaika 
  klo 18

  jälkeen

  arki-iltoina

  Työpaikkapäivystys, poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys

  Toimenpideryhmät

  R 0

  2,79

  3,65

  3,65

  3,65

  R I, RU I, RR I

  7,57

  9,91

  9,91

  9,91

  R II, RU II, RR II

  11,43

  15,13

  15,13

  15,13

  R III, RR III

  27,95

  36,50

  36,50

  36,50

  2b mom. Toimenpiteiden korvaustaulukko 1.10.2022 lukien

  Palkkiot ja
  korvaukset

   

  Säännöllinen
  työaika

  Kliininen
  lisätyö

  Säännöllinen työaika 
  klo 18

  jälkeen

  arki-iltoina

  Työpaikkapäivystys, poikkeava työpaikkapäivystys ja vapaamuotoinen päivystys

  Toimenpideryhmät

  R 0

  2,80

  3,67

  3,67

  3,67

  R I, RU I, RR I

  7,61

  9,96

  9,96

  9,96

  R II, RU II, RR II

  11,49

  15,21

  15,21

  15,21

  R III, RR III

  28,09

  36,68

  36,68

  36,68

  3 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

  Osa-aikatyötä tekevälle lääkärille maksetaan kliinisenä lisätyönä suoritetuista toimenpiteistä 2 momentin mukaiset säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot siihen saakka kunnes osa-aikaisen lääkärin yhteenlaskettu säännöllinen ja kliininen lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän lääkärin säännöllisen työajan.

  3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

  1 mom. 

  Täyttä työaikaa tekevälle lääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio.

  2 a mom. Korvaustaulukko 1.6.2022 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Kliininen lisätyö

  Käyntipalkkiot

  Potilaan käynti lääkärin luona
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  10,97

  Lääkärin erillinen käynti potilaan luona (kotikäynti)
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  13,46

  Yli 45 minuuttia kestänyt potilaskäynti, lisäys alkavalta neljännestunnilta, kotikäynnissä käyntiaikaan luetaan matkoihin kulunut aika
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  4,60

  2 b mom. Korvaustaulukko 1.10.2022 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Kliininen lisätyö

  Käyntipalkkiot

  Potilaan käynti lääkärin luona
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  11,02

  Lääkärin erillinen käynti potilaan luona (kotikäynti)
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  13,53

  Yli 45 minuuttia kestänyt potilaskäynti, lisäys alkavalta neljännestunnilta, kotikäynnissä käyntiaikaan luetaan matkoihin kulunut aika
  a) yöaikana ja viikonloppuna
  b) muuna aikana

  4,62

  3 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

  Osa-aikatyötä tekevälle lääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä 50 % 1 momentin korvaustaulukossa todetuista kliinisen lisätyön käyntipalkkioista siihen saakka kunnes osa-aikaisen lääkärin yhteenlaskettu säännöllinen ja kliininen lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän lääkärin säännöllisen työajan.


  Huomautus

  Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät työaikaluvun 11 §:n 1 momentin mukaan.

  Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen peruskorvaukset määräytyvät työaikaluvun 11 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 11 §:n 1 momentin mukaan.


  4 § Suoritepalkkaus

  1 mom.

  Pykälän mukainen suoritepalkkausjärjestelmä on vaihtoehtoinen 2–3 §:n mukaiselle järjestelmälle. Käyttöönotto on mahdollista vain soveltamisohjeessa mainituille työnantajatahoille.

  Työnantaja määrittelee, ketkä kuuluvat suoritepalkkauksen piiriin. Jos lääkärin työnkuvaan kuuluu pääosin vastaanottotoimintaa, lääkäri voi kuulua suoritepalkkauksen piiriin. Tällöin huomioidaan toisen tehtävän, esimerkiksi opetus- ja ohjaustehtävän, vaikutus tehtävästä maksettavaan palkkaan. Lisäksi lääkärille maksetaan suoritepalkkausjärjestelmän mukaiset palkkiot.


  Soveltamisohje

  Suoritepalkkausjärjestelmästä ja sen käyttöönotosta tarkemmin yleiskirje 9/2022, kohta 11.3.

  Sopimuskaudella 1.5.2022–30.4.2025 4 §:n mukainen määräys on vaihtoehtoinen 2–3 §:n määräyksille.

  Käyttöönotto on mahdollistettu seuraaville työnantajatahoille:

  • Käyttöönotto viimeistään 1.10.2022: vapaaehtoiset sote-kuntayhtymät ja Helsinki
  • Käyttöönotto viimeistään 1.9.2023: Hyvinvointialueet

  2 mom. Suoritteet

  Suoritteita ovat

  • potilaan vastaanottokäynnit, ml. etävastaanotot
  • lääkärin käynnit potilaan luona
  • konsultaatiot
  • hoidonsuunnittelut ilman potilaan läsnäoloa
  • puhelimella tapahtuva hoitoasiointi, kun se korvaa vastaanottokäynnin.

  3 mom. Suoritteen vaativuus ja tasot

  Suoritteen vaativuus voi muodostua toimenpiteen vaativuuden, toimenpiteiden määrän tai potilaan vaikeahoitoisuuden perusteella. Suoritteen taso määräytyy suoritteen kokonaisvaativuuden perusteella.

  Suoritetasoja on neljä.

  1) Suppea

  Suorite sisältää suppean tutkimuksen, lyhyen konsultaation tai suppean hoitotoimenpiteen.

  2) Perus

  Suorite sisältää esimerkiksi perustutkimuksen tai hoitoasioinnin, konsultaation tai hoitotoimenpiteen.

  3) Vaativa tai laaja

  Suorite sisältää esimerkiksi perustutkimusta laajemman tutkimuksen, laajan konsultaation tai laajan hoitotoimenpiteen.

  4) Erittäin vaativa tai erittäin laaja

  Suorite sisältää esimerkiksi erittäin vaativan tai erittäin laajan hoitotoimenpiteen.

  4 mom. Suoritepalkkiot

  Suoritepalkkio on euromääräinen. Siirtymävaiheessa 1.5.2022–30.4.2025 suoritepalkkioiden euromäärät määritellään paikallisesti. Päivystysajalta ja kliinisen lisätyön ajalta suoritepalkkiot maksetaan korotettuina.

  Paikallisesti suoritepalkkioiden euromääriä määriteltäessä on huomioitava päivystysajan ja kliinisen lisätyön vaikutukset suoritepalkkioiden tasoon.

  5 mom.

  Mitä lääkärisopimuksessa on sanottu toimenpidepalkkioista (esim. palkkausluku 3 § ja 5 §) koskee vastaavasti tämän liitteen 4 §:n mukaista järjestelmää.