Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.4.2020

Bilaga 4 Sjukhustandläkare

§ 1 a Lönesättningen från 1.8.2020

Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/uppgift

Grundlön €/mån.

1

Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid
universitetssjukhus

I punkt 1–3 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

 

L4SH1000

5 806,27

2

Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

 

L4SH2000

5 274,07

3

Specialtandläkare

 

L4SH5000

4 649,65

4

ST-tandläkare/läkartandläkare

 

4.1

En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat tandläkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad tandläkare.

 

L4SH7003

3 915,39

4.2

Legitimerad tandläkare

 

L4SH7000

3 417,91

De minimilöner som träder i kraft 1.4.2021 meddelas senare i ett cirkulär, Se § 11 i underteckningsprotokollet.


Tillämpningsanvisning

I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvisningarna 1 och 2 för § 1 i bilaga 2  och tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 3.

§ 2 Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

Till sjukhustandläkare i huvudtjänst betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd som nämns i åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare:

Ersättningstabell från 1.8.2020

 

Ordinarie arbetstid

Kliniskt
mertidsarbete

Åtgärdsgrupp

Legitimerade
tandläkare

Tandläkare med
specialtandläkar-
rättigheter

Heltidsarbetande tandläkare med
specialtandläkar-
rättigheter

 

Arvode, €

Arvode, €

Arvode, €

SHL 4

0,89

1,86

14,52

SHL 5

1,07

2,23

19,00

SHL 6

1,35

2,78

28,85

SHL 7

1,79

3,71

28,85

SHL 8

2,66

5,34

51,16

SHL 9

3,20

6,39

53,28

SHL 10

3,73

7,46

58,63

SHL 11

5,34

11,19

69,28

SHL 12

7,67

16,00

93,79

SHL 13

9,71

20,25

SHL 14

12,04

25,58

SHL 15

17,05

31,97

SHL 16

26,89

55,73

Ersättningstabell från 1.4.2021

 

Ordinarie arbetstid

Kliniskt
mertidsarbete

Åtgärdsgrupp

Legitimerade
tandläkare

Tandläkare med
specialtandläkar-
rättigheter

Heltidsarbetande tandläkare med
specialtandläkar-
rättigheter

 

Arvode, €

Arvode, €

Arvode, €

SHL 4

0,90

1,88

14,67

SHL 5

1,08

2,25

19,19

SHL 6

1,36

2,81

29,14

SHL 7

1,81

3,75

29,14

SHL 8

2,69

5,39

51,67

SHL 9

3,23

6,45

53,81

SHL 10

3,77

7,53

59,22

SHL 11

5,39

11,30

69,97

SHL 12

7,75

16,16

94,73

SHL 13

9,81

20,45

SHL 14

12,16

25,84

SHL 15

17,22

32,29

SHL 16

27,16

56,29


Tillämpningsanvisning

Om flera tandläkare deltar i ett kirurgiskt ingrepp betalas till den huvudansvarige åtgärdsarvoden enligt taxan för tandläkare med specialtandläkarrättigheter, och till de övriga enligt taxan för legitimerade tandläkare.

Utbetalningen av åtgärdsarvode förutsätter att tandläkaren utför åtgärden m.m. helt självständigt och på eget ansvar. Tandläkare i specialiseringsskedet anses kunna arbeta självständigt och på eget ansvar efter en s.k. inlärningsperiod som avtalas lokalt.

Se bilaga 2 § 2 mom. 3 om ändringar i patientdatasystem och bestämning av lönen.

Till bilaga 2 har fogats ett temporärt § 2 mom. 4 om beräkningen av den ordinarie lönen för kvalifikationsåret 1.4.2020–31.3.2021. Samma principer iakttas även i bilaga 4.


§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

Till sådana sjukhustandläkare i huvudtjänst som arbetar full arbetstid och har specialtandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient under kliniskt mertidsarbete enligt följande:

 Ersättningstabell från 1.8.2020

Patientbesök

Arvode/€

Patientbesök hos tandläkaren

3,49

Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

21,98

Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

5,51

 Ersättningstabell från 1.4.2021

Patientbesök

Arvode/€

Patientbesök hos tandläkaren

3,52

Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

22,20

Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

5,57

§ 4 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidskapitlet och bilaga 3

Utöver vad som sägs ovan tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i § 9 och 11 i arbetstidskapitlet samt de bestämmelser i bilaga 3 som gäller anställningsvillkoren för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus.

Här avsedda innehavare av bitjänst är

   

Grundlön €/mån.

L4SH9003

 

Specialtandläkare (biträdande lärare/överassistent/
lektor/avdelningstandläkare)

30 % av grundlönen i bilaga 4
§ 1 punkt 3 (specialtandläkare)

 

L4SH9004

 

ST-tandläkare (assistent)

 

20 % av grundlönen i bilaga 4
§ 1 punkt 3 (specialtandläkare)

 


Tillämpningsanvisning

Angående bitjänster för övertandläkare och biträdande övertandläkare (professorer) utanför lönesättningen, se tillämpningsanvisningen för § 4 i bilaga 3.