På svenska
LS
Terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelo

Toimenpideluettelo

Toimenpideryhmä R0–R III

Terveyskeskusten kaikkiin lääkäreihin sovellettavat em. yleisohjeet huomioon ottaen

R 0

Korvattavat toimenpiteet

001 Lääkärin potilaalle puhelimitse tai sähköisesti antama hoito-ohje, jonka lääkäri kirjaa sairauskertomusjärjestelmään
 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Toimenpidepalkkiota ei makseta, jos potilas tulee välittömästi soiton jälkeen hoitoon. Toimenpidettä ei korvata, mikäli ohje annetaan toisen henkilön välityksellä, paitsi niissä tilanteissa, joissa potilas ei esim. ikänsä, ymmärryksensä, kieliongelmiensa tai vammaisuutensa perusteella pysty itse hoitamaan asiaansa. Tällä toimenpiteellä ei tarkoiteta terveydenhuollon henkilöstön keskinäistä konsultointia.

002 Lääkärin muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle suorittama konsultointi, johon liittyy potilaan hoitoa koskeva sairauskertomusjärjestelmään kirjattava hoito-ohje.
 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä korvataan yleensä vastaanottokäynti. Toimenpidepalkkiota ei makseta, jos potilas tulee konsultoinnin seurauksena välittömästi lääkärin hoitoon. Sairauskertomuksesta tulee löytyä saatu konsultaatiovastaus sekä merkintä konsultaation antavasta lääkäristä, jolle korvaus suoritetaan. Toimenpiteen käyttö perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävä- ja työnjakomuutoksiin. Ne voivat liittyä lakimuutoksiin, organisaatiouudistuksiin tai palvelutarpeiden ja henkilöstön osaamisen parempaan hyödyntämiseen palvelu- ja henkilöstöstrategioiden toteuttamiseksi.

R I

Korvattavat toimenpiteet

101 Lääkärin suorittama näöntutkimus silmänpohjatutkimuksineen
 

Soveltamisohje

Tutkimuksella tarkoitetaan lääkärin suorittamaa näöntutkimusta silmänpohjatutkimuksineen. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa näkövikaan tai silmäsairauteen liittyviä oireita tai se muuten tehdään samalla perusteellisuudella esim. diabeetikoille vuositarkastuksen yhteydessä. Tätä toimenpidettä käytetään myös annettaessa dokumentoitu lausunto silmänpohjakuvista.

103 Lääkärin suorittama perusteellinen neurologinen tutkimus

 

 

 

Soveltamisohje

Tutkimuksella tarkoitetaan yleislääkäritasoista perusteellista neurologista tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun se tehdään potilaan valittaessa neurologisia oireita tai on syytä epäillä, että potilaan oireiden takana voi olla neurologista selvittelyä vaativa syy taikka tutkimus tehdään vastaavalla perusteellisuudella muusta syystä. Toimenpide ei ole korvattava esim. silloin kun tutkimus tehdään orientoivana neurologisena tutkimuksena ajokorttitutkimuksen yhteydessä.

105 Kardiorespiratorinen kokonaisarvio laboratoriotutkimuksineen
 

Soveltamisohje

Tutkimuksella tarkoitetaan esim. vuosittain tapahtuvaa, tavanomaista vastaanottokäyntiä perusteellisempaa sydän- tai keuhkosairauspotilaan tai verenpainepotilaan tutkimusta. Tutkimus on korvattava toimenpide vain silloin, kun sen yhteydessä tulkitaan EKG-, thorax-rtg, hengitysfunktiotutkimuksia ja/tai laboratoriotutkimuksia. Lisäksi tutkimus on korvattava toimenpide silloin, kun joudutaan tekemään akuutissa vaiheessa perusteellinen sydän- ja keuhkosairauspotilaan kliininen tutkimus ja voidaan ottaa ja tulkita edellä mainittuja lisätutkimuksia.

106 Pinnalliset leikkaukset, haavojen revisio ja suturaatio
 

Soveltamisohje

Arvio haavojen suturoimisessa toimenpide R I 106:n ja R II 206:n välillä tehdään tapauskohtaisesti ottaen huomioon ajankäyttö ja toimenpiteen vaativuus. Mikäli pinnalliset leikkaukset kohdistuvat selvästi eri asioihin ja niiden hoitamiseen kuluu huomattavasti aikaa ja potilas esim. joudutaan valmistelemaan kahdesti toimenpiteeseen, voidaan periä kaksi tämän ryhmän mukaista palkkiota.

Tätä toimenpidettä käytetään myös esim. säärihaavapotilaan haavan revisiossa.

107 Incisiot, joissa puudutus
108 Rikan poisto silmästä puudutuksessa
109 Korvakäytävän huuhtelu ja/tai imu
 

Soveltamisohje

Tätä toimenpidettä käytetään myös vaikean externin otiitin imussa, huuhtelussa ja tamponaatiohoidossa.

110 Tärykalvopisto
 

Soveltamisohje

Parasenteesi on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molempiin korviin.

111 Poskiontelopunktio/huuhtelu
 

Soveltamisohje

Poskiontelopunktio on yksi toimenpide, vaikka se tehtäisiin molemmin puolin. Toimenpide on maksullinen myös silloin, kun on kyseessä antrostomia-potilas, jolle tehdään huuhtelu lavaatiokärjellä.

113 Kynsiin ja kynsivalleihin kohdistuvat leikkaukset, jotka tehdään puudutuksessa
114 Injektiohoidot muualle kuin lihaksiin tai ihon alle
 

Soveltamisohje

Esimerkiksi erilaiset niveliin kohdistuvat lääkeinjektiot. Mikäli reumapotilaalle laitetaan lääkettä useampiin pikkuniveliin samanaikaisesti, on kyseessä vain yksi toimenpide. Myös injektiot, jotka kohdistetaan pehmytkudoksiin tarkoituksena esimerkiksi tulehdusprosessin rauhoittaminen jännekiinnitysalueella, ovat korvattavia toimenpiteitä.

116 Kipsaus
117 Psykiatrisen tilan suunnitellut terapiakäynnit (esim. perheterapia)
 

Soveltamisohje

Psykiatrisen tilan suunnitelluilla terapiakäynneillä tarkoitetaan käyntejä, jotka on etukäteen sovittu potilaan kanssa koskemaan tiettyä tavoitteellista hoitoa tai hoidon suunnittelua.

118 Lääkärin suorittama konsultointi, johon liittyy potilaan tutkiminen
 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa esimerkiksi nuorempi tai kokemattomampi lääkäri kysyy kokeneemman kollegan mielipidettä potilaan hoidosta ja tämä konsultaation antava lääkäri suorittaa itse potilaan tutkimuksen. Sairauskertomuksesta tulee löytyä saatu konsultaatiovastaus sekä merkinnät konsultaation antavasta lääkäristä, jolle korvaus suoritetaan.

119 Lääkekapselin asettaminen ihon alle
 

Soveltamisohje

Kyseeseen tulevat lähinnä ehkäisykapselit ja antabuskapselit. Tätä toimenpidettä käytetään myös poistettaessa esim. ehkäisykapseleita.

120 Suonensisäisen nestehoidon aloittaminen
 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan päätöstä suonensisäisen nestehoidon aloittamisesta siihen liittyvine mahdollisine lääkehoitoineen.

121

Koagulaatiohoidot (nenän limakalvot, kohdunsuu, pinnalliset iho­muutokset)

123 Gynekologinen tutkimus ja siihen liittyvä irtosolunäytteen otto
 

Soveltamisohje

Toimenpiteeseen kuuluvalla irtosolunäytteen otolla tarkoitetaan lähinnä PAPA-tutkimuksia. Joukkotutkimuksena otettuja irtosolunäytteitä ja äitiysneuvoloissa rutiininomaisesti otettuja irtosolunäytteitä ei kuitenkaan korvata toimenpiteinä. Korvattava toimenpide solunäytteenotto on myös silloin, kun lääkäri tekee sen GC-näytteen saamiseksi tapauksissa, joissa hän itse suorittaa myös näytteen mikroskopoinnin.

124 Akupunktiohoidot
126 Silmänpaineen mittaus
127 Äänihuulten tutkimus
128 Luxoituneen nivelen reponointi
129 Kierukan asettaminen
130 Tamponaatiohoidot (nenään tai korvaan)
131 Polyypin poisto
132 Vierasesineen poisto kehon luonnollisista aukoista ja onteloista
133 Otomikroskopia korvamikroskooppia käyttäen
134 Ohutneulabiopsia
136 Rakkopunktio
137 Nivelpunktio
139 Karsastuksen perusteellinen tutkimus
141 Peräpukamiin kohdistuva ei-leikkauksellinen toimenpide (ligaatio, kryokoagulaatio, trombosoivat injektiohoidot)
143 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn selvittely, arviointi ja hoidon suunnittelu sekä hoitosuunnitelman laadinta

 

Soveltamisohje

Toimenpide edellyttää yleensä potilaan omakohtaista tutkimista. Toimenpide tulee kysymykseen esimerkiksi monisairaan potilaan lääke- ja muun hoidon kokonaisuutta arvioitaessa ja/tai suunniteltaessa, vanhuspotilaan hoitopaikkaa/jatkohoitopaikkaa selviteltäessä ja/tai suunniteltaessa ja potilaslaissa tarkoitettua hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Toimenpiteestä syntyy tarvittavat merkinnät sairauskertomukseen ja/tai syntyy erillinen todistus/lausunto.

145 Elävän henkilön kliininen (oikeuslääkeopillinen) tutkimus

 

Soveltamisohje

Tutkimus tulee kyseeseen esimerkiksi ulkoisten pahoinpitelyvammojen tutkimuksena.

146 Ensikäynti äitiysneuvolassa

 

Soveltamisohje

Käyntiin liittyy aina asiakkaan terveydentilan arvio ja raskauden keston määritys. Lisäksi yleensä käyntiin liittyy yleinen raskauden riskien kartoitus, seulontavalistus, tupakka-alkoholi-valistus, ohjeet ravinnosta, liikunnasta jne.

147 Lapsille suoritettava viimeinen neuvolatarkastus ennen kouluunmenoa

 

Soveltamisohje

Tarkastus tehdään 4 vuoden iässä ja siihen kuuluu psyykkisen ja fyysisen kehitystason arviointi sekä sosiaalisten taitojen arviointi ja mahdollisesti tarvittavien tukitoimenpiteiden suunnittelu. Lapsen ja vanhempien suhdetta ja lasten itsenäistymistä tuetaan ja opastetaan ja ohjataan hoitoon kasvatusongelmissa.

148 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluva tarkastus, jonka yhteydessä tehdään lausunto

 

Soveltamisohje

Tarkastus tehdään koulun loppuvaiheessa ja sen yhteydessä voidaan tehdä perusteltuja kannanottoja tai lausuntoja oppilaan soveltuvuudesta suunnittelemiinsa ammatteihin tai tehdään ns. nuorison terveystodistus.

149 Hormonikorvaushoidon aloittaminen joko naiselle tai miehelle

 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan käyntiä, jonka yhteydessä tehdään kliininen tutkimus ja selvitetään mahdollisen hoidon edut ja haitat sekä suunnitellaan hoidon toteutus ja sovitaan jatkoseurannasta.

150 Verenkierron tutkiminen Doppler-UÄ -laitteen avulla.

 

Soveltamisohje

Toimenpidettä käytetään tutkittaessa esimerkiksi diabeetikon valtimoverenkiertoa tai säärihaavojen etiologiaa.

151 Muistisairauslääkityksen aloittaminen muistisairaalle potilaalle

 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan käyntiä, jonka yhteydessä lääkkeillä hoidettavaa muistisairautta (Alzheimerin tauti, Parkinsonin tautiin liittyvä dementia) sairastavalle potilaalle tehdään kliininen tutkimus ja selvitetään lääkehoidon indikaatioiden olemassaolo, mahdollisen hoidon edut ja haitat, sekä suunnitellaan hoidon toteutus ja sovitaan jatkoseurannasta.

Toimenpide on korvattava neurologian ja geriatrian alan erikoislääkärille lääkehoidon aloittamista koskevan päätöksenteon osalta. Toimenpidettä ei kuitenkaan käytetä, jos samassa yhteydessä tehdään lausunto lääkehoidon korvattavuudesta (R II 225).

Lisäksi toimenpide on korvattava myös muille terveyskeskuksessa työskenteleville lääkäreille lääkehoidon muutosta koskevan arvion ja päätöksen yhteydessä (hoidon tehostaminen tai vaihtaminen, yhdistelmähoidon aloittaminen, tarpeettoman lääkehoidon lopettaminen).

R II

Korvattavat toimenpiteet

201 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn selvittely, arviointi ja hoidonsuunnittelu.

 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan toimintakyvyn ja hoidontarpeen laajaa selvittelyä ja tähän liittyvää hoitosuunnitelman tekemistä. Toimenpidettä käytetään vastaavissa tilanteissa kuin R I 143 silloin, kun toimenpide vastaa ajankäytöltään ja vaativuudeltaan palkkioryhmän R II toimenpidettä. Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi harkittaessa M I lausunnon (tarkkailulähete M I) antamista tai arvioitaessa mahdollista lasten huostaanottoa.

202 Kokonaisvaltainen kuntoutusarviointi

 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan laajaa toimintakyvyn arviointia, johon yleensä liittyy kuntoutussuunnitelman tekeminen käyttäen esimerkiksi muuta kuntoutushenkilökuntaa apuna. Veteraanikuntoutusta varten tarvittavat tutkimukset ja lausunnot katsotaan tämän ryhmän mukaisiksi, mikäli ne tehdään viranomaisen asiasta antamien ohjeiden perusteella ja veteraanikuntoutuksen valinnan kriteerit ovat ensisijaisesti lääketieteelliset. Mikäli näin ei ole, käytetään toimenpidettä R I 143.

203 Työkyvyn arviointi
 

Soveltamisohje

Työkyvyn arvioinnilla tarkoitetaan laajaa, perusteellista työkyvyn arviointia riippumatta siitä, mikä on lopputulos. Toimenpide ei tule kyseeseen määrättäessä lyhytaikaista sairauslomaa esimerkiksi SVA-lomakkeella. Rutiininomainen työhöntulotarkastus ei myöskään ole tässä tarkoitettu toimenpide. Toimenpiteeksi ei lueta esimerkiksi asevelvollisten palvelukelpoisuuden selvittämiseksi tehtyjä tarkastuksia tai tavanomaisen T-lausunnon tekemistä. E-lausunnolla ilmaistu työkyvyn arvio on tässä tarkoitettu toimenpide vain, mikäli työkykyä joudutaan laajemmin tutkimaan ja perustelemaan.

204 Leikkauskelpoisuuden arviointi

 

Soveltamisohje

Toimenpide tulee kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa terveyskeskuslääkäriltä etukäteen pyydetään arviota leikkauskelpoisuudesta silmäleikkauksia varten.

206 Suurten haavojen hoito
 

Soveltamisohje

Toimenpide tarkoittaa tilanteita, joissa on kyseessä haavojen hoito, joihin liittyy esimerkiksi vaikeita ja työläitä reviisioita sekä syvempien kudosten kerroksittaista suturointia tai haavojen hoito vie huomattavasti aikaa.

207 Syvät koepalat ja ihonalaiset operaatiot
 

Soveltamisohje

Toimenpidettä voidaan käyttää esimerkiksi poistettaessa ihonalaisia kasvaimia tai tehtäessä esimerkiksi imu- tai koekaavintoja, jos niitä ei tehdä selvästi leikkaussaliolosuhteissa, jolloin käytetään toimenpidettä R III 301.

208 Rasitus-EKG
 

Soveltamisohje

Rasitusergometria luetaan tässä tarkoitetuksi toimenpiteeksi tilanteissa, joissa lääkäri itse valvoo ja tulkitsee tutkimuksen.

210 Allergiatestaus
 

Soveltamisohje

Lääkärin suorittama allergiatestauksen arviointi jatkohoito­suosituksin.

211

Luuydinpunktio

212

Kehon ontelon tyhjennys (keuhkot, vatsa)

216 Resuskitaatiohoito
 

Soveltamisohje

Toimenpide on korvattava kaikille elvytykseen osallistuville lääkäreille, kunhan asiapapereista, vähintään elvytyskertomuksesta, löytyy merkintä lääkärin osallistumisesta elvytykseen. Tätä toimenpidettä käytetään myös sähköisen rytminsiirron yhteydessä.

217

Ihonsiirto

219

Tympanostomiaputken asennus

222

Perkutaanisen rakkokatetrin asettaminen

223

Parafimoosin reponointi

224 Kuolinsyyn selvittäminen
 

Soveltamisohje

Toimenpide ei tarkoita pelkästään kuolintodistuksen allekirjoittamista, vaan ohjeitten ja määräysten mukaista kuolinsyyn selvittelyä. Toimenpiteen korvaus ei tule kysymykseen esimerkiksi syöpäpotilaiden terminaalivaiheessa, jolloin kuolinsyy on etukäteen tiedossa ja kuolema on odotettavissa.

225 Arvio jatkuvan lääkityksen tarpeesta lausuntoineen
 

Soveltamisohje

Toimenpide tulee kyseeseen tehtäessä arviota ja kirjoitettaessa lausuntoa kokonaan tai osittain korvattavien lääkkeiden osalta.

226 Huume-/humalatilatutkimus
 

Soveltamisohje

Huume-/humalatilatutkimuksella tarkoitetaan kliinistä tutkimusta joko humalatilan tai huumeiden vaikutuksen selvittämiseksi. Mikäli kliinistä tutkimusta ei tehdä, vaan otetaan ainoastaan verinäyte, käytetään toimenpidettä R I 120. Mikäli tehdään sekä kliininen humalatilatutkimus että otetaan verinäyte, korvataan vain tämän ryhmän mukaisena toimenpiteenä.

227 Endoskopiatutkimukset
 

Soveltamisohje

Endoskopiatutkimuksella tarkoitetaan esimerkiksi gastroskopiaa, rektoskopiaa, rektosigmoideoskopiaa ja kolonoskopiaa. Pelkkä proktoskopia on korvattava vain, mikäli tutkimus on vaativuudeltaan ja ajankäytöltään R II:n tasoa vastaava.

228 Takatamponaatio nenäverenvuodon hoitona

 

Soveltamisohje

Takatamponaatio tulee korvattavaksi riippumatta siitä, onko teknisenä suorituksena harsosykeröillä tai pallokatetreilla tapahtuva toimenpide.

230

Kyynelteiden sondeeraus

231

Murtumareponointi + kipsaus

233

Keskuslaskimokanylointi

R III

Korvattavat toimenpiteet

301 *) Leikkaussaliolosuhteissa tehtävät leikkaukset ja vastaavat toimenpiteet, jotka vaativat joko sentraalista johtopuudutusta, rektaalista, intramusku­laari- tai intravenöösianestesiaa tai lyhyttä inhalaatioanestesiaa tai laajaa infiltraatiopuudutusta.
303 Saattohoidon kotikäynti
 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan vaikeasti sairaan terminaalivaiheen hoitoon liittyvää lääkärin kotikäyntiä. Tämän toimenpiteen lisäksi ei makseta liitteessä 1 määrättyjä käyntipalkkioita.

304 Lääkärin läsnäoloa vaativa sairaankuljetus

 

Soveltamisohje

Toimenpiteellä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa lääkäri joutuu potilaan tilan vakavuuden takia saattamaan tämän seuraavaan hoitopaikkaan.

305 Infarktin liuotushoito
 

Soveltamisohje

Toimenpide tarkoittaa terveyskeskuksessa diagnosoitua sydäninfarktia, sen liuotushoidon aloittamista ja toteuttamista.

*) Tutkimusten lisäksi maksetaan terveyskeskuksen lääkärille palkkiot ultraäänitutkimuksesta.


Toimenpideryhmä RU I–RU II

Muihin terveyskeskusten lääkäreihin kuin röntgenerikoislääkäreihin
sovellettavat radiologiset toimenpiteet

RU I

Korvattavat toimenpiteet

101

Ylävatsan yleistutkimus

102

Alavatsan yleistutkimus

103

Jäännösvirtsan tutkimus

104

Ehkäisykierukan paikantaminen

105

Varhaisraskauden toteaminen

106

Yksittäinen mittakontrolli

RU II

Korvattavat toimenpiteet

201

Sydämen ultraäänitutkimus

Soveltamisohje

Toimenpide edellyttää erikoislääkärin perehtyneisyyttä sydämen
ultraäänitutkimuksiin

Toimenpideryhmä RR I–RR III

Terveyskeskusten röntgenerikoislääkäreihin sovellettavat radiologiset
toimenpiteet

RR I

Korvattavat toimenpiteet

101

Skolioositutkimus

102

Nivelen rasitustutkimus

103

Hypofarynx

104

Ruokatorven kaksoiskontrastitutkimus

105

Mahalaukun kaksoiskontrastitutkimus

106

Ohutsuolipasaasi

107

Urografia

108

Akuutti urografia

109

Miktiokystografia

110

Ylävatsan ultraäänitutkimus

111

Alavatsan ultraäänitutkimus

112

Kaulan alueen ultraäänitutkimus

113

Nivelten ultraäänitutkimus

114

Lihasten ja jänteiden ultraäänitutkimus

115

Pehmytosaresistenssin ultraäänitutkimus

116

Virtsaelinten ultraäänitutkimus

117

Kivesten ultraäänitutkimus

118

Prostatan ultraäänitutkimus

119

Munuaisten ultraäänitutkimus

120

Kilpirauhasen ultraäänitutkimus

121

Sylkirauhasen ultraäänitutkimus

RR II

Korvattavat toimenpiteet

201

Usean nivelen rasitustutkimus

202

Fistelitutkimus

203

Mammografia

204

Mahalaukun kaksoiskontrasti, vaativa

206

Ultraääniohjattu ONB pinnalliseen elimeen

207

Rintarauhasten ultraäänitutkimus

208

Raajalaskimoiden ultraäänitutkimus

209

Sydämen ultraäänitutkimus

210

Alaraajan venografia

RR III

Korvattavat toimenpiteet

301

Artrografia

302

Paksunsuolen kaksoiskontrastitutkimus

303

Lumbaalinen varjoainemyelografia

304

Vaativa abdomenin ultraäänitutkimus

305

Ohutsuolen kaksoiskontrastitutkimus