Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Åtgärdskatalog för läkare vid hälsocentraler

  Åtgärdskatalog

  Åtgärdsgrupper R 0–R III

  Tillämpliga för samtliga läkare vid hälsocentraler med beaktande av de allmänna anvisningarna ovan

  R 0

  Ersättningsgilla åtgärder

  001

  Vårdanvisningar som läkaren ger patienten per telefon eller elektroniskt och sedan skriver in i journalsystemet

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden ersätter i regel ett besök på mottagningen. Åtgärdsarvodet betalas inte om patienten omedelbart efter samtalet söker vård. Åtgärden ersätts inte om anvisningen ges via en annan person, utom när patienten t.ex. på grund av ålder, förmåga att förstå, språkproblem eller handikapp inte själv förmår sköta sina ärenden. Med denna åtgärd avses inte intern konsultation mellan vårdpersonal.

  002

  Konsultation som läkaren ger till en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården i vilken ingår en vårdanvisning som ska skrivas in i journalsystemet.

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden ersätter i regel ett besök på mottagningen. Åtgärdsarvode betalas inte om patienten till följd av konsultationen omedelbart efter samtalet söker läkarvård. Man bör i journalen kunna finna konsultationssvaret och en anteckning om den konsulterade läkare som ersättningen betalas till. Användningen av åtgärdskoden grundar sig på förändringar i uppgifts- och arbetsfördelningen för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. Förändringarna kan basera sig på lagändringar, organisationsreformer eller bättre utnyttjande av servicebehov och personalens kompetens för att service- och personalstrategier ska kunna genomföras.

  R I

  Ersättningsgilla åtgärder

  101

  Synundersökning med ögonbottenundersökning

  Tillämpningsanvisning

  Med undersökningen avses en synundersökning med ögonbottenundersökning som utförs av läkare. Undersökningen utgör en ersättningsgill åtgärd endast om patienten anför symtom i anslutning till synfel eller ögonsjukdom eller om den utförs med samma grundlighet som t.ex. vid årlig kontroll av diabetiker. Denna åtgärdskod används också när ett skriftligt utlåtande utgående från bilder av ögonbottnen ges.

  102

  Hörselundersökning jämte stämgaffelundersökning

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses en grundlig hörselundersökning utförd av en allmänläkare. Undersökningen utgör en ersättningsgill åtgärd då patienten anför symtom som hänför sig till fel på hörseln eller en öronsjukdom. I hörselundersökningen ingår konstaterande av otologisk status och kontroll med viskstämma eller tolkning av audiogram.

  103

  Grundlig neurologisk undersökning

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden innebär en grundlig neurologisk undersökning utförd av en allmänläkare. Undersökningen är ersättningsgill endast då den utförs efter att patienten klagat över neurologiska symptom eller då det är motiverat att misstänka att orsaken till patientens symtom kräver neurologisk utredning eller då undersökningen av någon annan orsak utförs med motsvarande grundlighet. Åtgärden är dock inte ersättningsgill när det gäller vägledande neurologiska undersökningar som utförs t.ex. i samband med undersökning för körkort.

  105

  Helhetsbedömning av kardiorespiratorisk status med laboratorieundersökning

  Tillämpningsanvisning

  Med undersökningen avses t.ex. årlig grundlig undersökning av en patient med hjärt- eller lungsjukdom eller årlig kontroll av blodtryckspatienter. Undersökningen är ersättningsgill endast när den också omfattar tolkning av EKG, thorax-rtg, lungfunktionstest och/eller laboratorieprov. Undersökningen är ersättningsgill även i sådana fall där man i ett akut skede måste utföra en grundlig klinisk undersökning av en patient som lider av en hjärt- eller lungsjukdom och ovan nämnda undersökningar kan utföras och tolkas.

  106

  Lätt kirurgi, revision och suturering

  Tillämpningsanvisning

  Bedömning av huruvida suturering av sår är en åtgärd som hör till R I 106 eller R II 206 görs från fall till fall med hänsyn till den tid som åtgår och åtgärdens svårighetsgrad. Om de ytliga operationerna helt klart gäller olika saker och det åtgår avsevärt med tid till att sköta dem och patienten t.ex. måste förberedas två gånger för åtgärden, kan två arvoden uppbäras för åtgärder inom denna grupp.

  Denna åtgärdskod används också när det gäller revision av bensår.

  107

  Incision i lokalbedövning

  108

  Avlägsnande av skräp ur ögat i lokalbedövning

  109

  Spolning och rensugning av örongång

  Tillämpningsanvisning

  Denna åtgärdskod används också vid spolning, rensugning och tamponering i samband med svår inflammation av ytterörat.

  110

  Paracentes

  Tillämpningsanvisning

  Paracentes räknas som en enda åtgärd, även om den utförs i båda öronen.

  111

  Maxillarpunktion

  Tillämpningsanvisning

  Maxillarpunktion utgör en enda åtgärd, även om den utförs på båda sidorna. För åtgärden uppbärs arvode också i de fall då en sköljning med lavationsspets görs på en antrostomipatient.

  113

  Nagel- och nagelvallsoperationer i lokalbedövning

  114

  Annan injektionsbehandling än i muskler eller under huden

  Tillämpningsanvisning

  T.ex. injicering av läkemedel i leder. Om en reumatiker på samma gång behandlas i flera små leder, är det fråga om endast en åtgärd. Också injektioner i mjukdelar för att t.ex. dämpa en infektion i ett senfäste är åtgärder som berättigar till ersättning.

  116

  Gipsning

  117

  Planerade terapibesök vid psykisk störning (t.ex. familjeterapi)

  Tillämpningsanvisning

  Med planerade terapibesök vid psykisk störning avses besök som i förväg avtalats med patienten för en viss målinriktad vård eller för planering av vård.

  118

  Konsultation jämte undersökning av patient

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses situationer där t.ex. en yngre och mer oerfaren läkare rådfrågar en äldre kollega om vården av en patient och den konsulterade läkaren själv utför undersökningen av patienten. Man bör i journalen kunna finna anteckningar om den konsulterade läkare som ska arvoderas samt konsultsvaret.

  119

  Implantation av medicinkapsel under huden

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärdskoden gäller närmast preventiv- och antabuskapslar.
  Att avlägsna
  t.ex. en preventivkapsel är också en åtgärd som räknas hit.

  120

  Inledning av intravenös vätskebehandling

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses beslut om att inleda intravenös vätskebehandling inklusive eventuell medicinering.

  121

  Koagulationsbehandling (gäller näsans slemhinnor, livmodermunnen, ytliga hudförändringar)

  123

  Gynekologisk undersökning inklusive cellprov

  Tillämpningsanvisning

  Med cellprov som hör till undersökningen avses i främsta hand pap smear. Cellprov vid screeningförfarande och cellprov som utförs rutinmässigt av mödravårdscentralerna ersätts dock inte inom ramen för denna kod. Cellprovet är en ersättningsgill åtgärd också då den utförs av läkare för att få GC-prov i sådana fall där läkaren också mikroskoperar provet.

  124

  Akupunktur

  126

  Ögontrycksmätning

  127

  Undersökning av stämbanden

  Tillämpningsanvisning

  Med undersökning av stämbanden avses t.ex. undersökning av stämbandens ställning, rörelser och struktur genom indirekt laryngoskopi.

  128

  Reposition av luxerad led

  129

  Inläggning av spiral

  130

  Tamponad (i näsan eller i örat)

  131

  Avlägsnande av polyp

  132

  Avlägsnande av främmande kropp ur kroppsöppning

  133

  Otomikroskopering med hjälp av öronmikroskop

  134

  Finnålsbiopsi

  136

  Blåspunktion

  137

  Ledpunktion

  139

  Grundlig undersökning av skelning

  141

  Icke operativ behandling av hemorrojder (ligatur, kryokirurgi, trombolytiska injektioner)

  143

  Utredning och bedömning av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga samt planering av vården och uppgörande av vårdplan.

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden förutsätter i allmänhet att läkaren undersöker patienten. Åtgärden blir aktuell t.ex. vid bedömning och/eller planering av läkemedelsbehandling och övrig behandling som helhet för en person med flera sjukdomar, utredning och/eller planering av vårdplats/fortsatt vårdplats för en äldre patient och vid uppgörande av en vårdplan enligt patientlagen. Åtgärden resulterar i behövliga anmärkningar i journalen och/eller ett särskilt intyg/utlåtande.

  145

  Klinisk (rättsmedicinsk) undersökning av levande person

  Tillämpningsanvisning

  Undersökningen kommer i fråga t.ex. vid undersökning av yttre skador förorsakade av misshandel.

  146

  Första besök på rådgivningsbyrå för mödravård

  Tillämpningsanvisning

  Till besöket hör alltid en bedömning av patientens hälsotillstånd och bestämning av hur långt graviditeten framskridit. Ytterligare ingår vanligtvis en allmän kartläggning av riskerna i samband med graviditeten, upplysning om screening samt om tobak och alkohol, råd om kost och motion o.s.v.

  147

  Sista kontroll på rådgivningsbyrån innan ett barn börjar skolan

  Tillämpningsanvisning

  Kontrollen görs vid 4 års ålder och i den ingår en uppskattning av den psykiska och fysiska utvecklingsnivån samt de sociala färdigheterna och eventuell planering av nödvändiga stödåtgärder. Stöd ges för relationen mellan barn och föräldrar och för barnets frigörelse till självständighet. Vid uppfostringsproblem ges råd samt anvisas vård.

  148

  Kontroll som hör till skol- och studerandehälsovården jämte utlåtande

  Tillämpningsanvisning

  Kontrollen görs i slutskedet av skolgången. I samband med kontrollen kan ett grundat ställningstagande eller utlåtanden om elevens lämplighet för planerat yrkesval eller ett s.k. friskintyg för ungdomar ges.

  149

  Påbörjande av hormonell substitutionsterapi för kvinnor/män

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses ett besök under vilket det görs en klinisk undersökning för att utreda möjlig nytta och eventuella skadeverkningar av vården. Det görs upp en plan för vården och uppföljningen.

  150

  Undersökning av blodcirkulationen med dopplerultraljud

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärdskoden används t.ex. vid undersökning av artärpulsen hos en diabetiker eller bensårsetiologi.

  151

  Inledande av demensmedicinering för dement patient

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses ett besök där läkaren gör en klinisk undersökning av en patient med en demenssjukdom (Alzheimers sjukdom, demens associerad med Parkinsons sjukdom) som behandlas med läkemedel samt en utredning av eventuella indikationer av läkemedelsbehandlingen och eventuella fördelar och nackdelar med behandlingen. I åtgärden ingår även planering av vården och överenskommelse om den fortsatta uppföljningen.

  Till specialistläkare inom neurologi och geriatri ska för åtgärden ges ersättning i fråga om beslut som gäller inledande av läkemedelsbehandling. Denna åtgärdskod används dock inte om läkaren samtidigt skriver ett utlåtande om rätt till ersättning för läkemedelsbehandlingen (R II 225).

  Ersättning för åtgärden ska också ges till andra läkare vid hälsocentralen i samband med bedömning och beslut som gäller ändring av läkemedelsbehandling (intensifiering eller byte av behandling, inledande av kombinerad behandling, avslutande av onödig läkemedelsbehandling).

   

  R II

  Ersättningsgilla åtgärder

  201

  Utredning och bedömning av fysisk, psykisk och social funktionsförmåga samt anslutande vårdplanering

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses omfattande utredning av funktionsförmågan och av vårdbehovet samt uppgörande av anslutande vårdplan. Denna åtgärdskod används i motsvarande situationer som R I 143 när åtgärden till svårighetsgrad och tidsåtgång motsvarar åtgärden RII. Åtgärdskoden kan användas t.ex. då läkaren överväger att utfärda ett MT 1-utlåtande (observationsremiss M I) eller vid bedömning av eventuellt omhändertagande av barn.

  202

  Övergripande bedömning av rehabiliteringsbehov

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses en omfattande bedömning av patientens funktionsförmåga. I anslutning till bedömningen görs i allmänhet en rehabiliteringsplan upp med t.ex. annan rehabiliteringspersonal som hjälp. Undersökningar och utlåtanden som behövs för rehabilitering av krigsveteraner räknas till denna grupp, såvida de görs på grundval av anvisningar som utfärdats av en myndighet och om kriterierna för uttagning till sådan rehabilitering i första hand är medicinska. I annat fall används åtgärdskod R I 143.

  203

  Bedömning av arbetsförmåga

  Tillämpningsanvisning

  Med bedömning av arbetsförmåga avses en omfattande, grundlig bedömning av arbetsförmågan, oberoende av slutresultatet. Åtgärden kommer inte i fråga vid kort sjukskrivning med t.ex. läkarintyg A. Rutinmässig kontroll av nyanställda är inte heller en här avsedd åtgärd. Som åtgärd räknas inte heller t.ex. undersökningar för utredning av värnpliktigas tjänstgöringsduglighet eller för sedvanliga T-intyg. En bedömning av arbetsförmågan med ett E-intyg är en åtgärd som räknas hit endast om den kräver grundliga undersökningar och motiveringar.

  204

  Bedömning av operabilitet

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden kommer i fråga t.ex. i situationer då man av hälsocentralläkaren på förhand begär en bedömning av operabiliteten inför en ögonoperation.

  206

  Behandling av stora sår

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden avser situationer som gäller vård av sår med t.ex. svåra och arbetsdryga revisioner samt suturering skiktvis av djupare vävnadslager eller vård av sår som tar lång tid i anspråk.

  207

  Djupa biopsier eller subkutana operationer

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärdskoden kan användas t.ex. då tumörer under huden avlägsnas eller sug- eller provskrapning görs, om de inte sker i operationssal eller liknande, varvid åtgärdskoden R III 301 ska användas.

  208

  Arbets-EKG

  Tillämpningsanvisning

  Arbetsprov räknas som en här avsedd åtgärd i situationer då läkaren själv övervakar och tolkar undersökningen.

  210

  Allergiutredning

  Tillämpningsanvisning

  Läkares bedömning av allergiutredning jämte rekommendation för fortsatt behandling.

  211

  Benmärgspunktion

  212

  Utrymning av kroppshåla (gäller lungor, mage)

  216

  Hjärt-lungräddning

  Tillämpningsanvisning

  Alla läkare som deltagit i en återupplivning ska ersättas för åtgärden förutsatt att det finns anteckningar i handlingarna, åtminstone i återupplivningsberättelsen, om att läkaren deltagit i upplivningen. Denna åtgärdskod används också vid elektrisk rytmkonvertering.

  217

  Hudtransplantation

  219

  Insättning av tympanostomirör

  222

  Insättning av perkutan blåskateter

  223

  Reposition av parafimos

  224

  Fastställande av dödsorsak

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden innebär inte endast undertecknande av dödsattest, utan också utredning av dödsorsak enligt anvisningar och bestämmelser. Ersättning för åtgärden kommer inte i fråga t.ex. i terminalskedet hos cancerpatienter. Då är dödsorsaken redan på förhand känd och döden är att vänta.

  225

  Bedömning av behovet av varaktig läkemedelsbehandling jämte utlåtande

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden kommer i fråga då man gör en bedömning och skriver ett utlåtande för helt eller delvis ersättningsgilla mediciner.

  226

  Undersökning av berusningstillstånd

  Tillämpningsanvisning

  Med undersökning av berusningstillstånd avses klinisk undersökning för bedömning av berusningsgrad eller påverkan av narkotiska medel. Om klinisk bedömning inte görs utan endast blodprov tas, används åtgärdskoden R I 120. Om läkaren utför både en klinisk undersökning av berusningstillståndet och tar blodprov, ersätts åtgärden endast enligt denna åtgärdsgrupp.

  227

  Endoskopier

  Tillämpningsanvisning

  Med endoskopisk undersökning avses t.ex. gastroskopi, rektoskopi, rektosigmoideoskopi och koloskopi. Enbart proktoskopi ersätts endast om undersökningen till svårighetsgrad och tidsåtgång motsvarar R II-nivån.

  228

  Bakre tamponad vid näsblödning

  Tillämpningsanvisning

  Anläggning av bakre tamponad ersätts oberoende av om den anläggs med gasvävskompresser eller med ballongkatetrar.

  230

  Sondering av tårkanaler

  231

  Reposition och gipsning av benbrott

  233

  Inläggning av kanyl i central ven

   

  R III

  Ersättningsgilla åtgärder

  301 *)

  Operationer och motsvarande åtgärder
  som görs i operationssal och som fordrar antingen central ledningsanestesi eller rektal, intramuskulär eller intravenös anestesi, kort inhalationsanestesi eller omfattande infiltrationsanestesi.

  303

  Hembesök i terminalskede

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses ett hembesök som en läkare gör hos en svårt sjuk patient i terminalskedet. Utöver detta arvode betalas inget besöksarvode enligt bilaga 1.

  304

  Sjuktransport som kräver läkares närvaro

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden avser situationer då en läkare på grund av patientens kritiska tillstånd måste övervaka förflyttningen till en annan vårdplats.

  305

  Trombolytisk behandling vid hjärtinfarkt

  Tillämpningsanvisning

  Med åtgärden avses vid hälsocentral diagnostiserad hjärtinfarkt samt trombolytisk behandling.

  *) Läkare vid hälsocentral betalas utöver arvode för ovan nämnda åtgärder även arvode för ultraljudsundersökning.

  Åtgärdsgrupper RU I–RU II

  Radiologiska åtgärder tillämpliga för andra läkare vid hälsocentraler än röntgenläkare

  RU I

  Ersättningsgilla åtgärder

  101

  Allmän undersökning av bukens övre del

  102

  Allmän undersökning av bukens nedre del

  103

  Undersökning av resturin

  104

  Bedömning av spirals läge

  105

  Fastställande av graviditet i tidigt skede

  106

  Individuell mätning

  RU II

  Ersättningsgilla åtgärder

  201

  Ultraljudsundersökning av hjärtat

  Tillämpningsanvisning

  Åtgärden förutsätter en specialists kunskaper om ultraljudsundersökning av hjärta.

   

  Åtgärdsgrupper RR I–RR III

  Radiologiska åtgärder tillämpliga för röntgenläkare vid hälsocentraler

  RR I

  Ersättningsgilla åtgärder

  101

  Skoliosutredning

  102

  Provocerad belastning av led

  103

  Hypofarynx

  104

  Dubbelkontraströntgen av esofagus

  105

  Dubbelkontraströntgen av magsäcken

  106

  Utredning av passagehinder i tunntarmen

  107

  Urografi

  108

  Akut urografi

  109

  Miktionscystografi

  110

  Ultraljudsundersökning av bukens övre del

  111

  Ultraljudsundersökning av bukens nedre del

  112

  Ultraljudsundersökning av halsregionen

  113

  Ultraljudsundersökning av leder

  114

  Ultraljudsundersökning av muskler och senor

  115

  Ultraljudsundersökning av mjukdelsresistenser

  116

  Ultraljudsundersökning av urinorgan

  117

  Ultraljudsundersökning av testiklar

  118

  Ultraljudsundersökning av prostata

  119

  Ultraljudsundersökning av njurar

  120

  Ultraljudsundersökning av sköldkörtel

  121

  Ultraljudsundersökning av spottkörtel

  RR II

  Ersättningsgilla åtgärder

  201

  Provocerad belastning av flera leder

  202

  Fistelografi

  203

  Mammografi

  204

  Krävande dubbelkontraströntgen av magsäcken

  206

  Finnålsbiopsi av ytliga organ med ultraljudsassistans

  207

  Ultraljudsundersökning av bröstkörtlar

  208

  Ultraljudsundersökning av vener i extremiteterna

  209

  Ultraljudsundersökning av hjärtat

  210

  Venografi i nedre extremiteter

  RR III

  Ersättningsgilla åtgärder

  301

  Artrografi

  302

  Kolonröntgen med dubbelkontrast

  303

  Lumbal myelografi

  304

  Krävande ultraljudsundersökning av buken

  305

  Undersökning av tunntarm med dubbelkontrast