Toimenpideluettelo

(TKHL = toimenpideryhmä)

TKHL

Korvattavat toimenpiteet

TKHL 2

204

 

Oikomishoidon suunnittelu
Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan
oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

205
 

Potilaan esilääkitys
I.m.- i.v.- p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoineen.

212

 

Hampaan poisto osittain, hemisektio
Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.
Monijuurisen hampaan halkaisu. Ei sisällä juurihoitoa.

214

 

Parodontologinen hoito, suppea, muun hammashoidon yhteydessä
Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään 20 min.

217


 

Hampaan poisto
Maitohampaan poisto vain silloin, kun vastaava pysyvän hampaan aihe puuttuu. Sisältää myös mahdolliset poistosta aiheutuvat jälkeenpäin tapahtuvat käynnit toimenpiteineen.

219

Maitohampaan amputaatio

222

Yhden pinnan täyte

223

 

 

Yksilöllinen oikomishoidon seulontatutkimus
Tätä varten varatulla potilaskohtaisella vastaanottoajalla tehty oikomishoidon tarpeen ja hoitoon ottamisen määritys: maksetaan vain yhdelle hammaslääkärille kerrallaan. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

224
 

Puudutus
Käyntikertaa kohti. Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

226
 

Suppea osatutkimus tai muu kestoltaan vastaava tutkimus
Esim. riskipotilaan uusintatarkastus ja tapaturmapotilaan jälkitarkastus.

227
 

Rengaskiinnike hampaalta
Maksetaan puolet 2. ryhmän palkkiosta.

229

 

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, suppea
Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan kontrolli ilman toimenpidettä.

230
 

Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea
Kesto enintään 10 min.

231
 

Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla
Toimenpide on yksi kokonaisuus.

TKHL 3

 

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suun ja hampaiston kokonaistutkimus
Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja diagnosointi. Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkiota.

Palkkion suuruus määräytyy seuraavasti:

Potilaan ikä tutkimuspäivänä Säännöllinen työaika Kliininen lisätyö

 

 

yli 30 t/vk tai
keskimäärin yli 30 t/vk,
arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna

 

0 – 5 vuotta

1,94

3,44

3,44

6 – 21 vuotta

3,88

6,87

6,87

22 – 40 vuotta

7,77

13,73

13,73

41 – 63 vuotta

9,71

17,17

17,17

vähintään 64 vuotta

11,66

20,60

20,60

Soveltamisohje

Mikäli potilaalle on määritelty yksilöllisen sairastavuuden perusteella suoritettava seuraava tutkimusajankohta siten, että yksilöllinen tutkimusväli on vuotta pidempi, maksetaan palkkio vuosittain taannehtivasti tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tutkimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) kulloinkin uuden tutkimuksen tehneelle hammaslääkärille.

Ns. välivuoden palkkio tulee kysymykseen silloin, kun hammaslääkärin potilaalle määrittämä yksilöllinen tutkimusväli ei edellytä tutkimuksen suorittamista vuosittain.

Palkkio maksetaan niin kauan kuin potilas on hammaslääkärin hoidossa ja palkkion maksamisessa seurataan suoritettujen tutkimusten ajankohtia.

Paikallisesti on syytä laatia kirjalliset ohjeet mm. hoitojen ja toimenpiteiden kirjaamismenettelystä ja potilaiden kutsukäytännöistä ym. hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

303 

Erikoisalakohtainen tutkimus
Käytetään esim. purennan tai purentasuhteiden rekonstruktiohoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon pohjana. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi esim. röntgentutkimukseen, mikrobiologiseen tutkimukseen ja/tai kipsimalleihin, esim. eri erikoisalojen tutkimukset.

305
 

Konsultaatio tai lausunto
Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon, myös hampaiston röntgentutkimuksesta. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

307

Lähetepotilaan kirjallinen hoitosuunnitelma

308

 

Koepalan otto
Vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

309


 

Oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Irto-/kiinteän oikomiskojeen tai proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen ja oikomisessa jäljennökset kojetta varten. Kesto enintään 20 min.

310

Irtokojeen sovitus, käytön opetus tai aktivointi.

311


 

Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä hoitosuunnitelma
Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän-, ylläpito- ja omahoidon suunnitelmineen.

312

 

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli
Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarteen irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa.

313 

Hammasproteesin korjaus tai pohjaus
Hammasproteesin korjaus tai pohjaus ilman jäljennöstä. Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset. Proteesireunan hionta painohaavojen paranemiseksi sisältyy muihin tämän liitteen toimenpiteisiin. Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus.

314


 

Hoitovasteen arviointikäynti
Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon
arviointi suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Arvioinnin perusteella määritetään ylläpitohoitoväli huomioiden
omahoidon sujuminen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

315
 

Miniruuvin asettaminen
Miniruuvin kirurginen asettaminen. Maksetaan ruuvikohtaisesti.

TKHL 4

402

 

Kahden tai kolmen pinnan täyte
Täyte ulottuu kahdelle tai kolmelle hampaanpinnalle korvaten niistä huomattavan osan. Koodi sisältää mahdollisen alustäytteen.

405

 

Frenulum-plastiikka
Erilaisilla leikkausmenetelmillä tehtävä limakalvojänteitä pidentävä leikkaus/-kset käyntikerralta.

406

 

Suun limakalvossa olevan kasvaimen poisto
Leukoplakian, lichenin, verrukan tai vastaavan exkiisio/-t käyntikerralta.
 

407
 

Ienmuutoksen poisto
Esim. hyperplasian poisto. Toimenpide kestoltaan 20–30 min.

409
 

Purennanhoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon suunnittelu
Kirjallinen hoitosuunnitelma, joka perustuu kliiniseen ja/tai
röntgentutkimukseen sekä mahdolliseen mikrobiologiseen
tutkimukseen ja kipsimallianalyysiin.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

410
 

Pieni kova- ja/tai pehmytosaplastiikka
Yksittäisten kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t käyntikerralta.

413 

Keskivaikean oikomishoidon hoitokäynnin toimenpiteet
Aktivaattorin tai vastaavan kojeen sovitus ja käytön opetus tai sen hionnat ja säädöt.

Kiinteän kojeen valmistus / leuka, enintään 6 kiinnikettä

Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys.

Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen linguaali- tai palatinaali­kaaren etsauskiinnitys tai sementointi.

Hammaslääkärin tekemä linguaali- tai palatinaali- ym. kaari
juotoksineen.

Ekstraoraalivedon kasvokaaren sovitus ja/tai vetojärjestelyt ja käytön opetus.

Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus.

416


 

Keskivaikea erikoisalojen tutkimus
Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreihin tai noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys. Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

420

 

Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle
Toimenpiteellä tarkoitetaan puhelimitse virka- tai vapaa-aikana annettavaa reseptimääräystä ja/tai puhelinneuvontana annettavia hoito-ohjeita.

421

Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas

423

Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte

427
 

Purentafysiologinen hoitokäynti
Kesto enintään 20 min.

428
 

Vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto enintään 30 min.

429
 

Vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (yksi leukapuolisko).

Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

430

 

Mini-implantin asettaminen
Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin
yhteydessä implanttikohtaisesti.

TKHL 4B

451
 

Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte
Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.

453
 

Hammaskruunun tai pienen hammassillan irrottaminen ja
uudelleen sementointi

455
 

Yksikanavaisen hampaan juurikanavan avaus ja laajennus
Sisältää juurikanavan avauksen, kanavan pituuden määrittämisen ja laajennuksen.

456


 

Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus
Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta.

Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

457

 

Vaativa erikoisalojen suunnittelu
Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreiden tai ao. terveyskeskuksessa ko. tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu TKHL 516 tutkimukseen.

Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidon suunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

458

Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas

460

 

Parodontologinen hoito
Esim. hammaskiven poisto, kyretointi tai syvien ientaskujen
hoito. Kesto vähintään 20 min.

461
 

Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa
Kesto enintään 30 min.

462

 

Erittäin vaativa oikomishoidon tai proteettisen hoidon työsuunnittelu
Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto.
Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. Kesto yli 30 min.

463

Kiinteän kojeen valmistus / leuka, vähintään 7 kiinnikettä

464 

Proteettisen työn hoitokäynti
Sisältää irto- ja kiinteään protetiikkaan liittyvien laajojen hampaiston preproteettisten toimenpiteiden suorittamisen, tarkkuusjäljennösten oton, purennan määrityksen kaavion avulla tai sillan tai rangan runkovaiheen sovituksen, kukin käyntikertaa kohden.

465
 

Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.

466

Kiinteän oikomiskojeen kaari, yksinkertainen tai muotoiltava.

467
 

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen sillan valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen

468

 

Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide
Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.

Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan
eristämistä varten.

TKHL 5

503

 

Suun pehmytkudoskasvaimen poisto tai torusten poisto
Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto (esim.
lipoma, papilloma, mucocele jne.) käyntikerralta.

505
 

Vaativa ienmuutoksen poisto
Esim. laaja gingivoektomialeikkaus, kestoltaan 30–60 min.

507


 

Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi tai hammasmurtuman
hoito tai hampaan siirto

Käytetään reponoitaessa hammas tai kiskotettaessa juurimurtuma. Koodi merkitään kerran jokaista ko. tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.

510 

Vaativa hammasproteesin korjaus tai pohjaus
Proteesin korjaus tai pohjaus, joka edellyttää jäljennöstä. Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

513

Leukamurtuman kiskotus

514
 

Hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista
Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta.

516


 

Vaativa erikoisalojen tutkimus
Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreiden tai ao. terveyskeskuksessa ko. tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, mihin liittyy mm. malli- ja/tai röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin perustuva diagnoosi.

Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

517
 

Inhalaatiosedaatio
Sisältää inhalaatiosedaation käyntikerralta tarpeellisine jälkivalvontoineen.

518

Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari

519 

Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi. Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.

Soveltamisohje

Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreihin tai noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys.

Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden leikkaukselliseen poistoon.

520 

Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemman potilaan valmistelu toimenpidettä varten
Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemmalla potilaalla tarkoitetaan vaikeasti hoidettavaa kehitysvammaista, suun alueelle sädehoitoa saanutta, hemofiliaa, hepatiittia tai vaikeaa sydäntautia sairastavaa taikka muuta vastaavanlaista potilasta, jonka hoito vaatii erityistoimenpiteitä.

Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempi potilas voi olla myös leukanivelen tai puremalihasten vaivoista kärsivä potilas (suun avaamisvaikeudet) taikka sellainen lapsipotilas, jonka hoito edellyttää erityistoimia. Arvioitaessa, onko potilas vaikeahoitoinen, tulee hoidon suorittamistilanteeseen liittyä tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Käytettäessä koodia TKHL 520 yllä mainitussa tarkoituksessa voi sen kanssa käyttää muita tämän liitteen toimenpidekoodeja.

Veritartuntavaarallisten (HIV- ja hepatiitti) potilaiden tai hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien potilaiden hoitokäynniltä palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan.

Vaikea-asteisen hampaan kovakudoshäiriön (esim. AI, DI, MIH) hoidosta maksetaan palkkio erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

523
 

2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

524

 

Hampaiston oikomishoidon viimeistely
Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien
hionnan.

525
 

Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi/kiinnitys
Toimenpide, joka kestää yli 30 min.

526
 

Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa
Kesto yli 30 min.

528

 

Erittäin vaativa lausunto röntgentutkimuksesta
Esim. lausunto hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimuksesta (kaksi tai useampi leukapuolisko) tai muu useisiin eri röntgentutkimuksiin perustuva erittäin vaativa lausunto.

Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.

529

 

Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus
Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.

530

 

Suun ulkopuolella valmistetun pintakiinnitteisen hammassillan kiinnitys
Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin. Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

531

Hampaan juurentäyttö, 3- tai useampijuurikanavainen hammas

532

 

Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte
Täyte korvaa huomattavan osan ainakin hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli.

TKHL 6

601

 

Levyproteesi
Sisältää myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
Toimenpide koskee myös tilapäistä osaproteesia.

602
 

Hammassillan välihampaat
Jos väliosia on esim. kaksi, merkitään koodi kaksi kertaa.

603


 

Vaativa hammasterä tai kruunu
Hampaan kruunun tulee olla kokonaan täytemateriaalista.
Toimenpide edellyttää vaikeita työskentelyolosuhteita tai esim. kuparirenkaan käyttöä.

605
 

Laaja ja vaativa ienmuutoksen poisto
Esim. laaja gingivoektomialeikkaus. Kestoltaan yli 60 min.

606

Parodontologinen läppäleikkaus

607 

Hampaan poistoleikkaus
Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan leikkauksellisen poiston tai osittain puhjenneen hampaan leikkauksellisen poiston, joka edellyttää viillosta tapahtuvaa hampaan poistoa ja mahdollisesti hampaan ja/tai luun poraamista hampaan/juuren poistamiseksi sekä haavan suturointia

609

 

Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
Esim. hammaskiven poisto, laaja ja vaativa kyretointi, syvien ientaskujen hoito. Kesto vähintään 30 min.

610

 

3-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja
laajennuksen.

611
 

Hampaan juurenpään poisto tai kystan fenestraatio
Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

TKHL 7

701


 

Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus sekä komplisoitu sairaus
laaja ja vaativa

Erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen (yli 6 mm) tai
furkaatiomuutosten yli 30 min. kestävä hoito.

702

 

Vaativa parodontologinen läppäleikkaus sekä uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai iensiirreleikkaus
Vähintään 4 hampaan alue.

703
 

Implantti- tai implantti- ja limakalvokantoinen hammaskoko- tai
osaproteesi

704

Metallirunkoinen hammasosaproteesi

705

Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen

706

Purentakiskon tai uniapneakiskon valmistus ja suuhun sovitus

707

Vastaanotolla valmistettu hammassilta (yksittäinen silta)

709

 

Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai
pintakiinnitteistä vahviketta

Toimenpide on yksi kokonaisuus.

710
 

Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen
Kesto vähintään 45 min.

711

Hammaskruunu

712
 

Vaativa hampaan poistoleikkaus
Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.

713

Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi

714
 

Monijuurisen hampaan juurenpään poisto tai leukakystan poisto
Juurihoito ei sisälly toimenpiteeseen.

715

 

4- tai useampikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus,
erittäin vaativa

Sisältää kanavien avauksen, pituuksien määrittämisen ja laajennuksen.

716
 

Vaativan juurihoidon lisätoimenpide
Vaativa juurihoidon toimenpide juurikanavan kautta, kuten vierasesineen poisto juurikanavasta, juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus tai hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen tai ahtautuneiden kanavien etsiminen/avaus. Toimenpide vaatii usein mikroskooppia ja oman hoitokäyntinsä. Palkkio maksetaan käyntikohtaisesti.

717
 

Hampaan paljastus
Luun sisällä olevan hampaan paljastus.

718
 

Vaativa juurentäyttö
Edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa.