Suomeksi
LÄKTA
Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler 1.1.2016

Åtgärdskatalog

(TKHL = åtgärdsgrupp)

TKHL

Ersättningsgilla åtgärder

TKHL 2

204

 

Ortodontisk planering
Skriftlig vårdplan för ortodontisk behandling med enkel apparatur (kryssdrag, slipningar).

205
 

Premedicinering
Im-, iv-, pr- och po-medicinering jämte övervakning av patienten efter behandlingen.

212

 

Partiell extraktion av tand, hemisektio
T.ex. extraktion av en rot från tand med flera rötter.
Hemisektion av tand med flera rötter. Rotbehandling ingår inte.

214

 

Parodontologisk behandling, begränsad, i samband med annan tandvård
T.ex. avlägsnande av tandsten och behandling av tandköttsfickor, per besök. Högst 20 min.

217


 

Tandextraktion
Gäller borttagning av mjölktand endast då motsvarande anlag till permanent tand saknas. Innefattar också eventuella senare besök och åtgärder med anledning av extraktionen.

219

Amputation av mjölktand

222

Fyllning på en yta

223

 

 

Individuell ortodontisk screeningundersökning
Bedömning av om ortodontisk behandling behövs och om sådan ska ges på mottagningstid som reserverats för patienten för just denna åtgärd. Arvodet betalas till endast en tandläkare åt gången. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

224
 

Bedövning
Per besök. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

226
 

Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning
T.ex. återkontroll av riskpatient och efterkontroll av olycksfallspatient.

227
 

Cementerad ring, per tand
Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.

229

 

Åtgärd eller kontroll i samband med ortodontisk behandling, begränsad
T.ex. separering, kort kontroll av löstagbar apparatur, extraoralt drag eller retentionstråd utan åtgärder.

230
 

Bettfysiologisk behandling, begränsad
Högst 10 min.

231
 

Sammanbindning av tänder med fyllningsmaterial
Åtgärden utgör en helhet.

TKHL 3

 

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalundersökning av mun och tänder Åtgärden omfattar undersökning av tuggsystemet (bl.a. tänder, stödjevävnader och slemhinnor)  samt diagnos. I samband med besöket utförs även nödvändiga förebyggande åtgärder, för vilka tandläkaren inte får något särskilt arvode.

Arvodet bestäms enligt följande:

Patientens ålder på undersökningsdagen Ordinarie arbetstid Kliniskt mertidsarbete

 

 

Över 30 tim./v. eller i snitt över 30 tim./v., vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut

 

0 – 5 år

1,94

3,44

3,44

6 – 21 år

3,88

6,87

6,87

22 – 40 år

7,77

13,73

13,73

41 – 63 år

9,71

17,17

17,17

minst 64 år

11,66

20,60

20,60

Tillämpningsanvisning

Om en patients individuella undersökningsintervall på grund av sjukdomsfrekvens har fastställts vara längre än ett år, betalas arvodet årligen retroaktivt för det år då en undersökning har utförts men också för tiden mellan undersökningarna (arvode för mellanår) till den tandläkare som utfört den nya undersökningen.

Arvode för s.k. mellanår kommer i fråga om tandläkaren fastställer undersökningsintervallen för en patient som inte behöver en undersökning varje år.

Arvodet betalas så länge patienten får vård hos tandläkaren. Tidpunkterna för undersökningarna följs i betalningen av arvoden.

I syfte att säkerställa enhetliga förfaringssätt bland tandläkare är det motiverat att på lokal nivå utarbeta skriftliga anvisningar om bl.a. hur behandlingar och åtgärder registreras, hur patienterna kallas till vård osv.

303 

Undersökning inom ett specialområde
Undersökningen används t.ex. som underlag för rekonstruktion av bettet eller proportionerna i bettet och/eller behandling av stödjevävnaderna. Grundar sig förutom på klinisk undersökning också på t.ex. röntgenundersökning, mikrobiologisk undersökning och/eller gipsmodeller, t.ex. undersökningar som hänför sig till olika specialområden.

305
 

Konsultation eller utlåtande

Omfattar vårdanvisningar och/eller skriftligt utlåtande, också utlåtande om tandröntgen. Även utlåtanden till försäkringsanstalten och myndigheterna ingår i åtgärden.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

307

Skriftlig vårdplan för remitterad patient

308

 

Biopsi
Gäller endast om biopsin utförs som en separat åtgärd. Även redogörelse av resultatet för patienten och eventuell remiss till fortsatt behandling ingår.

309


 

Planering av ortodontisk eller protetisk behandling
Planering av avtagbar/fast ortodontisk apparatur eller protetisk konstruktion inklusive skriftlig vårdplan och vid ortodontisk behandling avtryck för apparatur. Högst 20 min.

310

Inprovning av löstagbar apparatur, patienthandledning eller aktivering av apparatur.

311


 

Vårdplan för totalundersökning av mun och tänder
Åtgärden omfattar en skriftlig vårdplan med eventuella kostnadskalkyler samt en plan för korrigerande, förebyggande och uppföljande tandvård samt egenvård.

312

 

Åtgärd eller kontroll i samband med ortodontisk behandling
T.ex. liten aktivering av fast apparatur/åtgärder utan lösgöring av bågen, justering av extraorala drag, liten aktivering av helix i munnen.

313 

Reparation eller rebasering av tandprotes
Reparation eller rebasering av tandprotes utan avtryck. Också sådan reparation som tandläkaren själv utför på mottagningen. Slipning av proteskant för läkning av skavsår ingår i andra åtgärder i denna bilaga. Exempelvis provisorisk rebasering för immediatprotes eller annan provisorisk rebasering.

314


 

Utvärdering av vårdrespons

Utvärdering av stödjevävnads- och kariesbehandling i förhållande till fynden under totalundersökningen och förändringarna i dem.

Utifrån utvärderingen bestäms intervallerna för uppföljningen med beaktande av hur väl egenvården fungerar.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

315
 

Insättning av miniskruvar
Kirurgisk insättning av miniskruvar. Betalas per skruv.

TKHL 4

402

 

Fyllning av två eller tre ytor
Fyllningen omfattar en betydande del av två eller tre tandytor. Koden omfattar eventuell underfyllning.

405

 

Frenulumplastik
Operation(er) med olika kirurgiska metoder för förlängning av slemhinneband, per besök.

406

 

Borttagning av tumör i munslemhinnan
Excision(er) av leukoplaki, lichen, verruca e.dyl., per besök.

407
 

Excision av gingivaförändring
T.ex. borttagning av hyperplasi. Åtgärden 20–30 min.

409
 

Planering av bettfysiologisk behandling och/eller stödjevävnadsbehandling
Skriftlig vårdplan som baserar sig på klinisk undersökning och/eller röntgenundersökning samt eventuell mikrobiologisk undersökning och analys av gipsmodeller.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

410
 

Enklare hård- och/eller mjukvävnadsplastik
Kirurgisk plastik av hård- och/eller mjukvävnader, per besök.

413 

Åtgärder vid besök för medelsvår ortodontisk behandling

Inprovning, slipning eller justering av aktivator eller motsvarande apparatur samt patienthandledning.

Tillverkning av fast apparatur/käke, högst 6 bracketter

Lösgöring och/eller aktivering och fastsättning av båge för fast apparatur.

Fastsättning av fabriks- eller laboratorieframställd lingual- eller palatinalbåge med etsning eller cementering.

Av tandläkaren framställd lingual-, palatinal- eller annan båge med lödningar.

Inprovning av ansiktsbåge till extraoralt drag och/eller dragsystem samt patienthandledning.

Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur.

416


 

Undersökning inom specialområde, medelsvår

Denna kod tillämpas på specialtandläkare inom kliniska specialiteter och sådana hälsocentraltandläkare som saknar specialkompetens, men som under ca en tredjedel av sin arbetstid utför sådana åtgärder. Grundar sig förutom på klinisk undersökning också på röntgenundersökning och/eller gipsmodeller.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

420

 

Telefonrådgivning till patient som behöver första hjälpen

Avser telefonrecept och/eller råd per telefon under tjänstetid eller fritid.

421

Fyllning av rotkanal, tand med en rotkanal

423

Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen

427
 

Besök för bettfysiologisk behandling
Högst 20 min.

428
 

Planering av ortodontisk eller protetisk behandling, krävande
Skriftlig arbetsplan ingår. Högst 30 min.

429
 

Utlåtande om röntgenundersökning, krävande

Ett utlåtande om röntgenundersökning som är mer krävande än normalt. T.ex. ett utlåtande om CBCT-undersökningar av tänder och käkar (en käkhalva).

Till en specialtandläkare med inriktning på odontologisk radiologi betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

430

 

Insättning av mini-implantat
Betalas per implantat endast vid stabilisering av helprotes för underkäke.

TKHL 4B

451
 

Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen
Fyllningen ersätter en betydande del av två av tandens ytor.

453
 

Uttagning och återcementering av tandkrona eller mindre bro

455
 

Upprensning och preparation av rotkanal, tand med en kanal
Omfattar upprensning av rotkanal, mätning av kanalens längd samt preparation.

456


 

Undersökning av patient i brådskande behov av första hjälpen

Med patient i brådskande behov av första hjälpen avses en patient som tas emot på mottagningen i egenskap av en patient som behöver första hjälpen inom cirka ett dygn efter att patienten kontaktat hälsocentralen. Utöver nödvändiga undersökningar ingår också åtgärder inom första hjälpen som kan betraktas som mindre omfattande, t.ex. slipning av vass kant på fyllning, tand eller protes. Öppnande och medicinering av tand, öppnande eller punktion av ytlig abscess under huden eller slemhinnan, borttagning av synligt främmande föremål i slemhinna, tandköttsficka eller mellan tänderna, stillande av blodflöde och/eller andra motsvarande åtgärder, per besök.

Eventuell hänvisning till fortsatt vård ingår.

457

 

Planering inom ett specialområde, krävande

Med krävande planering inom ett specialområde avses en vårdplan som grundar sig på TKHL 516 och som utförs av specialtandläkare inom kliniska specialiteter eller av en hälsocentraltandläkare som utför dessa uppgifter vid hälsocentralen.

Om flera tandläkare deltar i planeringen är åtgärdskoden TKHL 457 för vårdplaneringens ansvarige tandläkare och TKHL 305 för de övriga tandläkarna.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

458

Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler

460

 

Parodontologisk behandling

T.ex. avlägsnande av tandsten, kyrettage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Minst 20 min.

461
 

Bettfysiologisk behandling, krävande
Högst 30 min.

462

 

Planering av ortodontisk eller protetisk behandling, mycket krävande
T.ex. analys med hjälp av ansiktsbåge och bettregistrering.
Skriftlig arbetsplan ingår. Över 30 min.

463

Tillverkning av fast apparatur/käke, minst 7 bracketter

464 

Besök för protetiskt arbete
Innefattar omfattande preprotetiska åtgärder, precisionsavtryck, bettanalys med hjälp av ett schema eller inprovning av bro eller protes med skelett i anknytning till avtagbar och fast protetik, för varje besök.

465
 

Icke operativ extraktion av tand, krävande
Innefattar åtskiljning av rötter i tand med flera rötter

466

Båge för fast apparatur, enkel eller formbar

467
 

Tillverkning och tillfällig fastsättning av provisorisk tand- eller implantburen bro som görs på mottagningen

468

 

Restaurering av tandkrona för rotbehandling eller annan motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand

Vid stor brist på tandmaterial lagning med en tillfällig eller slutlig fyllning före rotbehandling.

Innefattar t.ex. borttagning av gammal tandfyllning och konstruktion av en tandpelare eller en omfattande och krävande tandfyllning för isolering av tanden under rotbehandling.

TKHL 5

503

 

Avlägsnande av oral mjukdelstumör eller torii
Avlägsnande av ytlig tumör under slemhinnan (t.ex. lipom, papillom, mucocele osv.) per besök.

505
 

Excision av gingivaförändring, krävande
T.ex. omfattande gingivektomi, 30–60 min.

507


 

Fixering av luxationsskadad tand eller behandling av tandfraktur eller transplantation av tand
Används då tand reponeras eller vid fixering av rotfraktur. Koden antecknas en gång per varje sådan skadad tand.

510 

Reparation eller rebasering av tandprotes, krävande

Protesreparation eller rebasering av protes som förutsätter avtryck. Inkluderar behövliga efterkontroller jämte åtgärder.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

513

Fixation av käkfraktur

514
 

Partiell krona eller fullkrona av fyllningsmaterial
Fyllningen ersätter en betydande del av minst fyra av tandens ytor.

516


 

Undersökning inom specialområde, krävande

Med krävande undersökning inom ett specialområde avses en krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av specialtandläkare inom kliniska specialiteter eller av en hälsocentraltandläkare som utför dessa uppgifter vid hälsocentralen. Till undersökningen ska ansluta sig en diagnos som bl.a. grundar sig på modell- och/eller röntgenanalys och/eller funktions- och ansiktsanalys.

Till specialtandläkare betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

517
 

Inhalationssedation
Innefattar inhalationssedation under ett besök jämte behövlig övervakning efter behandlingen.

518

Båge för fast ortodontisk apparatur, krävande

519 

Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris. Vid ortodontisk behandling betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

Tillämpningsanvisning

Denna kod tillämpas på tandläkare med specialkompetens inom de kliniska områdena och hälsocentraltandläkare som saknar specialistkompetens, men som under cirka en tredjedel av sin arbetstid utför sådana uppgifter.

Koden används inte vid operativ extraktion av icke erupterad eller delvis erupterad tand.

520 

Förberedelse av avsevärt mer svårbehandlad patient än vanligt
Med en avsevärt mer svårbehandlad patient avses en svårbehandlad utvecklingsstörd person, patient som fått strålbehandling i munregionen, patient som lider av hemofili, hepatit eller svår hjärtsjukdom eller motsvarande patient vars behandling förutsätter specialåtgärder.

Också en patient som lider av problem i käkled och tuggmusklulaturen (öppningssvårigheter) eller en barnpatient som kräver speciella åtgärder kan höra till denna grupp. För att patienten ska vara svårbehandlad ska själva utförandet av vården förutsätta arrangemang som avviker från det normala. Då kod TKHL 520 används i sådana fall kan andra åtgärdskoder i denna bilaga användas samtidigt.

För patienter som medför risk för blodsmitta (HIV och hepatit), patienter på en vård- eller omsorgsinrättning och patienter som stadigvarande vårdas på en hälsocentrals vårdavdelning betalas arvodet multiplicerat med 1,5 oberoende av var tandvården ges.

För behandling av svår störning i tandens hårdvävnad (t.ex. AI, DI, MIH) betalas arvodet till specialtandläkare multiplicerat med 1,5.

523
 

Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med två kanaler
Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

524

 

Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk behandling
Innefattar balanserande bettslipning och slipning av interdentala ytor.

525
 

Uttagning, reparation och återcementering/återfastsättning av bro
Över 30 min.

526
 

Bettfysiologisk behandling, mycket krävande
Över 30 min.

528

 

Utlåtande om röntgenundersökning, mycket krävande
T.ex. utlåtande om CBCT-undersökningar av tänder och käkar (två eller flera käkhalvor) eller ett annat mycket krävande utlåtande som baserar sig på flera olika röntgenundersökningar.

Till en specialtandläkare med inriktning på odontologisk radiologi betalas arvodet multiplicerat med 1,5.

529

 

Tillverkning av styrskena för protetisk åtgärd
Inkluderar tagning av avtryck, inprovning och markering av de planerade implantatställena.

530

 

Fastsättning av resinfästad tandbro tillverkad utanför munnen
Omfattar mellandelar och yt- eller inlay-fastsättning och/eller fastsättning i fåra på stödtänderna. Koden antecknas endast en gång, oberoende av hur många saknade tänder som ersätts.

531

Fyllning av rotkanaler, tand med tre eller fler rotkanaler.

532

 

Fyllning på minst tre ytor, tillverkad utanför munnen
Fyllningen ersätter en betydande del av minst tre av tandens ytor. Innefattar framtandsfasad som når över incisalkanten.

TKHL 6

601

 

Plattprotes
Inkluderar också nödvändiga efterkontroller inklusive åtgärder.
Åtgärden avser också provisoriska delproteser.

602
 

Pontic i tandbro
Om mellanlederna är t.ex. två, antecknas koden två gånger.

603


 

Partiell krona eller fullkrona, krävande
Tandkronan ska helt bestå av fyllningsmaterial.
Åtgärden förutsätter svåra arbetsförhållanden eller t.ex. användning av kopparring.

605
 

Excision av gingivaförändring, omfattande och krävande
T.ex. omfattande gingivektomi. Över 60 min.

606

Parodontal flap-operation

607 

Tandextraktion
Bl.a. operativ extraktion av icke-erupterad eller delvis erupterad tand. Förutsätter extraktion av tand genom snitt och eventuellt extraktion av tand/rot genom borrning av tand och/eller ben samt suturering av sår.

609

 

Parodontologisk behandling, långvarig
T.ex. avlägsnande av tandsten, omfattande och krävande kyrettage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Minst 30 min.

610

 

Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med tre kanaler
Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

611
 

Rotspetsresektion eller fenestration av cysta
Rotbehandling ingår inte i åtgärden.

TKHL 7

701


 

Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom samt komplicerad sjukdom – omfattande och krävande
Behandling av djupa tandköttsfickor (över 6 mm) eller furkationer som kräver speciella åtgärder, över 30 min.

702

 

Krävande parodontal flap-operation och replantation och/eller gingivatransplantation
Område med minst 4 tänder.

703
 

Implantatburen eller implantat- och slemhinneburen helprotes eller delprotes

704

Partiell tandprotes med gjutet skelett

705

Insättning av tandimplantat

706

Framställning och inprovning av bettskena eller sömnapnéskena.

707

På mottagningen tillverkad bro (en broenhet)

709

 

Sammanbindning av tänder med infattad eller ytfixerad förstärkning
Åtgärden utgör en helhet

710
 

Parodontologisk behandling, mycket långvarig
Minst 45 min.

711

Tandkrona

712
 

Operativ extraktion av tand, krävande
T.ex. djupt liggande icke-erupterad tand.

713

Slemhinneburen helprotes, krävande

714
 

Rotspetsresektion av tand med flera rötter eller exstirpation av käkcysta
Rotbehandling ingår inte i åtgärden.

715

 

Upprensning och preparation av rotkanaler i tand med fyra eller flera rotkanaler, mycket krävande
Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

716
 

Extra åtgärd vid krävande rotbehandling
En krävande rotkanalsåtgärd som görs via rotkanalen, såsom avlägsnande av ett främmande föremål ur rotkanalen, reparation av kanalperforation eller inre resorption eller tillslutning av en öppen rotspets eller öppning/sökning av förträngda rotkanaler. Åtgärden kräver ofta mikroskop och ett separat besök. Arvodet betalas per besök.

717
 

Friläggning av tand
Friläggning av intraossealt belägen tand.

718
 

Krävande rotfyllning
Förutsätter specialinstrument eller specialteknik.