På svenska
Yleiskirje
19/2023
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille sekä hyvinvointiyhtymille

Luontoisetuna annettavan polkupyöräedun vaikutus palkkaan

Tällä yleiskirjeellä vastataan kysymykseen, millä tavoin luontoisetuna annettava polkupyöräetu vaikuttaa palkkaan.

Kunta-alan ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimukset eivät sisällä erikseen määräystä siitä, millä tavoin luontoisetuna annettava polkupyöräetu vaikuttaa työntekijän/viranhaltijan palkkaan. Sopijaosapuolten yhteinen kanta on, että luontoisetuna annettavan polkupyörän osalta toimitaan samalla tavoin kuin luontoisetuna annettavan työsuhdematkalipun kohdalla kaikilla sopimusaloilla, lukuun ottamatta TTES-sopimusta.

Ohjeistus koskee kunta- ja hyvinvointialan virka- ja työehtosopimuksia, lukuun ottamatta TTES-sopimusta. Tulkinta polkupyöräedusta tulee voimaan 2.5.2023. Mahdolliset aiemmin tehdyt paikalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa sovitun mukaisesti ja uusia paikallisia virka- ja työehtosopimuksia voi tarpeen mukaan tehdä.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen JAU ry:n, JUKO ry:n ja SOTE ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Kunta- ja hyvinvointialalla matkakustannusten korvauksia koskevassa liitteessä on työsuhdematkalipun myöntämistä koskeva määräys (KVTES Liite 16, 2 § 6 mom., HYVTES Liite 6 2 § 6 mom.) Ko. määräystä sovelletaan samalla tavoin myös polkupyöräedun osalta.

Luontoisedun myöntäminen tai luontoisedusta sopiminen

Luontoisedun myöntäminen työnantajan yksipuolisella päätöksellä

Luontoisedut, kuten työsuhdematkalippu myönnetään usein ns. kollektiivisena etuna, jonka käytöstä ja käytön ehdoista ei erikseen sovita kunkin työntekijän/viranhaltijan kanssa. Työntekijä/viranhaltija päättää, ottaako tarjotun luontoisedun käyttöön vaiko ei. Luontoisedulla ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Työntekijälle/viranhaltijalle luontoisetuna annetun polkupyöräedun arvo on kuitenkin määriteltävä.

Polkupyöräetua myönnettäessä työntekijälle/viranhaltijalle on tärkeää kertoa,

  • onko kysymys määräaikaisesta vai toistaiseksi voimassa olevasta edusta,
  • missä tilanteissa etu voidaan poistaa tai työntekijä/viranhaltija voi sen lopettaa ja
  • ettei poistettua etua kompensoida muulla tavoin, jollei työnantaja ole etua myöntäessään muuta tarkoittanut tai muuta sovittu.

Luontoisedusta sopiminen

Työntekijän/viranhaltijan kanssa voidaan sopia, että polkupyöräetu on osa tehtäväkohtaista palkkaa (kts. esimerkiksi KVTES 2 luvun 7 § ja SOTE-sopimus 2 luvun 7 § soveltamisohje). Jos näin sovitaan, on tarkoin huolehdittava siitä, että tehtäväkohtaiset palkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa huomioiden polkupyöräetu.

Tehtäväkohtaisena palkan ja luontoisedun arvon yhteenlaskettu määrä huomioidaan tehtäväkohtaisena palkkana esimerkiksi tarkasteltaessa palkkakustannuksia tai tehtäessä sopimuskorotuksia.

Luontoisedun arvon ja tehtäväkohtaisen palkan yhteenlaskettu määrä ei saa mennä alle sovellettavan palkkahinnoittelukohdan peruspalkkatason. Suositeltavaa on, että rahapalkka olisi vähintään peruspalkan suuruinen.

Jos työnantaja antaa polkupyörän työntekijän/viranhaltijan omistukseen, kyse ei ole tässä tarkoitetusta luontoisetuna annettavasta polkupyörästä.

Luontoisetuna annettava polkupyörä ja sen vaikutus verotukseen ja työeläkevakuutusmaksuihin

Polkupyöräedun arvo vaikuttaa siihen, miten sitä verotetaan.

Verottajan ohjeen/tulkinnan mukaan työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on vuonna 2023 yhteensä 3.400,00 euroa vuodessa. Polkupyöräedun verovapaaosuus vuonna 2023 voi olla enintään 1.200,00 euroa.

Katso tarkemmin verohallinnon ohjeet luontoisetujen verotuksesta.

Eläketurvakeskus arvioi luontoisedun mahdollisen vaikutuksen työeläkevakuutusmaksuihin.
 

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT