På svenska
Yleiskirje
4/2024
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sopimuskorotukset vuonna 2024

Tässä yleiskirjeessä selostetaan
-    ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 keskitettyyn erään 1.2.2024 lukien liittyvää sopimusratkaisua,
-    ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) allekirjoituspöytäkirjan soveltamiseen/määräyksiin,
-    KVTESin paikallista erää 1.6.2024 lukien,
-    ns. kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaisen 1.6.2024 lukien toteutettavaa paikallista erää ja
-    KVTESin yleiskorotusta 1.6.2024 lukien.

Ohjeet vuoden 2025 osalta annetaan myöhemmin.

KT ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet 1.2.2024 keskitettyä erää koskevan neuvottelutuloksen (liite 1).

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen JAU ry:n, JUKO ry:n ja SOTE ry:n kanssa ja sopijaosapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

1 Virka- ja työehtosopimus virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027 muuttamisesta

Ns. kehittämisohjelmassa 2023–2027 on alun perin todettu, että 1.2.2024 lukien keskitetty erä käytetään tasopalkkajärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin. Erän suuruus: 0,4 % KVTESin palkkasummasta. Mikäli keskitetystä erästä ei päästä yksimielisyyteen, käyttämätön osa siirtyy seuraavalle vuodelle. Tieto erän toteuttamisesta annetaan 1.3.2024 mennessä.

Sopijaosapuolet ovat yhdessä todenneet, että KVTESin palkkauksen kehittäminen on siinä vaiheessa, että keskitettyä erää ei ole syytä käyttää vielä 1.2.2024 lukien. Sen vuoksi sopijaosapuolet ovat sopineet seuraavia muutoksia kehittämisohjelmaan.

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että keskitetty erä 0,4 % yhdistetään kehittämisohjelman 1.6.2024 paikalliseen erään. Tämä merkitsee, että kehittämisohjelman paikallisen järjestelyerän suuruus 1.6.2024 lukien muuttuu. Se on muutoksen jälkeen 1,0 % (0,6 %+0,4 %). Katso tarkemmin yleiskirjeen kohta 3.2.

Tämän lisäksi sopijaosapuolet ovat sopineet, että kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä 1.6.2025 lukien siirretään osa keskitetyksi eräksi 1.2.2025 lukien. Keskitetty erä on 1.2.2025 lukien 0,4 %. Jos keskitettyä erää ei käytetä 1.2.2025 lukien, niin se siirtyy käytettäväksi keskitettynä eränä 1.6.2025 lukien.

Tieto keskitetyn erän toteuttamisesta annetaan keväällä 2025. Kehittämisohjelman paikallisen erän suuruus muuttuu ja se on muutoksen jälkeen 1.6.2025 lukien 0,4 % (0,8 % - 0,4 %).

2 Ns. perälaudan vaikutukset Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) allekirjoituspöytäkirjan soveltamiseen/määräyksiin

KT, JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry saavuttivat vuonna 2023 neuvottelutuloksen työ- ja virkaehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjojen perälautatarkastelusta liittyen vuoden 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin. Katso KT:n yleiskirje 6/2022.

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin 1.6.2024 tuleviin yleiskorotuksiin lisätään vuonna 2024 0,77 prosenttia. Allekirjoituspöytäkirjassa sovittuihin paikallisiin järjestelyeriin lisätään vuonna 2024 0,33 prosenttia.

3 Paikalliset järjestelyerät 1.6.2024 lukien

3.1 KVTESin paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 perustuu kahteen eri KVTESin allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Paikallisen järjestelyerän suuruus

3.1 KVTES

 

 

  • A-kohta Paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin

4 § 2 mom.

6 §

0,4 prosenttia

  • B-kohta Lisäys paikalliseen järjestelyerään (verrokkialojen vaikutus)

4 § 4 mom.

6 §

0,33 prosenttia

Paikallisen järjestelyerän suuruus yhteensä

 

0,73 prosenttia

Paikallinen järjestelyerä on yhteensä 0,73 (0,4 + 0,33) prosenttia Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

Jos 3.1 A-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,4 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Jos 3.1 B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,33 %) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,17 %) ja toisesta puolesta (0,16 %) päättää työnantaja. Katso kohta 4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien.

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

KT:n yleiskirjeessä 2/2023 on annettu ohjeita ja esimerkkejä 1.6.2023 paikallisen järjestelyerän laskemisesta.  Yleiskirjeen esimerkkejä voidaan soveltaa myös 1.6.2024 tilanteessa.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen (A-kohta ja B-kohta)

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Laskentaperiaatteet käydään läpi ensimmäisessä neuvottelussa (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023). Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen A- ja B-kohtien paikallisesta järjestelyerästä kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

3.2 Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 mukaan (1,0 % = 0,6 % + 0,4 %)

Kehittämisohjelmaa on selostettu KT:n yleiskirjeessä 15/2022.

Sopijaosapuolet ovat sopineet, että kehittämisohjelman KVTESin keskitetty erä (1.2.2024 lukien) 0,4 % siirretään jaettavaksi kehittämisohjelman paikallisen erän (1.6.2024 lukien) yhteydessä 1.6.2024 lukien. Tämä tarkoittaa, että paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on yhteensä 1,0 % (0,6 % + 0,4 %).

Kehittämisohjelman lähtökohtana on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Tarkoituksena on uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa 2024 jaettavan kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän suuruus on muutoksen jälkeen yhteensä 1,0 (0,6+ 0,4) prosenttia KVTESin palkkasummasta. Paikallista järjestelyerää voi käyttää mm. työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään.

Järjestelyerän täytäntöönpanon osalta käytössä ovat samat menettelytavat kuin yleensäkin järjestelyeristä neuvoteltaessa. Kehittämisohjelman KVTESin paikallisten järjestelyerien osalta erä neuvotellaan ao. pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää järjestelyerän käytöstä tarkemmin kehittämisohjelmassa ilmenevin kohdennuksin ja rajoituksin.

KVTESin paikallista järjestelyerää koskevat edellä olevat neuvottelulausekkeet ovat voimassa myös neuvoteltaessa kehittämisohjelman paikallisesta järjestelyerästä. Sama koskee myös selvityksen antamista.

3.3 Paikallisten järjestelyerien neuvottelemisesta ja selvityksen antaminen järjestelyerien käytöstä

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat erien kohdentamisesta. Erät jaetaan voimassa olevien palkkausjärjestelmien mukaisesti. Laskentaperiaatteet käydään läpi ensimmäisessä neuvottelussa. (katso tarkemmin KT:n yleiskirje 2/2023). Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erien käytöstä.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Kaikkia tässä yleiskirjeessä lueteltuja paikallisia eriä koskee allekirjoituspöytäkirjassa mainittu kirjallisen selvityksen antaminen.

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten paikallinen erä on jaettu. Selvityksestä tulee käydä ilmi järjestelyerän piirissä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkasumma. Selvityksestä on käytävä ilmi järjestelyerän suuruus euromääräisenä. Selvityksessä on käytävä ilmi järjestelyerän kohdentuminen sekä järjestelyerien käytön kustannusvaikutus. Selvityksessä on annettava tiedot erikseen eri paikallisista järjestelyeristä. Tärkeintä on, että pääsopijajärjestöjen edustajat voivat tietojen perusteella varmistua, että paikallisten järjestelyerien kustannusvaikutukset täyttyvät ja miten järjestelyerät ovat kohdentuneet.

Yleiskirjeen 3.1 kohdan mukaisesta paikallisesta annettavassa selvityksessä on erotettava toisistaan A-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,4 %) ja B-kohdan mukainen paikallinen järjestelyerä (0,33 %).

4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

Yleiskorotus 1.6.2024 perustuu kahteen eri KVTESin allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan:

Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotuksen suuruus

4 KVTES

 

 

  • Yleiskorotuksen suuruus alun perin

4 § 1 mom.

 

1,5 prosenttia

  • Lisäys yleiskorotukseen (verrokkialojen vaikutus)

4 § 4 mom.

 

0,77 prosenttia

Yleiskorotus yhteensä

 

2,27 prosenttia *)

*) Jos aiemmin kohdassa 3.1 selostetun B-kohdan mukaisesta paikallisen erän (0,33 %) (KVTES) jakamisesta ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet jaetaan yleiskorotuksena (0,17 %) ja toisesta puolesta (0,16 %) päättää työnantaja. Tällöin paikallisesti toteutettava yleiskorotus on 2,44 (2,27 + 0,17) prosenttia.

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien taulukossa esitetyillä yleiskorotuksilla. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan samalla prosentilla.

Palkkausluvun 3 §:n vähimmäispalkka on 1.6.2024 lukien 1 785,63 euroa.

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat 1.6.2024 lukien palkkahinnoitteluliitteissä 1–2 ja 5–8 sekä 12 ovat yleiskirjeen liitteessä 2.

5 Yleiskorotuksen ja järjestelyerän laskentajärjestys

Koska yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2024 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin. Laskenta tehdään palkkasummasta, joka ei sisällä samaan aikaan tulevia korotuksia. Katso KT:n yleiskirje 2/2023.

Alla olevassa esimerkkitaulukossa on kuvattu samaan ajankohtaan tulevien korotusten keskinäistä toteuttamisjärjestystä tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Esimerkkitaulukko: Yleiskorotuksen (2,27 %), järjestelyerän (0,73 % = 0,4 % + 0,33 %) ja kehittämisohjelmaerän (1,0 % = 0,6 %+0,4 %) kohdentaminen tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Tehtäväkohtainen palkka ennen korotuksia 2 550 €/kk.

4. kohdan mukainen yleiskorotus

3.1 kohdan mukainen järjestely-erä  

3.2 kohdan mukainen kehittämis-ohjelmaerä

 

Oikein

Väärin

Huomaa!

 

 

 

 

  

Korotusta ei saa laskea toisella korotuksella korotettuun palkkaan, muuten kustannus ylittyy. Ks. KT:n yleiskirje 2/2023.

2,27 %

 

 

 

2 550 €:sta 2,27 % = 57,89 €

 2 550 €:sta+ 2,27 %

 

 

 

 

 

 = 2 607,89 €

 

 0,73 % *)
(0,4 +0,33)

 

 

2 550 €:sta 0,73 % = 18,62 € 

2 607,89 + 0,73 %

 

 

 

 

 

 = 2 626,93 €

 

 

1,00 %

(0,6 + 0,4)

 

2 550 €:sta 1,0 % = 25,50 €

 2 626,93 + 1,00 %

 

 

 

 

 

 = 2 653,20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 € + 57,89 € + 18,62 € +25,50 €
2 652,01 €

 = 2 653,20 €

 

 

 

 

 

 

*) Jos 0,33 %:n järjestelyerästä on yksimielisyys. Katso kohta 4 Yleiskorotus 1.6.2024 lukien.

6 Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Edellä selostettujen paikallisten järjestelyerien ja yleiskorotusten osalta noudatetaan seuraavia periaatteita.

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien, mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.

Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski

Liitteet:
Liite 1 Työ- ja virkaehtosopimus kehittämisohjelman 2023–2027 muuttamisesta (KVTES)
Liite 2 Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat 1.6.2024 lukien palkkahinnoitteluliitteissä 1–2, 5–8 ja 12

 

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT