På svenska

KVTES 2022–2025

Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 12 Omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdot 1.10.2022 lukien

  Työaika ja työaikakorvaukset

  Työaikajärjestelmät
  7 § KVTES:n työaikaluvun sovellettavat määräykset

  KVTES:n työaikaluvun (III luku) määräysten soveltaminen ja poikkeukset:

  KVTES-
  pykälä

  KVTES-
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  1 §

  Työajan tehokkaan käytön periaate

   

  3 §

  Työaikamääräyksistä poikkeaminen

   

   

  4 § 2 mom. 

  Eräiden aikojen lukeminen työaikaan

   

  5 §
  1, 3 ja 5 mom.

  Varallaoloaika

   

  6 § 2 mom.


  5 kohta

  Työaikamuodot

  Ks. 8, 9 § ja 10 §

  12 §

  Vuorokauden, työviikon ja työaikajakson alkaminen

   

  13 §
  1 ja 3 mom.

  Lisätyö

   

  14 §
  6 mom.

  Ylityön vapaa-aikakorvauksen siirto sairaustapauksissa

   

  18 §

  Sunnuntai- ja lauantaityö- sekä aattokorvaus

   

  19 §
  1–2 mom.

  Ilta- ja yötyökorvaus

  Yötyöstä maksetaan rahakorvauksena 15 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika.

  20 §

  Työaikakorvausten yleiset suorittamisedellytykset

   

  23 §


  1 ja 5 mom.

  Tuntipalkan laskeminen
  sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten suorittamisajankohta.

  Tuntipalkan jakaja on 174. Työaikakorvauksia maksettaessa käytetään perusteena maksuajankohdan mukaista varsinaista palkkaa.

  27 §

  Työajan tasoittumissuunnitelma

   

  28 §

  Työvuoroluettelo

   

  30 §

  Työaikapankki

   

  7 a § Työaikalain (872/2019) sovellettavat säännökset

  Tämän liitteen määräysten lisäksi sovelletaan seuraavia työaikalain säännöksiä, jollei niistä ole sovittu toisin tässä sopimuksessa tai muulla virka- tai työehtosopimuksella (viittausmääräys):

  4 §:n 3 momentti (viranhaltijan velvollisuus suorittaa varallaoloa),
  8 § (yötyö),
  10 § (työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika),
  14 § (työaikapankki),
  15 § (lyhennetty työaika),
  17 § (työntekijän suostumus),
  19 § (hätätyö),
  25 § (vuorokausilepo),
  27 § (viikkolepo),
  28 § (viikkolevosta poikkeaminen),
  32 § (työaikakirjanpito),
  8 ja 9 luvut (säännösten pakottavuus ja erinäiset säännökset)

  8 § Säännöllinen täysi työaika

  1 mom. Määritelmä

  Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa. Työajan tulee tasoittua ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaisesti em. viikkotuntimäärään työaikajakson aikana. Tasoittumisjakson pituus on vähintään kaksi viikkoa ja enintään 26 viikkoa. 26 viikkoa pidemmästä tasoittumisjaksosta voidaan sopia KVTES:n III luvun 3 §:ssä (poikkeavat työaikajärjestelyt) määrätyllä tavalla.


  Soveltamisohje

  Hoitajan työaika suunnitellaan kulloinkin hoidossa olevien lasten hoitoaikojen mukaan. Työaika voi vaihdella päivittäin/viikoittain toiminnan ja lasten hoidon tarpeiden mukaan.

  Pidempiä työaikajaksoja on perusteltua käyttää silloin, kun se on toiminnan tai lasten hoidon kannalta tarpeen.


  2 mom. Työajaksi luettava aika

  Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka perhepäivähoitaja on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.


  Soveltamisohje

  Työaikakorvauksia maksetaan ainoastaan työajaksi luettavasta ajasta eli tosiasiallisesti tehdyltä työajalta.

  Säännöllisen työajan mahdollinen vajaus ja sen täyttö

  Mikäli tiedetään, että hoitajan työaika on jäämässä vajaaksi, suunnitellaan työaika siten, että säännöllisen työajan täyttämiseksi käytetään aikaisemmilta työaikajaksoilta kertyneitä työaikakorvauksia.

  Suunnitellun vapaan ajankohta ilmoitetaan hoitajalle etukäteen ja mahdollisuuksien mukaan jo ennen työaikajakson alkua ja pyritään antamaan suunnitellun mukaisesti. Työaikajakson päättymisen jälkeen vajaaksi havaittu työaikajakso täytetään aikaisemmilta työaikajaksoilta kertyneillä työaikakorvauksilla.

  Säännöllinen työaika voi jäädä vajaaksi lähinnä lasten yllättävän tai ennalta tiedetyn poissaolon vuoksi tai hoitajasta itsestään johtuvista poissaoloista. Työaikajakson vajaus voidaan todeta yleensä vasta työaikajakson päätyttyä, ja tällainen työajan vajaus täytetään mahdollisilla vapaa-aikakorvauksilla. Tällainen vajaus voidaan täyttää ainoastaan työaikajakson lisä- tai ylityörajaan saakka. Mikäli työaikajakson työaika jää vajaaksi eikä työaikakorvauksia ole laitettavissa täyttöön, työaikajakson työaika jää vajaaksi.


  9 § Arkipyhäjakson työaika 

  Niillä työaikajaksoilla, joihin sisältyy KVTES:n III luvun 7 §:n 3 momentissa mainittu työaikaa lyhentävä arkipyhä tai aattopäivä, säännöllinen työaika on kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti 8 tuntia lyhyempi kuin 8 §:ssä on todettu.

  Osa-aikatyötä tekevän perhepäivähoitajan osa-aikatyöaikaa lyhennetään täydellä työaikajaksolla kutakin työaikaa lyhentävää arkipyhää tai aattopäivää kohti vastaavalla osuudella 8 tunnista kuin hänen osa-aikatyöaikansa on 8 §:ssä määrätystä säännöllisestä täydestä työajasta.


  Soveltamisohje

  Arkipyhät eivät alenna työaikajakson ylityörajaa, vaan arkipyhäjaksoillakin ylityöraja on 10 §:n mukainen.


  Esimerkki 1 Täysi työaikajakso

  Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson toteutunut työaika on 243 tuntia. Työaikajakso ei ole keskeytynyt. Ylityöraja on 240 tuntia (40 tuntia X 6). Lisätyöraja on 232 tuntia (240 tuntia – 8 tuntia). Perhepäivähoitajalle on kertynyt korvattavaksi 8 tuntia lisätyötä ja 3 tuntia ylityötä.


  Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso

  Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso, jolla on yksi arkipyhä. Jakson toteutunut työaika on 179 tuntia. Perhepäivähoitaja pitää vuosilomaa 5 päivää ja on yhden päivän sairauspoissaololla (yhteensä keskeytyspäiviä 6). Työpäiviä on 19 ja työajantasauspäiviä 4. Ylityöraja on 184 (8 tuntia X 23). Lisätyöraja on sama kuin esimerkissä yksi, eli 232 tuntia. Lisätyöraja menettää merkityksensä, koska ylityöraja on lisätyörajaa alempi, ja tunnit tulevat korvattavaksi 184 tunnin ylittävältä osalta ylityönä. Perhepäivähoitajan säännöllinen työaika on jäänyt tapauksessa vajaaksi 5 tuntia.


  10 § Ylityö ja ylityökorvaus

  1 mom. Määritelmä/täysi jakso

  Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää 40 tuntia kerrottuna työntekijään sovellettavan työaikajakson viikkojen lukumäärällä.

  2 mom. Keskeytynyt jakso 

  Jos työaikajakso on keskeytynyt sen johdosta, että työntekijän työsuhde on päättynyt tai että hän ei ole voinut olla työssä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan, kuinka monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneenä työaikajaksona on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia pidempi. Tämän tuntimäärän osalta maksetaan 3 momentin mukainen ylityökorvaus. Työpäiväksi katsotaan tällöin myös työntasauksesta tai vapaa-aikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät.


  Soveltamisohje (1 mom. ja 2 mom.)

  Jos työvuoroluetteloon suunnitellaan työaikakorvauksia vapaa-aikana annettavaksi, säännöllinen työaika suunnitellaan vastaavasti vajaaksi. Lisä- tai ylityöraja ei tämän vuoksi alene. Jos työaikaa joudutaan teettämään enemmän kuin oli suunniteltu, työnantaja korvaa saamatta jääneen vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana III luvun 23 § 5 momentin mukaisessa ajassa. Siirtynyttä vapaa-aikakorvausta vastaava työaika on tällöin säännöllistä työaikaa.

  Ylityöraja keskeytyneellä jaksolla: ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää 8 tuntia x työpäivät (= todelliset työpäivät*, työajantasauksesta** ja vapaa-aikakorvauksista johtuvat kokonaiset vapaapäivät***).


  Esimerkki 1 Keskeytynyt työaikajakso

  Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy 3 päivän sairauspoissaolon vuoksi. Jaksolla on 27 todellista työpäivää.

  Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 t x 27 = 216 tuntia, joten ylityötä on muodostunut 230 tuntia – 216 tuntia = 14 tuntia.


  Esimerkki 2 Keskeytynyt työaikajakso vapaa-aikakorvauksilla

  Perhepäivähoitajalla on kuuden viikon työaikajakso. Jakso keskeytyy 3 päivän sairauspoissaolon vuoksi. Jaksolle on 24 todellisen työpäivän lisäksi 2 työajan tasauksesta ja yksi työaikakorvauksista johtuva vapaapäivä. Jakson toteutunut työaika on 230 tuntia. Ylityöraja on 8 t x (24 *+ 2 **+ 1***) = 8 t x 27 päivää = 216 tuntia. Ylityötä on muodostunut 230 tuntia – 216 tuntia = 14 tuntia. Työnantaja korvaa saamatta jääneen vapaa-aikakorvauksen rahana tai aikana KVTES:n III luvun 23 § 5 momentin mukaisessa ajassa.


  Esimerkki 3 Keskeytynyt työaikajakso arkipyhällä

  Ks. 9 §:n esimerkki 2.


  3 mom. Ylityökorvaus

  Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 40 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan tätä vastaava vapaa-aika.

  Korvausmuodosta (raha tai vapaa) päättää työnantaja.


  Soveltamisohje

  Hoitajalle ei muodostu erikseen laskettavaa vuorokautista ylityötä, koska vuorokautista säännöllistä työaikaa ei ole määrätty, eikä työaikajaksoa käytettäessä myöskään viikoittaista ylityötä. Työaikajaksoa käytettäessä selviää ylityökorvaukseen oikeuttavien työtuntien määrä työaikajakson päätyttyä.


  4 mom. Työajan enimmäismäärän tarkastelujakso 

  Työaikalain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuna työajan enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään kahtatoista kuukautta. Muilta osin sovelletaan työaikalain 18 §:n säännöstä.


  Soveltamisohje

  Työajan enimmäismäärään luettavaa aikaa laskettaessa otetaan huomioon työajaksi luettava aika. Esimerkiksi vapaa-aikana annettuja työaikakorvauksia (esim. ylityö) tai säännöllisen työajan tasaamiseksi annettuja vapaapäiviä ei lueta tässä tarkoitetuksi työajaksi.


  11 § KVTES:n muut sovellettavat määräykset

  Lisäksi sovelletaan seuraavia KVTES:n lukuja ja niihin sisältyviä liitteitä:

  KVTES-
  luku

  KVTES-
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  luku IV

  Vuosiloma

   

  luku V

  Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

  Ks. soveltamisohje tilapäisen hoitovapaan palkallisuutta koskevan 9 §:n 2 momentin osalta.

  luku VII

  Luottamusmiehet

   

  luku VIII

  Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen

  Sovelletaan ainoastaan lomauttamista ja palvelussuhteen päättymistä koskevin osin. Lomauttamisesta ks. soveltamisohje alla.

  luku IX

  Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja työsuojeluvaltuutetun korvaus

   

  liite 16

  Matkakustannusten korvaukset

   

  Soveltamisohje

  1. Poistettu

  2. Tilapäinen hoitovapaa

  Perhepäivähoitajalla on oikeus saada varsinainen palkkansa tilapäisen hoitovapaan ajalta enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Perhepäivähoitajan katsotaan olevan kodin ulkopuolella työskentelevä työntekijä sovellettaessa tilapäisen hoitovapaan palkallisuutta koskevan KVTES:n V luvun 9 §:n 2 momenttia.

  3. Lomauttamiseen liittyvät erityisperusteet

  KVTES:n lomauttamisluvun määräyksiä sovelletaan työntekijöitä koskevin osin. 

  Omassa kodissa työskentelevän perhepäivähoitajan lomauttaminen määräytyy samoin perustein kuin kuntien palveluksessa olevien muidenkin työntekijöiden (ks. KVTES:n VIII luvun 1 §:n 2 momentti). Sopijaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että työsopimuslain tarkoittama lomautusperuste (työn väheneminen) voi muodostua mm. silloin kun syynä työn tilapäiseen vähenemiseen on perhepäivähoitajan asunnon ja lapsen/lasten kodin/kotien väliset pitkät etäisyydet ja näistä tai kulkuyhteyksien puuttumisesta aiheutuvat vaikeudet ja tavanomaista suuremmat rasitteet järjestää lapselle sopiva hoitopaikka vanhempien työssäkäyntialueella vanhempien toivomassa muodossa siten kuin varhaiskasvatuslaki ja -asetus edellyttävät.

  Toistaiseksi lomauttamisessa sekä erittäin pitkään kestäneiden lomautusten osalta työnantajan on syytä tietyin väliajoin selvittää, onko irtisanomisperuste mahdollisesti syntynyt ja ryhtyä sen mukaisiin toimenpiteisiin.


  12 § Poistettu


  13 § Perhepäivähoidon kustannuskorvaus

  Perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet kustannukset vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaan.


  Soveltamisohje

  Tässä tarkoitetut kustannuskorvaukset pyritään maksamaan seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä.


  14 § Työryhmät

  Asetetaan seuraavat työryhmät sopimuskauden ajaksi:

  1. Työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää KVTES:n liitteen 12 erityiskysymyksiä.
    
  2. Työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien siirtyminen KVTES liitteeseen 5 seuraavalla sopimuskaudella.