På svenska
Yleiskirje
7/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta OVTES 2021–2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset

Tämä yleiskirje ohjeistaa 27.5.2020 sovitun mukaisesti (Virka- ja työehtosopimus kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja eräitä muita määräyksiä 3 §) varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien siirtoa Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) Kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES).

Tämän yleiskirjeen liitteissä 1–4 on lueteltu KVTES 2020-2021 ja OVTES 2020-2021 1.9.2021 muuttuneet sopimusmääräykset sekä selostettu tarkemmin niiden tarkoitusta ja sisältöä.

Siirto koskee Varhaiskasvatuslain 540/2018 1 § kohdan 1 mukaisia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä toimivia. Siirto koskee myös kelpoisuusvaatimukset täyttäviä sairaaloiden ja 1.6.2021 voimassa olevan Varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä toimivia. Lisäksi siirto koskee perhepäivähoidossa työskentelevää kelpoisuusvaatimukset täyttävää varhaiskasvatuksen opettajaa (ns. resurssiopettajaa), silloin kun hän työskentelee sellaisen päiväkodin johtajan alaisuudessa, jonka pääosa tehtävistä on päiväkodin johtamista. Kelpoisuusvaatimukset täyttävällä tarkoitetaan tässä Varhaiskasvatuslain 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaisen kelpoisuuden omaavaa henkilöä tai varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännösten mukaista kelpoisuutta toimia varhaiskasvatuslain 26 §:n, 30 §:n ja 31 §:n mukaisissa tehtävissä. Lisäksi kelpoisuusvaatimukset täyttävällä tarkoitetaan Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 7 §:n mukaisen kelpoisuuden omaavaa, kun hän työskentelee varhaiskasvatuksessa esiopettajan tehtävässä.

Siirron myötä KVTES:n liitteen 5 soveltamisala muuttuu. Hinnoittelutunnuksia on poistettu ja muodostettu uusia hinnoittelutunnuksia. Liitteen 5 piirissä oleva päiväkodin johtaja on siirretty palkkahinnoittelun ulkopuolelle (ks. yleiskirjeen liite 4).

Sopimusalasiirto on ns. tekninen siirto eikä se vaikuta palvelussuhteen ehtoihin. Tarkoituksena on vaihtaa sopimusala 1.9.2021 ilman, että yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot muuttuvat. Tämän yleiskirjeen liitteenä 1 ja 2 olevilla 1.9.2021 voimaan tulevilla OVTES:n ja KVTES:n määräyksillä on toteutettu tämä tavoite. Sellaiset palvelussuhteen ehdot, jotka eivät perustu KVTES:n tai OVTES:n valtakunnalliseen määräykseen, eivät muutu sopimusalasiirron takia. Näitä voivat olla esimerkiksi valtakunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavat paikalliseen sopimukseen, työsopimukseen/viranhoitomääräykseen tai työnantajan päätökseen perustuvat palvelussuhteen ehdot. Toisaalta pelkästään sopimusalasiirto OVTES:een ei tuo uusia palvelusuhteen ehtoja sovellettavaksi, jos nämä palvelussuhteen ehdot eivät tulleet sovellettavaksi KVTES:n soveltamisalalla.

Siirto ei vaikuta peruskoulussa toimivien esiopettajien palvelussuhteen ehtoihin, jotka määräytyvät edelleen OVTES osio B liitteen 1 mukaisesti. OVTES:n osio B liitteeseen 1 ei myöskään siirry (tai siirry sieltä pois) henkilöstöä tässä yleiskirjeessä ohjeistetun sopimusalasiirron takia.

OVTES sisältää palvelussuhteen ehdot (palkkaus- ja työaikamääräykset) 1.9.2021 lukien sekä peruskoulussa työskenteleville esiopettajille (OVTES osio B liite 1) että varhaiskasvatuksessa työskenteleville esiopettajille (OVTES osio G).

KVTES:n liitteen 5 Eräät työaikamääräykset (4 § 1 momentti) poistuu 1.9.2021 lukien.

Työnantajan henkilöstöhallinnon näkökulmasta siirto edellyttää OVTES:seen siirtyvien opettajien määrittelyä. Henkilöstöhallinnon järjestelmiin on syytä tehdä KVTES:a ja OVTES:a koskevat muutokset (mm. sopimusala ja hinnoittelutunnukset).

Yleiskirje on laadittu yhdessä KVTES:n ja OVTES:n sopijaosapuolten kanssa ja kunkin virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat yksimielisiä sen sisällöstä sopimusalansa osalta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

Liitteet    
1. Muuttuneet OVTES 2020–2021 määräykset
2. Muuttuneet KVTES 2020–2021 liitteen 5 määräykset
3. Muuttuneiden OVTES 2020–2021 määräysten soveltamisohjeet
4. Muuttuneiden KVTES 2020–2021 liitteen 5 määräysten soveltamisohjeet

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT