På svenska
Yleiskirje
18/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jakaminen

Keskitetyn erän jakaminen yleiskorotuksena

KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen.

Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

KT, JUKO ja JAU ovat neuvotelleet erän käyttötarkoituksesta.

Erä jaetaan yleiskorotuksena (0,50 %).  

KVTES-sopimuksen piirissä olevan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

Kun tehtävän kelpoisuusehdoissa edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan kelpoisuutta ja työntekijä ei täytä varhaiskasvatuksen opettajan tai erityisopettajan kelpoisuusehtoja peruspalkka määräytyy OVTES osion G:n palkkahinnoittelun mukaisesti. Asiasta lisää OVTES:n yleiskirjeessä, jossa ohjeistetaan keskitetyn erän käytöstä. Kyseisten KVTES:n soveltamispiiriin kuuluvien äsken mainittujen työntekijöiden tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 %:lla.

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Erän takautuvasta maksamisesta ks. allekirjoituspöytäkirjan 12 §. Hyvinvointialueiden aloitusajankohdasta 1.1.2023 johtuen osapuolet painottavat, että korotukset tulisi saada maksuun tästäkin syystä ennen vuodenvaihdetta. Näin myös palkansaajan tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä ovat oikeat siirryttäessä hyvinvointialueiden palvelukseen.

KVTES-sopimuksen liitteiden 1–2 ja 5–8 mukaisia peruspalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla. Yleiskirjeen liitteenä 1 on korotetut peruspalkat 1.10.2022 lukien.

KVTES-sopimuksen II luvun 3 §:n 1 momentin mukainen vähimmäispalkka on 1.10.2022 alkaen 1 708,41 euroa.

Tehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen tehtäväkohtainen palkka on 1.10.2022 lukien vähintään 2 102,72 euroa kuukaudessa. (KVTES VII luku 9 § 1 mom.)

Liite 12 Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat

Liitteen 12, Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat, osalta on tehty perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän kokonaisuudistus 1.10.2022 lukien. Tästä johtuen oheisessa peruspalkkataulukossa on kaksi uutta hinnoittelukohtaa liitteessä 12. Sopimusvarallisuus on jaettu keskitetysti näiden hinnoittelukohtien luomiseen. Liitteeseen 12 ei tästä johtuen kohdistu allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n mukaisia vuoden 2022 sopimuskorotuksia. Tämän vuoksi tämän yleiskirjeen mukaista yleiskorotusta ei toteuteta 1.10.2022 liitteen 12 osalta.

KT, JUKO ja JAU ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.
 
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas


Liite 1 Korotetut peruspalkat 1.10.2022 lukien

 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT