Lausunto
183/04.01.00/2023
Valtioneuvostolle

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja sekä työelämässä että muutoin yhteiskunnassa

Hallitus valmistelee tiedonantoa toimista syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on arvioida Yhdenvertainen Suomi
-toimintaohjelman keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin tulisi keskittyä enemmän jatkossa.

Toimintaohjelma perustuu tilannearvioon, jonka pohjalta on asetettu kahdeksan keskeistä tavoitetta sekä 52 toimenpidettä toteutettavaksi eri hallinnonaloilla vuosina 2021–2023. Toimintaohjelmalla pyritään muun muassa purkamaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita, edistämään suomalaisen työelämän syrjimättömyyttä, vahvistamaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista, kasvattamaan tietoisuutta rasismista ja sen eri muodoista sekä kehittämään rasismiin liittyvää tutkimusta ja tiedonkeruuta.

KT toteaa, että syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen työelämää koskevaan lainsäädäntöön ei ole muutostarpeita. Uusia velvoitteita ei pidä säätää työnantajille. Lainsäädäntö lähtee jo tällä hetkellä siitä, että kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työnantajien tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla.

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman tavoitteista kannatettavia ovat erityisesti ne, joilla edistetään eri osapuolten kykyä ja mahdollisuuksia tunnistaa ja purkaa eriarvoistavia rakenteita. Kannatettavia ovat myös tavoitteet vahvistaa eri osapuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamista sekä lisätä tietoisuutta rasismin eri muodoista. Toimenpiteistä kannatettavia ovat ne, joilla lisätään eri osapuolten tietoisuutta oikeuksistaan ja velvoitteistaan sekä ne, joilla lisätään esim. tietoisuuta ja osaamista monimuotoisuusjohtamiseen. Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmassa rasismin on määritelty kattavalla tavalla, emmekä näe siihen muutostarpeita.

Hallitusohjelmaan liittyvät työelämää koskevat lakiuudistukset ja muut työelämää koskevat hankkeet on valmisteltava kolmikantaisesti ja valmistelun yhteydessä on huomioitava tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen.

KT kannattaa kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman jatkamista. Työmarkkinakeskusjärjestöt tekevät jatkuvasti työtä tasa-arvon edistämiseksi ja tähän liittyen on muun muassa keväällä 2023 laadittu työmarkkinajärjestöjen yhteinen ohjeistus työpaikan tasa-arvosuunnitteluun. Työperäisen maahanmuuton edistäminen on välttämätöntä. Kotoutumista ja työelämään sitoutumista edistää se, että työpaikoilla huolehditaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

KT pitää tärkeänä, että työmarkkinajärjestöt yhdessä toteuttavat toimia syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. KT on valmis myös yhdessä muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa toteuttamaan työpaikoilla toimia, jotka edistävät yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä syrjimättömyyttä.

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT