På svenska
Yleiskirje
3/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tasa-arvolain osittaisuudistus 1.1.2015 lukien

​Tasa-arvolain osittaisuudistus tuli voimaan 1. tammikuuta 2015. Lain tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Tasa-arvolain keskeiset uudistukset liittyvät tasa-arvosuunnitelmaan ja sen osana olevaan palkkakartoitukseen. Muutoksia tulee mm. tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen laatimisen ajankohtiin ja sisältöön. Lisäksi lakiuudistuksessa säädetään henkilöstön osallistumisesta suunnitelman ja kartoituksen laatimiseen sekä työnantajan tiedotusvelvollisuudesta.

Täysin uutena lakiin on kirjattu kielto syrjiä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Samoin lakiin on kirjattu kielto läheis- ja olettamaan perustuvasta syrjinnästä.

Lisäksi tasa-arvosuunnittelu laajennetaan koskemaan myös perusopetuslaissa tarkoitettuja kouluja ja oppilaitoksia.

Tasa-arvolautakunta muutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunnaksi.

Yleiskirjeen liitteessä selostetaan tasa-arvolain osittaisuudistusta lähinnä työnantajan vastuiden näkökulmasta. Yleiskirjeessä sivutaan lyhyesti perusopetuslaissa tarkoitettuja kouluja ja oppilaitoksia. Kuntaliitto ohjeistaa tarkemmin viranomais- ja oppilaitosvastuiden osalta.

Tasa-arvolain osittaisuudistuksen yhteydessä samassa lakipaketissa on uusittu mm. yhdenvertaisuuslaki. Työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin aiemmin kirjatut syrjintäperusteet on siirretty yhdenvertaisuuslakiin.

Tässä yhteydessä muutettiin mm. työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslakia käsittelevässä yleiskirjeessä 2/2015 selostetaan myös työsopimuslaissa, kunnallisesta viranhaltijalaista annetusta laissa sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetussa laissa tehdyt muutokset.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen


Liitteet

  1. Muistio tasa-arvolain uudistuksen keskeisistä muutoksista
  2. Esimerkki kuntasektorin palkkakartoituksesta
  3. Tasa-arvolaki 1329/2014 (www.finlex.fi)
  4. Muut muuttuneet lait 1325/2014 - 1348/2014 (www.finlex.fi)

 

Lisätietoja

Jouko Hämäläinen, työmarkkinalakimies +358 9 771 2113, +358 40 707 8677
Anne Kiiski, työmarkkinalakimies +358 9 771 2508, +358 50 414 0718
Heikki Saaristo, johtava työmarkkina-asiamies +358 9 771 2599, +358 50 456 7640