Lausunto
61/04.01.00/2024
Valtionvarainministeriölle
VN/28720/2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

1. Näkemyksenne valvonnan siirtoon liittyvistä ehdotuksista

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kannattaa esitystä, jonka mukaan Kevan valvonta siirrettäisiin valtiovarainministeriöstä kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan tehtäväksi. Samalla Kevasta annetussa laissa tarkennettaisiin Finanssivalvonnan toimivaltuuksia tehokkaan valvonnan turvaamiseksi. 

Muutoksen myötä Keva olisi vastaavien Finanssivalvonnan valvontavaltuuksia koskevien säännösten alainen kuin työeläkevakuutusyhtiöt ja Finanssivalvonta valvoisi Kevan toimintaa pääsääntöisesti samoin kuin työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa.

Lisäksi esityksessä todetaan, että Finanssivalvonta valvoisi Kevalle säädettyä erityistehtävää työkyvyttömyysriskin pienentämisessä. Tältä osin Finanssivalvonnan tulisi valvoa erityisesti työeläkevarojen käyttöä tässä asiassa, ja valvontaa tulisi suorittaa samojen periaatteiden mukaisesti kuin Finanssivalvonta tällä hetkellä valvoo työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa. 

Tällä hetkellä Keva-lakiin sisältyy TK-riskin ehkäisy toisin kuin TyEL:ssä olevilla työeläkevakuutusyhtiöillä. Keva-lain TK-riskiin liittyvien toimialarajojen tulkinta on ollut tähän saakka vaikeaa, ja onkin toivottavaa, että Fiva antaa tämän asian suhteen tarkempia ohjeita. 

Työeläkevakuutusyhtiöistä poiketen Finanssivalvonta ei sen sijaan valvoisi Kevan kohdalla vakavaraisuussääntelyä, joka ei koske Kevaa. Finanssivalvonta valvoisi kuitenkin rahoituksen suunnittelua, sijoitustoimintaa ja sen riskienhallintaa, joihin liittyy samoja elementtejä kuin varsinaiseen vakavaraisuussääntelyyn. 

Kevassa on käytössä ns. puskurirahasto, joka poikkeaa luonteeltaan vakavaraisuussääntelystä. Vakavaraisuuskehikon valvonnasta Finanssivalvonnalla on jo pitkä kokemus ja toiminta vakiintunutta. Sitä vastoin puskurirahaston valvonnasta Fivalla ei varsinaisesti ole vielä kokemusta ja tehtävä olisi uusi. Esityksen perusteella jää hieman tulkinnanvaraiseksi, miten Fiva käytännössä valvoisi Kevan rahoituksen suunnittelua, sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa. 

2. Näkemyksenne muista ehdotetuista muutoksista

Esityksen mukaan Kevasta annettuun lakiin lisättäisiin Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle pääosin vastaavat kelpoisuusvaatimukset ja toimintavelvoitteet kuin työeläkevakuutusyhtiöiden johdolle on säädetty työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa. 

Lisäksi Kevalle säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa koskevista muutoksista ja kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä Finanssivalvonnalle. 
Lakiin lisättäisiin myös säännökset Kevan vastuullisesta matemaatikosta, tämän tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista. Ehdotettu sääntely vastaisi soveltuvin osin työeläkevakuutusyhtiöiden vastuullisia vakuutusmatemaatikkoja koskevia vakuutusyhtiölain säännöksiä.

KT kannattaa kelpoisuusvaatimuksien päivittämistä vastaamaan soveltuvin osin työeläkeyhtiöiden kriteerejä sekä säännöksiä vastuullisen matemaatikon vaatimuksista. Pätevyysvaatimuksissa toimitusjohtajan osalta todetaan hyvä johdon tuntemus. Käytetty termi on hankalasti tulkittava ja vaatii täsmennyksiä. 

3. Näkemyksenne esitysluonnoksen vaikutusarvioinneista

Esityksen mukaan Kevan valvontamaksut kasvaisivat nykyiseen verrattuna. 

Finanssivalvonta arvioi esityksessä, että Kevan valvonnan siirtyminen kokonaan sen tehtäväksi kasvattaisi sen työmäärää pidemmällä aikavälillä noin kahdella henkilötyövuodella olettaen, että valvonnassa tavoitellaan samaa tasoa kuin työeläkevakuutusyhtiöiden osalta. Valvonnan siirtymisen jälkeen ensimmäiset kolme vuotta Finanssivalvonta arvioi työmäärätarpeen lisäyksen olevan kuitenkin noin kolme henkilötyövuotta Finanssivalvonnan kartoittaessa Kevan toimintaa ja Kevaa koskevaa, työeläkevakuutusyhtiöistä osin poikkeavaa sääntelyä sekä selvittäessä riskiperusteisesti mahdollisia erityisiä valvontatarpeita. Nämä Finanssivalvonnalle aiheutuvat lisäkustannukset katettaisiin nostamalla Kevan sille maksamia valvontamaksuja.

Finanssivalvonnan arvion mukaan Kevan valvonnan siirtyminen kokonaan sen tehtäväksi kasvattaisi Finanssivalvonnan työmäärää aluksi kolmella ja myöhemmin kahdella henkilötyövuodella nykyisestä. 

KT näkee samoin, että Finanssivalvonnalle tulee taata riittävät resurssit. KT pitää Fivan valvontamaksuja kuitenkin suurina. Alkuvaiheessa aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, mutta toiminnan vakiinnuttua henkilötyövuosien ja kustannusten määrää on syytä arvioida uudelleen. 

4. Muut huomiot esitysluonnoksesta

Ei huomautettavaa.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Johtava eläkeasiantuntija Juha Knuuti   
 

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT